sobota, 21 listopada 2015

Upadłość Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Banku) – co stanie się z depozytami na IKE?

Są dwie wiadomości – dobra i zła. Zacznijmy od złej.

W piątek 20 listopada 2015 Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła z dniem 21 listopada 2015 działalność SK Banku z Wołomina. W sierpniu tego roku wprowadzono tam zarząd komisaryczny i podjęto próbę restrukturyzacji tego dużego banku spółdzielczego. Próba się nie udała i Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa przestanie istnieć (KNF zapowiedziała już wystąpienie z wnioskiem do sądu o jego upadłość).

SK Bank przez lata oferował najlepiej oprocentowane indywidualne konto emerytalne (IKE) w formie depozytu bankowego na rynku. Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie depozyty w SK Banku objęte były ubezpieczeniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Środki z IKE w tym banku spółdzielczym zostaną przeniesione na IKE w innej instytucji na zasadzie wypłaty transferowej (jeśli zawrzemy nową umowę o IKE z inną instytucją) lub nastąpi wypłata albo zwrot oszczędności (jeśli nie zawrzemy nowej umowy o IKE). Pojęcia wypłata transferowa, wypłata i zwrot mają bardzo precyzyjne znaczenie w kontekście IKE i IKZE.

Aktualizacja 27 listopada 2015: Informacja BFG dla właścicieli depozytów bankowych powiązanych z IKE.

Jakie są szczegóły wypłaty środków gwarantowanych powiązanych z IKE?

Bankructwo Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa (SK Bank)
Zanim Bankowy Fundusz Gwarancyjny przystąpi do wypłaty depozytów objętych ubezpieczeniem muszą zostać spełnione (wszystkie) trzy warunki:

a) w banku wprowadzony musi zostać zarząd komisaryczny
b) Komisja Nadzoru Finansowego musi zawiesić działalność banku
c) Komisja Nadzoru Finansowego musi skierować do sądu wniosek o ogłoszeniu upadłości banku

Pierwszy warunek został spełniony w SK Banku w sierpniu tego roku, a drugi w piątek 20 listopada 2015 (oficjalny komunikat). Komisja Nadzoru Finansowego zapowiedziała już, że skieruje do sądu o ogłoszenie upadłości banku, więc można się szykować na procedurę wypłaty środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (który też wydał oficjalny komunikat).

Co się teraz wydarzy? Jeśli dobrze interpretuję ustawę o IKE i IKZE, ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz komunikaty KNF i BFG, wydarzy się coś takiego:Cytuję najważniejsze punkty z komunikatu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wytłuszczone fragmenty odnoszą  się do depozytów na IKE.

1. złożenie przez KNF wniosku o upadłość banku

„Z dniem wystąpienia przez Komisję Nadzoru Finansowego do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa, nastąpi spełnienie warunku gwarancji w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866, z późn. zm.) wobec Banku, a Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpocznie działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wypłat środków gwarantowanych deponentom.”

2. zwrot środków gwarantowanych 

“Gwarantowane są środki pieniężne:
- osób fizycznych,
- osób prawnych,
- jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
- szkolnych kas oszczędnościowych oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
Wyłączone spod gwarancji są środki pieniężne zdeponowane przez Skarb Państwa, instytucje finansowe, głównych właścicieli oraz kadrę zarządzającą banku. 
W przypadku spełnienia warunku gwarancji, środki gwarantowane wypłacane są w złotych, bez względu na walutę, w jakiej nominowane były depozyty, do równowartości w złotych 100.000 euro. Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji.
W przypadku rachunku wspólnego, tj. rachunku prowadzonego dla kilku osób, należność deponenta liczona jest w następujący sposób: środki na rachunku dzielone są między współposiadaczy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie rachunku, a jeżeli takich postanowień nie ma – ustala się dla wszystkich równe części, i oblicza wartość środków gwarantowanych odrębnie dla każdego współposiadacza do wysokości limitu ustawowego.
W przypadku środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) lub indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), wypłata środków gwarantowanych z ich tytułu dokonywania jest w formie wypłaty transferowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z późn. zm.). Informacje o szczegółowym trybie postępowania oszczędzających na rachunku IKE lub IKZE przekazuje deponentom zarząd komisaryczny banku. 
Informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych, terminach i miejscach ich dokonywania, Zarząd Funduszu podaje do publicznej wiadomości. 
W celu odebrania środków gwarantowanych deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się z dokumentem tożsamości w placówce wypłacającej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informację o numerze tego rachunku. 
Deponenci nie muszą zgłaszać swoich wierzytelności ani Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, ani zarządowi komisarycznemu banku. Informacje o należnościach deponentów, wynikające z ksiąg rachunkowych banku, będą przekazane Funduszowi przez zarząd komisaryczny banku. 
Wierzytelności przekraczające wartość środków gwarantowanych mogą być dochodzone od banku. W przypadku ogłoszenia jego upadłości wierzytelności te powinny zostać zgłoszone sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości. 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny znajdują się pod adresem: http://www.bfg.pl/informacje-dla-klientow-bankow.

Czy sytuacja właścicieli IKE jest wyjątkowa?

W pewnym sensie tak i Bankowy Fundusz Gwarancyjny jeszcze nie podał do publicznej wiadomości, jak będzie wyglądała w szczegółach procedura wypłaty środków. Pytania, które od razu mi się nasuwają:

1. Czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny wybierze domyślne IKE w formie depozytu bankowego, do którego będą trafiać odzyskiwane środki?

Nie – artykuł 14 ustawy o IKE i IKZE (poniżej) mówi, że wypłata transferowa nastąpi do instytucji, z którą podpiszemy nową umowę o IKE i przedstawimy ją instytucji wskazanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Jeśli nie podpiszemy z nikim nowej umowy o IKE, nie będzie wypłaty transferowej do jakiejś domyślnej instytucji. Będzie albo wypłata środków (dla osób, które spełniły jej warunki), albo zwrot środków (dla pozostałych osób).

Przypominam, że:
- wypłata i wypłata transferowa nie powodują naliczania podatku Belki
- zwrot środków wiąże się z naliczeniem podatku Belki  

2. Czy klienci będą mogli w momencie kontaktu z bankiem wypłacającym przedstawić umowę o IKE z inną (nie domyślną) instytucją finansową, do której mają trafić odzyskiwane środki?

Tak - patrz odpowiedź na pytanie pierwsze. Prawdopodobnie nie będzie żadnej instytucji, do której będą domyślnie trafiać gwarantowane środki z depozytów IKE. Trzeba będzie samodzielnie podpisać nową umowę. 

3. Czy będzie to musiał być depozyt bankowy?


Nie - wypłata transferowa może trafić do jakiejkolwiek instytucji finansowej uprawnionej do prowadzenia IKE.

4. Co się dzieje, jeśli klient zdeponował w SK Banku więcej niż 100 tysięcy euro oszczędności, z czego część była na IKE? Jaka jest kolejność wypłaty środków gwarantowanych? Czy można ją ustalić samodzielnie?

Jeszcze nie znam odpowiedzi na te pytania. W poniedziałek zadzwonię na infolinię BFG.

Co mówi ustawa o IKE i IKZE?

Do tego dochodzą kwestie związane z ustawą o IKE i IKZE, która w artykule 14 precyzuje sposób postępowania w przypadku upadłości instytucji finansowej, w tym banku.

Najważniejsze zapisy, które odnoszą się do właścicieli IKE i IKZE w bankach brzmią następująco:

„1. W przypadku (…) wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, instytucja ta, zarząd komisaryczny lub syndyk są obowiązane w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, powiadomić o tym oszczędzającego. 
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno ponadto zawierać co najmniej informację o: 
1) terminie, w którym oszczędzający jest obowiązany do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego podmiotom wymienionym w ust. 3, w celu dokonania wypłaty transferowej, oraz

2) skutkach niedostarczenia potwierdzeń, o których mowa w pkt 1, w terminie 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
 
3. W celu dokonania wypłaty transferowej oszczędzający, w terminie 45 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE z inną instytucją finansową i do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy lub, w przypadku przystąpienia do programu emerytalnego, do dostarczenia potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego odpowiednio instytucji dotychczas prowadzącej IKE lub IKZE oszczędzającego lub syndykowi. 
4. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 3, przez oszczędzającego, jeżeli nie spełnia on warunków do wypłaty, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 lub w art. 46 albo w art. 34a ust. 1 pkt 1, następuje zwrot środków przyznanych w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub postępowaniu określającym sposób przeprowadzania wypłat środków gwarantowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.8) ), na podstawie przepisów właściwych dla danych instytucji finansowych prowadzących IKE lub IKZE.

5. W przypadku spełnienia przez oszczędzającego warunków, o których mowa w ust. 3, odpowiednio instytucja finansowa, zarząd komisaryczny, syndyk lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392 oraz z 2014 r. poz. 827), w przypadku zaspokajania roszczeń z umów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3, lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w przypadku zaspokajania roszczeń z umów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4, są obowiązani do dokonania wypłaty transferowej środków przyznanych oszczędzającemu w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym lub postępowaniu określającym sposób przeprowadzania wypłat środków gwarantowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, na IKE lub IKZE wskazane w potwierdzeniu zawarcia umowy. Po dostarczeniu potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego odpowiednio instytucja dotychczas prowadząca IKE lub IKZE oszczędzającego, zarząd komisaryczny lub syndyk przesyła, w ciągu 14 dni, liczonych od dnia dostarczenia potwierdzenia, do:

1) instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE lub IKZE, lub

2) zarządzającego programem emerytalnym w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych, do którego oszczędzający przystąpił, zwanego dalej „zarządzającym” – informacje, o których mowa w art. 21 ust. 2.   


W tym roku stworzyłem przegląd wszystkich indywidualnych kont emerytalnych dostępnych na rynku (zebrałem wszystkie artykuły w tej zakładce). W kategorii depozytów bankowych jego zwycięzcą został zresztą SK Bank, którego jedynymi ważnymi konkurentami są inne banki spółdzielcze (cały artykuł). Najlepsze IKE z rachunkiem oszczędnościowym wśród banków komercyjnych proponuje Bank Millennium (oprocentowanie 3% w skali roku).

Osobiście prowadzę swoje indywidualne konto emerytalne w formie rejestru funduszy inwestycyjnych na IKE Plus w NN TFI (kilka tygodni temu opisywałem swoje wyniki oraz sposób działania).

164 komentarze:

 1. Art. 14 Ustawy o IKE precyzuje postępowanie. Zarząd komisaryczny w terminie 30 dni musi wysłać list do posiadacza IKE. Jeśli nie ma się wieku emerytalnego, to oszczędzajacy ma 45 dni na zawarcie nowego IKE i odesłanie do Wołomina potwierdzenia zawarcia Umowy. Wypłata transferowa będzie dokonana przez BFG (jednak w Ustawie nie ma terminu). Jeśli oszczędzający nie zawrze nowego IKE (nie dostarczy umowy w 45 dni), to nastąpi zwrot środków (gotówką/przelewem) przez BFG. Tylko ciekawe, co wtedy z Belką...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za zwrócenie uwagi na procedurę z ustawy o IKE i IKZE. Uzupełniłem o nią tekst. Zapraszam wszystkich klientów SK Banku do opisywania, jak BFG wywiązuje się ze swoich obowiązków.

   Przy zwrocie (a nie wypłacie transferowej) podatek Belki jest pobierany.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 2. Czy zawsze jest tak, że w przypadku upadku jakiegoś banku Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje klientom wypłatę depozytów tylko do równowartości 100.000 EUR ? I czy znana jest odpowiedź na pytanie 4., pojawiające się w artykule: " Co się dzieje, jeśli klient zdeponował w SK Banku więcej niż 100 tysięcy euro oszczędności, z czego część była na IKE? "

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie znam jeszcze odpowiedzi na to pytanie.

   Usuń
  2. Tak środki są gwarantowane zgodnie z Ustawą do kwoty 100 000 EURO. Nie wszystkie Banki jednak są objęte gwarancją BFG. Środki powyżej kwoty 100 000 EURO można odzyskać w wyniku podziału majątku upadłego banku w ramach postępowania upadłościowego. Deponent powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości banku.

   Usuń
  3. @ Anonimowy

   Jakie to niby banki w Polsce nie są objęte gwarancją BFG? Chyba chodziło Panu (-i) o parabanki...

   z17 (z17@gazeta.pl_

   Usuń
  4. Nawiązując do pytania:

   "Co się dzieje, jeśli klient zdeponował w SK Banku więcej niż 100 tysięcy euro oszczędności, z czego część była na IKE?"

   Na infolinii poinformowano mnie, że prawdopodobnie gwarancja będzie udzielana PROPORCJONALNIE do wszystkich środków w SKBanku na różnych aktywach, czyli jeżeli masz przekroczoną ogólna gwarancję o np. 10%, to nastąpi potrącenie 10% z konta IKE i 10% z lokat;

   Nie daję gwarancji że tak będzie (przecież upadek banku w ogóle i oferującego IKE to precedens), ale taką informację przekazano mi wczoraj na infolinii jako prawdopodobny scenariusz;

   Pozdrawiam

   Usuń
  5. Dzięki za cenny konkret. Pozdrawiam, proszę wracać i dzielić się wiedzą!

   Usuń
  6. Ponieważ wypłata z BFG następuje na wniosek oszczędzającego, to wydaje mi się, że zostaną wypłacone te środki, o które on wcześniej wystąpi. Jeśli najpierw wystąpi się o oszczędności, to z IKE później wypłacą (lub przetransferują) tylko tyle, żeby nie przekroczono gwarancji. Jeśli poczeka się z wnioskiem o wypłatę oszczędności, to z IKE wypłacą wszystko, a z oszczędności zwykłych tyle, by nie w sumie nie przekroczyć gwarancji. Wybór miałby oszczędzający.

   Usuń
 3. Anonimowy, podatek belki będzie trzeba zapłacić, a raczej zostanie automatyczny odciągnięty od kwoty wypłaty.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładnie: od zwrotu podatek Belki tak, od wypłaty lub wypłaty transferowej podatek Belki nie. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. Czy tak jest na pewno? Wydaje mi się, że mi przy wypłacie środków ze SKOK Wołomin wypłacono pełną kwotę odsetek bez potrącania podatku belki...

   Usuń
 4. 90 lat ... przetrwał wojnę, przetrwał komuchów, nie przetrwał knf-u... niemiecko - francuska komercja znowu górą. Tyle się mówi żeby oszczędzać samemu na emeryturę, to jak to do diabła robić skoro najbezpieczniejsza forma jest do d... wsadzić. !!! Teraz się będę bujał z BFG, wypłatą transferową itd. W tym kraju wstyd mieszkać.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To pierwszy i ostatni komentarz tego typu, który pod tym wpisem publikuję. Proszę się anonimowo wyżywać i frustrować w innym miejscu.

   To nie KNF doprowadziła do upadłości tego banku, tylko jego obecny zarząd. Czy KNF ma tolerować mega nieprawidłowości w dużym banku spółdzielczym tylko dlatego, że Pan ma tam oszczędności?

   Pana oszczędności na emeryturę są bezpieczne - za kilka tygodni zobaczy je Pan w nowej instytucji finansowej, z którą podpisze Pan umowę o IKE. Żadna inna forma oszczędzania nie zadziałałaby w ten sposób. Żadna inna forma oszczędzania poza depozytami bankowymi nie jest ubezpieczona na zasadach takich jak w BFG.

   Także - paradoksalnie - własnie przekonuje się Pan na własnej skórze, jak bardzo bezpieczne są depozyty bankowe. Korzystał Pan z kompletnie oderwanej od rzeczywistości oferty depozytowej lokalnego banku, z oprocentowaniem dwa-trzy razy wyższym niż w bankach komercyjnych, i zachowa Pan cały kapitał i zysk dzięki temu, że reszta systemu bankowego zrzuci się na gwarantowane środki mimo wszystkich nieprawidłowości. Jest Pan prawdziwym szczęściarzem. Gdyby miał Pan np. obligacje korporacyjne spółki w takiej sytuacji, zostałby Pan z niczym.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. Zgadzam się w pełni z autorem bloga, komentarz pokazuje tylko ignorację i nieznajomość tego co się stało/dzieje. Ale ja bym był bardziej bezpośredni - jednak KNF zawiodło. To nie SKOK gdzie KNF nie miał mozliwości kontroli. KNF kontrolował ten bank od długiego czasu i dał sobie wcisnąć sfałszowane sprawozdania. Czy KNF wierzy we wszystko co oszuści z banku mu wyślą? Moim zdaniem do wiezienia powinni isc: umoczeni zarzad i pracownicy SK Banku, wlasciciele tych spółek z rajów podatkowych którzy wzięli kredyty oraz osoby odpowiedzialne w KNF, które od kilku lat przyklepywały okłamane raporty SK Banku. Ale skoro Biereckiemu z kont w Luksemburgu nikt nie zabiera ukradzionej kasy ze SKOKów, to nie liczę że tu ktokolwiek pójdzie siedzieć a te prawie 4 mld zł zapłacą podatnicy w postaci gwarancji BFG - przecież na to składają się wszyscy korzystający z usług bankowych.

   Jak dla mnie to jest afera największa od czasów FOZZ i PC czy innego Art B. Podsłuchy osmorniczek czy afera rolna to pikuś. 4 MLD ukradziono i w mediach prawie cisza. Napiszę okrutnie - to jest kraj przygłupów. 90% społeczeństwa nie rozumie co się stało i obawiam się że nie jest w stanie zrozumieć... Dlaczego w ogóle dziwimy się że mamy teraz taki rząd a w "opozycji" są ludzie pokroju muzyka rockowego ze zbieraniną oszołomów, Bury z PSL itp.. Masakra.

   Usuń
  3. Dzięki za komentarz, pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  4. Nie do końca się zgadzam z argumentami autora bloga, natomiast podzielam stosunek Anonimowego 21 listopada 2015 18:57 do komercji bankowej. Panie Michale, nie możemy być obojętni na pazerność systemu bankowego (kosmiczne spready walutowe, relacja pomiędzy oprocentowaniem depozytów a kredytów/kart kredytowych, ściąganie ukrytych opłat, pseudoinwestycje w fundusze w których jedynym zarabiającym jest bank - prowizja). Rozgoryczenie anonimowego ma jednak szersze znaczenie - brak jakichkolwiek instrumentów do oszczędzania na emeryturę skutkować będzie katastrofą finansową przyszłych rentierów.. Obcy kapitał ma to w głębokim poważaniu a Państwo nigdy się tym poważnie nie zajęło podnosząc jedynie wiek emerytalny. Bank Państwowy zamiast podwyższyć mikroskopijne oprocentowanie wydaje środki na nachalną kampanię reklamową ("najdłuższe wakacje życia") swojego PTE, czy TFI , co nie zapewni przyrostu kapitału emerytom ale bankowi owszem. Więc nie podniecajmy się upadkiem jednego z banków , na który to upadek złożyły się pozostałe (zrzutka na wypłaty gwarantowane, a nie wpływ z BFG!) tylko po to by zapłacić za ukamienowanie konkurenta.. A aferalne tło bankructwa... Minął rok od upadku SKOK Wołomin i nie widziałem w mediach info o wyrokach, nie widać tych co wyłudzili kredyty.. Daje do myślenia, prawda?

   Usuń
  5. Widzę, że rodzi się albo już dawno urodził się podział wobec zasad funkcjonowania polskiego systemu finansowego / bankowego, który intensywnością przypomina mi podziały w polskiej polityce.

   Ten sam język ("aferalne tło"), te same emocje ("ukamieniowanie konkurenta"), to samo przekonanie, że są jacyś inni ("obcy kapitał"), których trzeba przepędzić i stworzyć jakimś dekretem idealne "instrumenty do oszczędzania na emeryturę", których niestety nikt jeszcze w praktyce nie widział na oczy.

   Dla mnie jest jasne, że źle zarządzane i nieodpowiedzialne banki nie są rozwiązaniem problemu oszczędzania na emeryturę, chociaż jakaś część ich klientów będzie ich bronić do upadłego, ponieważ oferowały kilka procent rocznie więcej w oprocentowaniu depozytów.

   Mamy dużą zmianę polityczną, która zapowiada przestawienie zwrotnicy w kierunku polskiego kapitału, obniżenie wieku emerytalnego, obciążenie zagranicznych przedsiębiorstw dodatkowymi podatkami, obciążenie banków podatkiem i kosztami przewalutowania kredytów z przeszłości i kilka innych tego typu kroków. Największy polski ubezpieczyciel buduje konglomerat finansowy, w którego skład będą wchodzić również banki przejmowane od zagranicznych właścicieli. Będziemy się przyglądać, czy faktycznie są to rozwiązania problemów trapiących przeciętnego człowieka, czy tylko brzmi dobrze jako hasło na barykadach.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  6. Jestem daleki (nie było tego w moim poście) od stygmatyzowania instytucji bankowej w zależności od jej pochodzenia - "pojechałem" zarówno" bo "obcych krwiopijcach" jak i po naszym biało-czerwonym "największym graczu" . Jestem daleki od polityki - tylko oczekuję od tych, którzy już otwarcie twierdzą, że mamy sobie sami oszczędzać na emeryturę - by to w jakiś sposób premiowali ( np. Niemcy mają kasy mieszkaniowe z subsydiowaniem oszczędzających przez państwo). Doświadczenie z IKZE i IKE wskazuje, że to, co zrobiono, to za mało przy tak niezainteresowanym takimi produktami systemem bankowym. Nowy podatek bankowy jeszcze pogorszy sytuację. Po prostu nie ma i nie będzie gdzie oszczędzać... zostanie konsumpcja, a konsekwencje dla tych co powinni odkładać na przyszłość będą katastrofalne..

   Usuń
  7. Dzięki za rozwinięcie myśli. Wyczuwam - u Pana i wielu innych - mnóstwo obaw oraz niezadowolenia z sytuacji, w której się znajdujemy. Trudno się z tym nie zgodzić.

   Mnie nie do końca interesuje nieustanne opisywane tej samej rzeczywistości nowymi słowami, emocjonalnymi hasłami, porównaniami, itp. Na jakimś poziomie wszyscy rozumiemy, o co chodzi:
   - powszechny system emerytalny (i innych świadczeń społecznych) już dzisiaj kosztuje więcej niż wpływa różnego rodzaju podatków bezpośrednio z nim powiązanych,
   - Polska od kilkunastu lat nie miała roku bez deficytu budżetowego - nieustannie się zadłużamy (inaczej niż np. Norwegia, która dzięki nadwyżkom budżetowym mogła pozwolić sobie na stworzenie Noweskiego Funduszu Emerytalnego)
   - wsparcie dla oszczędzających na przyszłe emerytury również kosztowałoby państwo już dzisiaj (nie brakuje głosów, że IKE i IKZE to zbyt dużo i źle adresowane), czyli nie ma co liczyć na dodatkowe "premiowanie" z kasy państwa oszczędzających
   - praktycznie cała klasa polityczna jest przekonana, że OFE należy stopniowo rozmontować i odzyskać kontrolę nad tymi środkami, ponieważ są potrzebne tu i teraz, a zobowiązania wobec płatników składek powinny mieć nierynkową formę gwarancji państwa

   W związku z tym nie nastawiam się na to, że państwo odpali jakieś nowe, lepsze, magiczne zachęty do indywidualnego oszczędzania na emeryturę. Uważam, że to, co mogę zrobić, to poznać to, co mam w tej chwili do dyspozycji (nie tylko w bankach i nie tylko na IKE i IKZE), dobrać rozwiązania do moich możliwości, potrzeb i ograniczeń i prowadzić je w oparciu o dobre praktyki.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  8. Gratuluję więc bloga i wysiłku. Nawet w tej mizerii trzeba umieć odróżnić ziarno od plew.. I chwała za to autorowi... By też wyszło trochę na moje... wypada skorygować ranking bankowego IKE. Po upadku SK Banku , Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim wycofał konto IKE z oferty... Głowa wychylona przed szereg sama się ucina... miast inni równać do konkurencji, konkurent zmuszony jest oddać pole..równia pochyła..

   Usuń
  9. No właśnie - Pan wydaje się znajdować prostą przyczynę obniżki oprocentowania lub - w tym przypadku - wycofania się BS Sokołów z oferowania atrakcyjnego IKE. Ktoś im podstawił nogę. Ktoś ich wygryzł. Ktoś ściął głowę. To jest jakiś spisek większych graczy, KNF-u czy kogoś tam jeszcze.

   Być może wydarzyło się coś innego. Duża rzesza byłych klientów SK Banku działa na zasadzie: "niosę oszczędności do tego banku, który daje aktualnie najwięcej" i w ostatnich dniach "odkryli" BS Sokołów jako najlepsze miejsce do wypłaty transferowej.

   Oprocentowanie depozytów jest dynamiczne. Jeśli nagle jest mnóstwo chętnych do ulokowania w jakimś banku oszczędności, ten bank musi znajdować znacznie więcej rentownych aktywów (kredytów), żeby obsłużyć wypłaty odsetek w czasie. Taki mały lokalny bank może mieć więc realny problem z obsłużeniem obecnych i nowych deponentów na obecnych zasadach. Jednym z wyjść jest zaprzestanie otwierania nowych kont.

   Poza tym, stopa referencyjna NBP wyniosi 1,5% w skali roku, średnia stopa oprocentowanie w bankach komercyjnych to 1,9%. Nie ma się na nie co obrażać - one odzwierciedlają obecną sytuację makroekonomiczną, np. deflację, małe zapotrzebowanie przedsiębiorstw na kredyty. To są poziomy bazowe i wszyscy grają w tę samą grę.

   Spadki oprocentowania, również w bankach spółdzielczych, wycofywanie się niektórych z nich z oferowania atrakcyjnie oprocentowanych IKE lub upadki tych, które źle zarządzały ryzykiem kredytowym (na którym deponenci mieli zarabiać) to po prostu różne przejawy tego samego. Powolnego dostosowywania się do rzeczywistości makroekonomicznej i regulacyjnej, w której obecnie jesteśmy.

   Oczywiście nie wykluczam, że to Pana wersja wydarzeń jest prawdziwa.

   Pozdarwiam, proszę wracać!

   Usuń
 5. Michale, a co z obligacjami notowanymi na Catalyst ? Co z funduszami TFI które inwestowały w obligi tego banku ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Hej, to nie są na pewno środki gwarantowane przez BFG. Nie ma żadnej instytucji, która w jakikolwiek sposób ubezpieczałaby obligacje korporacyjne.

   To oznacza, że pozostaje udział w postępowaniu upadłościowym i liczenia na to, że po opłaceniu wszystkich ważniejszych rodzajów wierzytelności, pozostanie majątek również dla obligatariuszy czy akcjonariuszy. Przy tej skali nadużyć (cytat z komunikatu KNF: "głęboko ujemne kapitały własne") prawdopodobieństwo odzyskania pieniędzy trzeba szacować bardzo, ale to bardzo konserwatywnie.

   Poniżej ABC kolejności zaspakajania roszczeń w postępowaniu upadłościowym: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategorie_wierzytelno%C5%9Bci.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. Nie ma najmniejszych szans na odzyskanie jakichkolwiek pieniędzy zainwestowanych w obligacje upadłego sk banku. Można się spodziewać dużej obsuwy wycen funduszy inwestycyjnych, które miały je w portfelu, przede wszystkim dotyczy to podmiotów z grupy TFI Allianz.
   https://obligacje.pl/pl/a/sk-bank-bankrutem-obligatariusze-bez-szans-na-odzyskanie-pieniedzy

   z17 (z17@gazeta.pl)

   Usuń
 6. Dzień dobry. Gratuluje bloga. Pytanie do eksperta : co z odsetkami? Odsetki w SK BANK były dopisywane na koniec roku a jak teraz ? Czy to znaczy że od ostatniej kapitalizacji odsetek (1 stycznia 2015) aż do teraz moje IKE nie było oprocentowane czy też BFG wypłaci mi odsetki do dnia ogłoszenia upadłości (czyli jednak nic nie strace) ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cytuję ze strony BFG http://www.bfg.pl/faq-najczesciej-zadawane-pytania#7._Czy_gwarancjami_Funduszu_obj_te_s__tak_e_odsetki_od__rodk_w_zgromadzonych_na_rachunkach___

   7. Czy gwarancjami Funduszu objęte są także odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach?

   Limit kwoty gwarantowanej przez BFG obejmuje środki zgromadzone na rachunkach według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji łącznie z odsetkami naliczonymi do tego dnia, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności.

   Usuń
  2. Dziękuję za odpowiedź. Nie byłem pewien na 100% czy na roczną kapitalizację IKE to też działa, ale fragment "niezależnie od terminu ich wymagalności" jest uspokajający.
   No cóż. Czekam na list i wybieram się do Sokołowa Podlaskiego po kolejne IKE :)

   Usuń
  3. Odsetki zostaną wypłacone do dnia zgłoszenia upadłości czyli do 27.11.2015

   Usuń
 7. Czy ktoś wie w jaki sposób jest ustalane oprocentowanie na IKE w Banku w Sokołowie Podlaskim?Pytam ponieważ w BS Nadarzyn to zależy od widzimisie banku co nie jest idealnym rozwiązaniem.Niestety na stronie internetowej nie ma regulaminu IKE.Jedynie po zmianach tabeli oprocentowania można się zorientować że zależy ono od stopy referencyjnej NBP.Oprocentowanie spadało po obniżkach stóp dokładnie w takim stopniu.Ale pewności nie mam.Z góry dziękuję za odpowiedź

  OdpowiedzUsuń
 8. Panie Michale czy orientuje się Pan czy tego procesu z przenoszeniem IKE nie mozna jakoś przyśpieszyć?Bo jeśli będzie to się odbywać w sposób opisany przez Pana to środki nie będą procentować przez ok.1,5-2 m-ce.A może jednak będą?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za pytanie. 30 dni na powiadomienie i 45 dni na podpisanie nowej umowy o IKE to maksymalny czas. Być może bank / BFG wyśle powiadomienia szybciej. To, ile zajmie podpisanie i dostarczenie nowej umowy, zależy w dużej mierze od klienta. Potem prawdopodobnie od 2-4 tygodni na dokonanie przez BFG wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

   Poczekajmy jeszcze na informacje BFG / zarządu komisarycznego / syndyka dotyczące harmonogramy wypłaty środków gwarantowanych, ale myślę, że konserwatywnie licząc można zakładać odzyskanie środków właśnie za ok. 1-2 miesiące, trochę dłużej jeśli wszyscy uczestnicy procedury (w tym klient) będą się ociągać i korzystać z maksymalnej ilości czasu przewidzianego w ustawach.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. Ja podejrzewam,że BFG będzie wypłacał od piątku bądź najdalej od następnego poniedziałku.Mam doświadczenie po skok wołomin:) Tutaj natomiast posiadam tylko IKE i najlepiej gdyby podpisać umowę o nowe IKE i pójść z umową do PKO BP żeby środki przetransferował.Powiadomienie z banku przyda się osobom które nie wiedzą o upadłości,a ci którzy wiedzą mogliby to załatwić dużo szybciej i nie tracić oprocentowania,które w przypadku lokat które miałem w SKOK Wołomin trwało do dnia zgłoszenia wniosku o upadłość przez KNF,co w tym przypadku wychodzi,,ze będzie jutro.Od wtorku natomiast oprocentowania nie będzie (chyba że IKE jest traktowane inaczej ale nie sądzę) więc każdy dzień to strata.

   Usuń
  3. Kolega trochę namieszał, do jakiego PKO BP? Jak już dostaniemy info od zarządku komisarycznego SK Banku, trzeba iść do nowej instytucji IKE, założyć tam nowe IKE i powiadomić SK Bank żeby tam zrobili wypłatę transferową. Tak samo jak przy normalnej zmianie banku.

   Usuń
  4. A w którym momencie mogę założyć nowe IKE, tak aby nie złamać zasady posiadania jednego rachunku i jednocześnie wskazać BFG, gdzie mają wysłać pieniądze? Mogę jeszcze przed otrzymaniem listu z BFG bo zaraz nie zdążę wpłacić limitu na 2015 co robię zawsze w grudniu...

   Usuń
  5. @ WW

   Wypłat transferowych w moim przekonaniu nie bedzie dokonywał upadły sk bank, tylko bank dokonujący wypłat z BFG (prawdopodobnie PKO BP), posiłkując się dokumentacją sk banku.

   Można się spodziewać opóźnień i komplikacji.

   z17

   Usuń
  6. @ Black Jack

   Przy podpisywaniu nowej umowy proszę wybrać opcję wypłaty transferowej. Nie będzie wtedy złamania zasady posiadania jednego rachunku.

   Proszę poczekać na instrukcje BFG / zarządu komisarycznego lub skontaktować się z infolinią BFG. To jest najważniejsze źródło szczegółowych informacji.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 9. Michał, jak oceniasz ryzyko utratę całości pieniędzy w przypadku bankructwa TFI? Rozważam przeniesienie IKE z SK Banku do NN TFI, ale niepokoi mnie absolutny brak jakiejkolwiek gwarancji środków w TFI.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za pytanie. Proszę się trzy razy zastanowić zanim zmienisz formę oszczędności z depozytu bankowego na fundusze inwestycyjne. Co najmniej trzy razy.

   To jest narzędzie rządzące się zupełnie innymi prawami. Po pierwsze, nie ma ubezpieczenia BFG czy jakiejkolwiek innej instytucji. Po drugie, wyniki nie są znane z wyprzedzeniem i zależą przede wszystkim od Twoich decyzji inwestycyjnych. Żadna instytucja nie ubezpiecza strat wynikających z nierozsądnego, nieodpowiedzialnego czy przypadkowego korzystania z funduszy.

   Jeśli ktoś nie akceptuje i nie rozumie tej rzeczywistości, przenoszenie IKE z depozytu bankowego do funduszy, NN TFI czy innych, to moim zdaniem duży błąd. Nie ma w tym momencie najmniejszego znaczenia, że np. IKE Plus w NN TFI to bardzo dobry produkt w swojej klasie.

   Prawdopodobieństwo definitywnej utraty wszystkich środków dla oszczędzającego, który działa w uporządkowany sposób, oceniam na bardzo niskie. Oznaczałoby to, że wszystkie firmy w Polsce i na całym świecie (których akcje składają się na fundusze akcji) oraz wszystkie polskie i zagraniczne obligacje skarbowe oraz korporacyjne (które składają się na fundusze dłużne) musiałby stać się w tym samym czasie bezwartościowe.

   Za to prawdopodobieństwo, że w różnych okresach będzie musiał radzić sobie z obsunięciami kapitału oceniam na 100%. Przeczytaj moją historię: http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2015/10/ike-emerytura-ile-mozna-zarobic.html, żeby poczuć, z jakimi dylematami i emocjami będziesz musiał sobie radzić. Przeczytaj też komentarze czytelników, którzy przytomnie zdecydowali, że to nie dla nich i świadomie zrezygonowali z funduszy na rzecz systemu bankowego.

   Nie zniechęcam, nie zachęcam, namawiam tylko do krytycznego, a nie naiwnego spojrzenia na to, co Cię czeka w funduszach inwestycyjnych w porównaniu z depozytami bankowymi.

   Osobiście nigdy nie wykonałbym takiej zmiany (z gwarantowanego depozytu na fundusze) bez przygotowania i jakiegoś psychologicznego komfortu, że wiem, co robię.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. Bardziej chodziło mi o takie zawirowania jak były z Idea Premium... Nie wiem o ile spadły tam jednostki po utracie płynności funduszu, ale szczerze mówiąc zastanawiam się, czy nie inwestować samemu w akcje spółek dywidendowych lub należących do WIG20 niż ufać "specjalistom" z TFI, którzy ciągną prowizję z naszej kasy niezależnie od swoich wyników i za nic nie odpowiadają :)

   Usuń
  3. Samodzielną inwestycję opartą o wybrane polskie spółki prowadzę w ramach IKZE. To jeszcze inna bajka. Oprócz tolerancji na tymczasową zmienność, kluczowe sa kryteria doboru spółek oraz zasady prowadzenia całej inwestycji. Opisałem swoje IKZE w szczegółach: http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2015/10/ikze-emerytura-jak-to-dziala.html - proszę rzucić okiem.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 10. Witam,
  Co w sytuacji, kiedy bank bankrut (SK Bank), kredytowł budowę osiedla mieszkaniowego? Czy wierzyciele mogą zająć nieruchomość?
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 11. Witam Michał,
  Wytłumacz mi proszę :

  1, mam IKE w SKBanku, jeśli cała procedura wypłaty transferowej przeciągnie się czasowo do stycznia 2016 - co jest możliwe - i środki zgromadzone na IKE zostaną zaksięgowane w nowej instytucji dopiero w styczniu 2016, to czy oprócz tej wpłaty transferowej będę mógł jeszcze wpłacić "normalny " przysługujący na 2016 limit ?
  2, mam już wybraną nową instytucję prowadzącą IKE, czy mam już iść podpisywać nową umowę żeby później nie tracić czasu czy mam czekać na wytyczne BFG ?

  Dziękuję za odpowiedzi.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Hej,

   1. Tak - transfer środków nie ma żadnego wpływu na limity wpłat. Nowa instytucja otrzyma od SK Banku wszystkie informacje na temat wykorzystania limitów w bieżącym roku, gdyby był to 2016 z oczywistych względów wpłaty obecnych klientów SK Banku wynosiłyby wciąż zero, a cały limit na 2016 byłby do wykorzystania w nowej instytucji

   2. Nie ma na to przepisów - to kwestia Twojej oceny sytuacji.

   Gdybym był na Twoim miejscu, poczekałbym co najmniej na jakieś oficjalny komunikat BFG (być może na stronie internetowej), który określi harmonogram następowania po sobie zdarzeń od tego momentu.

   Jeśli takiego publicznego komunikatu czy indywidualnego powiadomienia nie będzie przez kilka dni, zadzwoniłbym na infolinię BFG i poprosiłbym ich o opinię.

   Osobiście nie robiłbym niczego bez ustalenia, jak wyglądają procedury, żeby potem nie musieć czegoś odkręcać. Ale tak jak napisałem - nie ma przepisów regulujących każdy krok każdego człowieka, więc to, co zrobisz z tego typu dylematem, zależy w dużej mierze od Ciebie.

   Pozdrawiam, proszę wracać

   Usuń
 12. Dzień dobry.
  Na początek pogratuluję bloga.

  Chciałem zapytać się czy orientuje się pan, panie Michale, czy wypłaty z BFG ze względu na upadłość SKBanku będą w jakiś sposób opodatkowane?
  Chodzi o wypłatę środków, które były w SKBanku na kontach ROR i "książeczkach oszczędnościowych z rachunkami terminowymi"?

  Z góry dziękuję za odpowiedz.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tylko standardowy podatek Belki od zysku, który i tak byłby naliczony przez SK Bank w momencie kapitalizacji śródków.

   Nie ma żadnego podatku, który występuje z uwagi na wypłatę środków gwarantowanych przez BFG.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. Prosiłbym o sprawdzenie, czy na pewno zawieszony bank dokonuje kapitalizacji odsetek i odciąga podatek od zysku. Wydaje mi się, że gdy BFG wypłacał mi lokatę Skoku, kwota wypłaty to była suma: lokata + odsetki (do dnia zawieszenia) nie pomniejszone o 19%. Prosiłbym o sprawdzenie podstawy prawnej, kto i kiedy może pobrać podatek belki.

   Usuń
  3. Niestety słowo "wydaje mi się" jest tu kluczowe. Podatek od odsetek był pobierany w wypadku wypłat SKOK Wołomin i będzie pobrany w wypadku SK banku. Z automatu i przy rzetelnym prawidłowym wyliczeniu

   Usuń
  4. Dzięki za stanowczy komentarz. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 13. Ciekawe historie na temat tego banku z raportu KNF.

  "{Podczas wyrywkowej kontroli portfela kredytów banku - przyp. mój} W przypadku 10 spółek wchodzących w skład grupy podmiotów powiązanych zidentyfikowano stale powtarzające się osoby, które są pełnomocnikami do rachunków tych firm. W przypadku osób nie będących współwłaścicielami lub osób nie wchodzących w skład
  władz spółki stanowi to podstawę do zaklasyfikowania podmiotów do podwyższonej kategorii ryzyka i stosowania wobec nich wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego. /.../
  W przypadku 3 spółek kredyty zostały wykorzystane niezgodnie z celem na jaki zostały udzielone, tj. część środków została wykorzystana na uregulowanie opłat, prowizji i odsetek dla Banku, a także na pokrycie wpisowego, powyższe pozycje nie były
  wymienione jako cel kredytowania. /.../
  Jakość prowadzonej oceny zdolności kredytowej budziła zastrzeżenia, co zostało wykazane również w trakcie inspekcji kompleksowej. Bank udzielił 3 nowopowstałym spółkom z minimalnym wymaganym prawem kapitałem własnym oraz bez historii kredytowej i historii działalności kredyty na łączną kwotę 149,56 mln zł. " (!!!)

  Więcej podobnych "kwiatków" tutaj
  http://www.knf.gov.pl/Images/HARMONOGRAM_SBRzR_21_11_2015_tcm75-43598.pdf

  z17 (z17@gazeta.pl)

  OdpowiedzUsuń
 14. https://www.bfg.pl/aktualnosci/komunikat-nr-18-bankowego-funduszu-gwarancyjnego-z-dnia-26-listopada-2015-r

  Ciekawe - dla IKE jest tylko wypłata transferowa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A czy po dokonaniu wypłaty transferowej do nowego IKE, jak bedziemy chcieli od razu zlikwidowac to nowe IKE to czy zaplacimy kare (bo bedziemy chcieli to zrobic w 1 roku bycia klientem tego nowego IKE)?

   Usuń
  2. Nie wszystkie instytucje dostarczające IKE pobierają opłatę za zwrot środków w pierwszym roku, ale te, które pobierają, będę miały prawo to robić.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 15. BFG własnie ogłosił że BZWBK bedzie wypłacać pieniadze

  OdpowiedzUsuń
 16. https://www.bfg.pl/sites/default/files/zalacznik_nr_1._lista_jednostek_organizacyjnych_banku_w_ktorych_dokonywane_beda_wyplaty_srodkow_gwarantowanych.pdf

  OdpowiedzUsuń
 17. Regulamin wypłat (załącznik nr 3) zawiera postanowienie, że wypłata nastąpi na wniosek deponenta IKE lub pełnomocnika. Problem jest z poświadczeniem własnoręczności podpisu na takim wniosku. Jak go poświadczyć, jak do Warszawy/Wołomina mam daleko...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Problem własnoręczności podpisu można rozwiązać następująco: udać się do BZWBK, poprosić o weryfikację listy wypłat (powinny być na niej dane deponenta, ale z klauzulą "IKE" w polu PotrzebaReklamacji), zgłosić wolę złożenia Reklamacji za pośrednictwem BZWBK, czyli tak na prawdę wniosku do BFG o wypłatę w trybie indywidualnym. Do tego wniosku trzeba dołączyć Potwierdzenie zawarcia nowego IKE (lepiej poprosić BZWBK by zrobili kopię i potwierdzili jej zgodność z oryginałem). Wniosek podpisuje się w obecności BZWBK, który poświadcza podpis, dołącza się Potwierdzenie nowego IKE (lub kopię poświadczoną przez BZWBK) i zostawia w BZWBK, który dokumenty przekazuje do BFG.

   Usuń
  2. Do Anonimowy27 listopada 2015 16:10.
   Nie do końca rozumiem więc dopytam.Czy jest mozliwość żeby BZWBK przekazał środki na nowe konto IKE?

   Usuń
  3. BZWBK może jedynie pośredniczyć w przekazaniu do BFG wniosku o wypłatę "transferową". Proceduralnie polega to na wniesieniu reklamacji w placówce BZWBK - wypełnia się specjalny wniosek i dołącza do niego potwierdzenie zawarcia IKE z nową instytucją. Dokumentację BZWBK przekaże do BFG. Tylko BFG dokonuje wypłat z wołomińskiego IKE.

   Usuń
  4. Dziękuję za odpowiedź.Czy więc można już założyć nowe IKE i udać się do BZWBK czy należy czekać na list z banku?Tracimy oprocentowanie więc nie chciałbym czekac jeśli to nie konieczne.

   Usuń
  5. Nie ma na co czekać. Nie wiem, czy w ogóle jakieś listy będą. Zakładać IKE i do BZWBK. Przez to, że czekałem na list, dziś nie wypłacili mi kasy z lokat. Bo nie można tego zrobić nie składając jednocześnie wniosku o wypłatę z IKE.

   Usuń
  6. Dzięki za komentarz. Zabrakło mi trochę jasnego komunikatu ze strony BFG, że można za pośrednictwem BZWBK dopełnić wszystkich formalności związanych z transferem oszczędności z IKE. W ich komunikatach powtarzają tylko, że będzie z ich strony jakieś powiadomienie z instrukcjami. Tymczasem już kilka osób opisało, że za pomocą procedury reklamacyjnej zgłosili chęć wypłaty transferowej w BZWBK.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 18. Ok czyli w kwestii IKE mniej więcej już wiadomo - jeśli dobrze rozumiem, to póki co należy:
  1. czekać na jakieś oficjalne stanowisko BFG
  2. udać się do dowolnej placówki BZWBK i tam jakoś przemęczyć się z wniesieniem reklamacji
  3. następnie zacząć sobie ogarniać nową instytucję IKE
  4. (tu nie jestem pewien co dalej)

  Drugie moje pytanie dotyczy eLokaty24 - czyli lokaty nie wymagającej prowadzenia rachunku w banku, a więc jakby "niezależnej" od bycia klientem, Mam nadzieję, że i w tym przypadku środki zostaną zwrócone? Czy odbędzie się to automatycznie na rachunek wskazany przy zakładaniu lokaty?

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Po środki z elokaty musisz udać się do WBK, jak po wszystkie inne.

   Usuń
 19. Oprócz wypłat z rachunków osób fizycznych, gwarantowanych przez BFG, duży problem może polegać na tym, że SK Bank prowadził też rachunki powiernicze developerów. Tak wynika z komunikatu BFG. Na tych rachunkach mogły być wielomilionowe sumy przeznaczone na budowę mieszkań. Tutaj straty developerów, a w rzeczywistości chyba raczej ich klientów, mogą być znacznie wyższe niż straty osób fizycznych mających wysokie kwoty w SK Banku.

  OdpowiedzUsuń
 20. Witam. Ja dzisiaj otrzymałem gotówkę z ROR w SK Banku, za pośrednictwem BZWBK. Jeżeli chodzi o IKE, to złożyłem wniosek o wypłatę transferową, która ma sie znaleźć na moim koncie w ciągu 14 dni.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za informację z pierwszej ręki. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. "...która ma sie znaleźć na moim koncie w ciągu 14 dni".
   Rozumiem, ze chodzi o nowe konto IKE?

   Usuń
 21. BZWBK może jedynie pośredniczyć w przekazaniu do BFG wniosku o wypłatę "transferową". Proceduralnie polega to na wniesieniu reklamacji w placówce BZWBK - wypełnia się specjalny wniosek i dołącza do niego potwierdzenie zawarcia IKE z nową instytucją. Dokumentację BZWBK przekaże do BFG. Tylko BFG dokonuje wypłat z wołomińskiego IKE.
  Przy zakładaniu IKE w nowej placówce banku wypełniamy specjalny formularz wskazując nr konta IKE Sk banku oraz przyczyne wypłaty transferowej tj upadek banku następnie przygotowano nowy rachunek IKE i z dokumentami udałem się do BZWBK.Wniosek został wypełniony z danymi nowego konta IKE i dostałem wniosek o wypłatę gwarantowanych przez bankowy fundusz gwarancyjny w trybie inwidualnym/reklamacji dla osóby fizycznej

  OdpowiedzUsuń
 22. Również byłem dziś w WBK, ale nic nie załatwiłem. Otóż nie da się wykonać wypłaty z lokat bez równoczesnego złożenia zaświadczenia o założeniu nowego IKE, którego jeszcze nie posiadam. Złożyłem właśnie wniosek w NN TFI i pierwsze rozczarowanie - na zakończenie procesu nie dostaje się zaświadczenia, ma dopiero przyjść mailem (w ciągu 2 dni roboczych). Tak więc jeśli mieliście IKE w SK Banku to nie macie po co iść po kasę z lokat, jeśli nie zamierzacie od razu złożyć wniosku o wypłatę transferową. Lekka dezinformacja tutaj ze strony BFG, wszak pisali w oficjalnych komunikatach, że trzeba czekać na list z Zarządu Komisarycznego.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo cenne uwagi, dziękuję!

   Usuń
  2. Nie do końca prawda... Środki z depozytów, kont itp. (z wyjątkiem IKE) są wypłacane od ręki i niezależnie od IKE. Nie trzeba składać dwóch wniosków jednocześnie.. Dla wypłaty z tego szczególnego rachunku potrzeba umowy z nowym podmiotem prowadzącym IKE. Można wniosek złożyć później. Bez oczekiwania na powiadomienie od komisarza.

   Usuń
 23. Również byłem dzisiaj w BZWBK w sprawie wypłaty transferowej IKE. Po wprowadzeniu moich danych okazało się, że do wypłaty jest "zero". Chodzi oczywiście o konto ROR. Pracownicy banku nie widzą środków na kontach IKE. Podobnie jak przedmówcy musiałem złożyć wniosek do BFG w trybie reklamacji o wypłatę transferową i załączyć potwierdzenie zawarcia nowego rachunku. Mam nadzieję, że BFG nie będzie nam kazał długo czekać na środki.

  OdpowiedzUsuń
 24. Witam, byłam dzisiaj i jestem pod wrażeniem błyskawicznej obsługi i kompetencji w BZWBK w Katowicach na Wita Stwosza. Co prawda byłam przygotowana i miałam ze sobą wniosek o transfer(zdecydowałam się na IKE-Obligacje w PKO SA, póki co mam dość emocji!), ale w obu placówkach wszystko szło jak po maśle.Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za opinię z pierwszej ręki. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. Katowice! Rewelacja! W takim razie też się tam wybiorę! :)

   Usuń
 25. Ja mam także byłem w Katowicach na korfantego, poszlo sprawnie. Ale w centrali sk banku powiedzieli że i tak trzeba do nich slac potwierdzenie zawarcia ike...

  OdpowiedzUsuń
 26. Zakup obligacji - ciekawe podejście, raz że aktualnie mamy postepujący upadek demokracji i kroczymy prosta droga ku Grecji, no ale to Twoja decyzja, ale skad taka decyzja ze wzgledu na oprocentowania - w Millenium daja 3%, a IKE Obligacje mniej?

  OdpowiedzUsuń
 27. Chyba wszyscy posiadacze IKE w SK banku rzucili się na Ike w Banku w Sokołowie ponieważ od jutra znika ono z oferty banku http://www.pbssokolow.pl/Aktualnosci.aspx?n=2100

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za interesującą informację. Nie ma świętych Mikołajów - dobrze, że bank wycofuje się z oferty, gdy nie jest w stanie jej uczciwie obsłużyć, a nie że mydli oczy obecnym i kolejnym deponentom stawkami oprocentowania oderwanymi od rzeczywistości bez względu na swoją zdolność do wywiązania się ze zobowiązań.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń


 28. • W celu dokonania wypłaty środków gwarantowanych z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na IKE w formie wypłaty transferowej oszczędzający, w terminie 45 dni od dnia otrzymania powyższego powiadomienia od banku, jest zobowiązany do:
  1. zawarcia umowy o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową oraz
  2. dostarczenia Spółdzielczemu Bankowi Rzemiosła i Rolnictwa
  - potwierdzenia zawarcia umowy (oryginał) lub,
  - potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego - w przypadku przystąpienia do takiego programu (oryginał).

  • Ponadto oszczędzający powinien złożyć Funduszowi wniosek o wypłatę środków gwarantowanych. Wniosek ten deponent może złożyć za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A., realizującego w okresie od 30 listopada 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. wypłaty środków gwarantowanych w imieniu i na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego lub bezpośrednio w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Formularze wniosku o wypłatę środków gwarantowanych dostępne są w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. realizujących wypłaty.

  W przypadku spełnienia przez oszczędzającego ww. warunków Bankowy Fundusz Gwarancyjny dokona wypłaty środków gwarantowanych w formie wypłaty transferowej.

  OdpowiedzUsuń
 29. Witam. Czy jak złożyłem w BZ WBK wniosek o wypłatę transferową, to dodatkowo muszę wysyłać do SK Banku oryginał otwarcia nowego IKE?

  OdpowiedzUsuń
 30. Ja złożyłem reklamację w BZ WBK a następnie wysłałem oryginał nowej umowy IKE do SK Banku w Wołominie. Na chwilę obecną brak transferu środków.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chcę wyjaśnić, że w momencie składania reklamacji nie posiadałem jeszcze nowego IKE. Pracownik banku poinformował mnie aby po jego założeniu umowę przesłać do SK.

   Usuń
 31. Witam. Złożyłem reklamację w BZWBK. Moim zdaniem nie trzeba wysyłać nowej umowy do SKBANK. Zawarcie nowej umowy z instytucja prowadzącą IKE jest niezbędne do wypłaty transferowej. W WBK podczas reklamacji oświadczamy że mamy zawarta umowę o nowe IKE a jako potwierdzenie podajemy we wniosku reklamacyjnym gdzie mamy założone nowe ILE i podajemy numer nowego konta IKE. Ja nic nie wywysłam do SKBANKU w Wołominie. Jeśli się mylę to proszę o informację kogoś kto juz dostał trensfer na nowe ike.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ważne
   Oryginał zawarcia nowej umowy IKE wysłany do Sk banku musi posiadać następujące informacje imię i nazwisko pesel i nr konta IKE.
   informacje uzyskałem telefonicznie z BFG oraz Sk banku

   Usuń
  2. Na moim oryginale nie ma nr.pesel więc chyba nie musi go być:)

   Usuń
  3. To wniosek jest nieważny.Wal po nowy wniosek do oddziału gdzie podpisywałeś IKE pesel musi być bo nie doczekasz się transferu z BFG.Wysyłasz orginał wniosku na adres 05-200 Wołomin, ul. Wąska 18

   Usuń
  4. Jak może byc nieważny?Przecież sam go sobie nie wystawiałem tylko wystawiała inna instytucja,która chyba wie co robi i robi to na jakiejś podstawie.Dzwoniłem do BFG i tam tak naprawdę to jasno też nic nie potrafią wyjaśnić.Pani gdyba,a na konkretne pytania(oczywiście nie wszystkie tylko zdecydowaną mniejszość) odpowiada,że nie wie.I co jej zrobisz ? :)

   Usuń
  5. Pierwszy wniosek wystawili mi też bez nr pesel bo nie wiedzieli praktycznie to pierwszy upadek z IKE.W Sk banku wyraźnie mi wskazano ze ustawa o IKE mówi że muszą 3 dane a więc imię i nazwisko pesel oraz nr konta.Więc od razu udałem się do banku ażeby wystawili nowy poprawiony wniosek a następnie wysłałem do wołomina do centali banku-orginał

   Usuń
  6. Może i pierwszy upadek,ale potwierdzenia nie pierwsze bo identyczne jak przy transferze środków jak do innego IKE.Mam 200 km do Sokołowa żeby to poprawić więc wysłałem jakie miałem i czekam.Poniżej art.10 ustawy o IKE:Art. 10.
   1. Instytucja finansowa przyjmuj
   ą
   ca o
   ś
   wiadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1
   pkt 2, wydaje oszcz
   ę
   dzaj
   ą
   cemu na IKE potwierdz
   enie zawarcia umowy
   o prowadzenie IKE, zwane dalej „p
   otwierdzeniem zawarcia umowy IKE”.
   2. Instytucja finansowa wydaje oszcz
   ę
   dzaj
   ą
   cemu potwierdzenie zawarcia umowy
   IKE tak
   ż
   e w przypadku zamiaru dokonania transferu
   ś
   rodków zgromadzonych w
   programie emerytalnym na IKE oszcz
   ę
   dzaj
   ą
   cego.
   3. Potwierdzenie zawarcia
   umowy IKE powinno zawiera
   ć
   dane osobowe oszcz
   ę
   -
   dzaj
   ą
   cego oraz nazw
   ę
   instytucji finansowej, z któr
   ą
   oszcz
   ę
   dzaj
   ą
   cy zawar
   ł
   umo-
   w
   ę
   , i numer rachunku, na który nale
   ż
   y dokona
   ć
   wyp
   ł
   aty transferowej.
   4. W przypadku dokonania wyp
   ł
   aty transferowej oszcz
   ę
   dzaj
   ą
   cy mo
   ż
   e dokonywa
   ć
   wp
   ł
   at dopiero po wp
   ł
   ywie
   ś
   rodków b
   ę
   d
   ą
   cych przedmiotem wyp
   ł
   aty transferowej
   z dotychczasowej instytucji prowadz
   ą
   cej IKE, chyba
   ż
   e wyst
   ę
   puje sytuacja, o
   której mowa w art. 14 ust. 1, a oszcz
   ę
   dzaj
   ą
   cy podpisa
   ł
   umow
   ę
   o prowadzenie
   IKE z inn
   ą
   instytucj
   ą
   finansow
   ą

   Usuń
 32. Oj przepraszam,jakoś dziwnie to się skopiowało:)

  OdpowiedzUsuń
 33. Jeszcze raz najważniejsze informacje o tym co powinno zawierać potwierdzenie:
  3. Potwierdzenie zawarcia
  umowy IKE powinno zawierać
  dane osobowe oszczędzającego oraz nazwę
  instytucji finansowej, z którą
  oszczędzający zawarł umowę
  , i numer rachunku, na który należy dokonać
  wypłaty transferowej.

  OdpowiedzUsuń
 34. Śpieszę z informacją ,którą uzyskałam w BGF. Spokojnie czekam na transfer, bo wydawało mi się ,że wszystko załatwiłam 2 grudnia w WBK ,idąc do nich,z podpisaną umową ,z nowym numerem konta IKE w innej instytucji, a tu okazuje się ,że moim OBOWIĄZKIEM jest jeszcze dodatkowo wysłanie do Zarządu Komisarycznego SK Banku uwaga!Potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie IKE - musi być oryginał!!!Nie ma to być umowa !!!

  OdpowiedzUsuń
 35. Mam pytanie o możliwość wpłaty pieniędzy na nowe IKE. Zalozylem konto IKE w Millenium z opcja transferu, dopiero bede szedl do BZ WBK na dniach i zalatwial transfer. Mam nadzieje ze obedzie sie bez reklamacji. Nastepnie wysylam do SK Banku oryginal potwierdzenia zalozenia konta.
  Ale mam jeszcze niewykorzystany limit IKE w tym roku. Czy moge juz wplacic na nowe IKE w Millenium, pilnując limitu, czy ten rok juz mi przepadl?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nowe wpłaty dopiero po rozliczeniu wypłaty transferowej. Jeśli SK Bank i Millennium załatwią sprawę do końca roku, być może będzie miał Pan czas na dokonanie wpłaty na IKE już w Millennium. Czasu nie zostało wiele - proszę pozostać w kontakcie z Bankiem Millennium i obserwować, czy środki są już na nowym IKE.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. chyba to bardziej zależy od BZ WBK rozumiem?

   Usuń
  3. Rozliczenie nastąpi między SK Bankiem i Millennium. BZWBK będzie dodatkowym "przekaźnikiem" informacji. Gdy w przeszłości przenosiłem środki na IKE bezpośrednio z jednej instytucji do drugiej, trwało to ok. 14 dni roboczych. Niewykluczone, że w okolicznościach związanych z upadkiem SK Banku dodatkowe pośrednictwo BZWBK może ten czas wydłużyć.

   Moje doświadczenia z przenoszeniem IKE:
   http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2014/10/przeniesienie-ike-koszty-ile-trwa-na-czym-polega.html

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 36. Byłem w Bzwbk 1 grudnia i złozyłem reklamację,a oryginał potwierdzenia też od poniedziałku w Skbanku już jest.Coś zwlekaja z tym transferem.

  OdpowiedzUsuń
 37. Z tego co słyszałem z SK banku przekazują to do BFG a ten ma 14 dni an wypłatę. Tak w SK banku usłyszałem.

  OdpowiedzUsuń
 38. Chyba przeczytali mój komentarz z wczoraj bo dzisiaj kasa na nowym IKE :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam,

   Mam pytanie czy ktoś inny może również potwierdzić, że dokonano na jego nowe IKE wypłaty transferowej z SK Banku ? U mnie została złożona reklamacja w BZ WBK oraz przesłany oryginał potwierdzenia otwarcia nowego IKE do SK Banku (na początku tego tygodnia). Wypłaty transferowej niestety jeszcze nie dokonano. Z góry dziękuje za wszelkie informacje na temat tego, czy kolejne osoby mają realizowane wypłaty transferowe przez BFG.

   Usuń
 39. Ja też dostałem dziś wypłatę środków gwarantowanych na moje nowe IKE w PBS Sokołów Podlaski. Dodatkowo dostałem e-mail z BFG z informacją że została dziś wykonana wypłata transferowa.

  OdpowiedzUsuń
 40. IKE w Banku Millennium brak transferu.

  OdpowiedzUsuń
 41. Dziękuję za informacje. Widać wypłaty transferowe są już stopniowo realizowane i trzeba będzie jeszcze chwilę uzbroić się w cierpliwość i poczekać w kolejce na realizację swojej wypłaty transferowej. Może przed Świętami Bożego Narodzenia się uda ją otrzymać :).

  OdpowiedzUsuń
 42. Odnośnie wcześniejszych komentarzy-dostałem transfer na nowe IKE z potwierdzeniem na którym nie było nr.Pesel

  OdpowiedzUsuń
 43. ciekawi mnie czy jest jakas mozliwosc sprawdzenia czy kwota jest prawidlowa? wczesniej robilem transfer z innego ike do sk banku i teraz do millenium, jak moge sprawdzic czy kwota jest cala i czy zawiera prawidlowo naliczone odsetki?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. U mnie wszystko z odsetkami ok co do złotówki.Liczysz odsetki do 22 listopada włącznie.Kwotę początkową powinieneś znać

   Usuń
 44. Czy ktoś otrzymał wypłatę transferową w ramach NN TFI? Po upadku SK Banku założyłem tam IKE i otrzymałem potwierdzenie zawarcia umowy w formie elektronicznej jako załącznik PDF. Wydrukowałem dokument i wysłałem do Zarządu Komisarycznego w Wołominie. Po kilku dniach otrzymałem informacje że przesłałem kopie a powinien być oryginał. Nie pomogły tłumaczenia iż NN TFI praktykuje tylko taka formę i jest ona zgodna z prawem i powszechnie akceptowana. Ktoś inteligentny w BFG lub SK Banku ubzdurał sobie że ma być pieczątka i podpis pracownika i nie ma mocnych. Jakaś paranoja.... z tego powodu wstrzymali mój transfer. W ustawie o IKE nie ma informacji, która wskazywałaby iż musi to być oryginał. Nie wiem co w tej sytuacji mam zrobić. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 45. Rozumiem, że wszystkie placówki SK oprócz centrali już są zamknięte i pozostaje jedynie wysłać potwierdzenie pocztą?
  Kurcze strasznie się wściekłem bo bardzo mi zależało, żeby przed końcem roku to ogarnąć bo jeszcze nic nie wpłaciłem w 2015, a teraz nagle dostałem list w którym piszą o wymaganym nadesłaniu potwierdzenia.
  Przecież potwierdzenie z NN TFI to zwykła kartka do wydrukowania w domu, czy SK Bank i BFG uznają to za oryginał?!

  OdpowiedzUsuń
 46. Ja nadal nie otrzymałem nawet powiadomienia z BFG dot. konta IKE w SK BANKu :( Czy powinienem się martwić?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie czekaj na żadne powiadomienia! Zakładaj nowe IKE, uzyskaj nr konta i potwierdzenie zawarcia umowy. Udaj się do bz wbk i tam złóż wniosek o wypłatę, ważne by na wniosku była adnotacja, że dotyczy IKE. musiałem dopisać ręcznie bo druk jest ogólny. A równolegle do zarządu komisarycznego wyślij potwierdzenie zawarcia umowy o nowe IKE. Ja do tego dołożyłem pismo przewodnie, ksero wniosku z bzwbk. Od momentu wysyłki do momentu wpływu pieniędzy na konto upłynęło 10-15 dni (2 osoby - zależy od szczęścia). W międzyczasie otrzymałem pismo od Zarządu Komisarycznego wzywające do przesłania umowy IK .data pisma wskazuje, że je wysłano mimo, że dokumenty już wcześniej były w skbanku - myślę , że wysyłają każdemu "z urzędu". Reasumując- działaj a nie czekaj na pisma - szkoda czasu.

   Usuń
 47. a potwierdzenie należy przesłać na jaki adres? Zarząd Komisaryczny/Wołomin ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja skutecznie wysłałem (ponieważ dostałem juz transfer) na Zarząd Komisaryczny Sk Bank ul. Wąska 18 05-200 Wołomin z dopiskiem "konto ike"

   Usuń
 48. Dzisiaj wpłynęły środki na IKE. Data otrzymania dokumentów przez SK Bank to 14.12 (mam zwrotkę) więc spoko. Oczywiście kasa wpłynęła już z odsetkami więc jakby nie patrzeć opłaca się całkowicie lokować kasę na wyższy procent nawet jeżeli ten procent jest podejrzanie wysoki ... :) Dziękuję ci BFG

  OdpowiedzUsuń
 49. A ja do silesia banku wypłatę dostałem ale brak dokumentacji (z sk banku mimo wysłania prawie miesiąc temu potwierdzenia)... Czyli nie mogę dopłacać i ogólnie dysponować

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To jak to jest?Skąd wiadomo,że dokumentów nie przekazali?Mam zamiar 4 stycznia wpłacić cały limit na 2016 czyli 12165 zł.W nowym roku gdy jest nowy limit to chyba mogę dopłacić?

   Usuń
 50. ja po prostu spytałem się w nowym banku obsługującym ike, powiedzieli że kasę dostali jednak nie ma jeszcze dokumencjaji.

  OdpowiedzUsuń
 51. W moim przypadku minęło 2 tygodnie, a wypłata transferowa ciągle nie wykonana. BFG twierdzi, że czeka na dokumenty od SK Banku, SK Bank potwierdza, że otrzymał ode mnie potwierdzenie zawarcia umowy z nowym IKE i zapewnia, że przekaże dokumenty do BFG, ale nie wyjaśnia z czego wynika opóźnienie.

  OdpowiedzUsuń
 52. Troszkę to się odwleka. 18-19 Grudnia 2015 mieli już wszystkie dokumenty. 17.12.2015 Bank w którym założyłem nowe IKe wysłała kurierem potrzebny dokument do SK Banku. Reklamacje i potwierdzenie (niestety jak się później okazało bez PESEL) złożyłem na początku grudnia. Dokumenty żony (bez konieczności dosyłania czegokolwie) złożone były wcześniej a przelewu również nie ma.

  OdpowiedzUsuń
 53. Ja również nie dostałam jeszcze wypłaty transferowej, pomimo tego, że komplet dokumentów był przekazany SK Bank ok. 18 grudnia br. Po Nowym Roku dowiedziałam się,że SK Bank nie przekazał dokumentów jeszcze BFG, ale zrobi to lada dzień.
  Mam jednocześnie pytanie, czy ktoś z osób posiadających IKE w SK Banku, które nie mają jeszcze dokonanej wypłaty transferowej na IKE wpłacało coś na nowe IKE w tym roku ? Czy jest możliwe czy też trzeba obowiązkowo czekać na wypłatę transferową i dokumentację IKE z SK Banku ? Z jednej strony czekanie ma sens, gdy wypłata transferowa ma miejsce np. w połowie roku, bo wtedy trzeba sprawdzać, czy nie zostały przekroczone limity na dany rok. Z kolei w przypadku SK Banku nie było możliwości, aby dokonać jakiejkolwiek wpłaty na IKE w tym roku, więc teoretycznie można byłoby wpłacać cały nowy limit na 2016 r. Będę wdzięczna za informacje, jak podchodzą do tego tematu instytucje, w których otwarto nowe IKE w celu dokonania wypłaty transferowej z IKE w SK Banku.

  OdpowiedzUsuń
 54. Z ustawy o IKE i o ile dobrze rozumiem wynika , że w przypadkach o których mowa w art. 14 ust. 1, czyli pod który podpadamy: generalnie ogłoszenia upadłości itp. można dokonywać wpłat nie czekając na wpływ środków z wypłaty transferowej.
  Jest o tym mowa w Art.10 pkt. 3 (jako wyjątek po słowach ):
  ... W przypadku dokonania wypłaty transferowej oszczędzający może dokonywać wpłat dopiero po wpływie środków będących
  przedmiotem wypłaty transferowej z dotychczasowej instytucji prowadzącej IKZE, chyba że występuje sytuacja, o której
  mowa w art. 14 ust. 1, a oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKZE z inną instytucją finansową.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Korekta:
   - (jako wyjątek po słowach: chyba że)
   - IKZE - dotyczy również IKE

   Usuń
 55. Mam prośbę do Państwa o wpisy, jeśli ktoś otrzymał transfer po świętach lub w styczniu. Wydaje mi się, że z jakiegoś powodu w pewnym momencie BFG wstrzymał transfery i teraz nas zwodzą.
  Natomiast Zarząd Komisaryczny lub Syndyk miał 14 dni, liczonych od dnia dostarczenia potwierdzenia, na przesłanie wymaganych informacji do nowego IKE, czego również w wielu przypadkach nie uczynił. Pytanie czy w ogóle komukolwiek przesłał ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Serdecznie dziękuję Panu za wskazanie podstawy prawnej odnośnie tego, że można wpłacać środki pomimo braku dokonania wypłaty transferowej (w przypadku upadłości banku prowadzącego IKE, z którego będzie pochodzić wypłata transferowa). Tylko jest pewien mały problem, że nowe instytucje powinny dostać również całą dokumentację oprócz wypłaty transferowej w ciągu 14 dni, czego jak widać SK Bank w niektórych przypadkach nie uczynił. Bez braku dokumentacji do instytucji prowadzącej nowe IKE w przypadku np. częściowego zwrotu prawdopodobnie pojawi się problem związany z obliczeniem podatku od zysków kapitałowych. Do momentu przesłania tej dokumentacji nie będzie można prawdopodobnie dokonać zwrotu lub częściowego zwrotu środków. Dlatego chyba wstrzymam się jeszcze z wpłacaniem środków na nowe IKE do momentu dokonania wypłaty transferowej i przesłania dokumentacji do instytucji prowadzącej nowe IKE.
   W najbliższym czasie będę ponownie próbować skontaktować się z SK Bankiem i BFG, w celu uzyskania informacji na temat przewidywanego terminu dokonania mojej wypłaty transferowej. Postaram się podzielić informacjami, którymi byłyby zainteresowane osoby, które oczekują na wypłatę transferową z SK Bank.

   Usuń
 56. Pani w SK Banku powiedziała mi, że moje potwierdzenie do BFG wyszło 11.01.2016. A na pytanie, czy mogę sprawdzić kiedy wyszło pismo żony (dokumenty dostarczone kilka dni wcześniej) odpowiedziała, że tego samego dnia. Prawdopodobnie więc wszystkie dokumenty wysyłali dopiero teraz.

  OdpowiedzUsuń
 57. Jak pisałem wcześniaczej 11.01.2016 SK bank wysłał dokumenty do BFG. Dziś w BFG dowiedziałem się, że mój transfer został zlecony wczoraj. Żony jeszcze nie. Mimo, że bank w którym mam nowy rach. IKE pieniądze otrzyma najpóźniej dziś to u mnie na koncie będą dopiero widoczne i oprocentowane dopiero gdy bank w którym mam nowy rachunek IKE otrzyma dokumenty z SK Banku. W Sk Banku powiedziano mi, że dokumenty te sa aktualnie tworzone i w ciągu 1-2 tygodni przesłane do banku w którym mam nowy rach. Co ważne w Silesia Bank gdzie mam rach powiedziano mi, że tegoroczny limit mogę już wpłacić. Z Millenium Banku, gdzie rachunek ma żona, informacji jeszcze nie mam.
  Mam nadzieje, że do końca miesiąca pieniądze będą na rachunkach. Jakby nie patrzeć już prawie dwa miesiące nie pracują :(

  Pozdrawiam
  Kuba

  OdpowiedzUsuń
 58. U mnie w Millenium pojawiła się kaska wczoraj. Wniosek w BZ WBK jako reklamacja złożony jakoś tydzień przed świętami. Ale historii żadnej nie mam więc nie wiem czy mnie nie oszukali ;-)

  OdpowiedzUsuń
 59. Mam analogiczną sytuację jak Kuba.
  Ja składałem w BZ-cie wniosek o wypłatę transferową, oraz wysłałem potwierdzenie do SK Banku 16 grudnia, Żona 17-tego.

  Dziś dowiedziałem się:

  Od BFG: że moje środki zostały wysłane wczoraj.
  Natomiast u Żony BFG jeszcze nie wykonał transferu, wczoraj dzwonili, że nie mają informacji z BZ-tu i mieli to z nimi wyjaśniać.
  Ponadto Pani poinformowała mnie, że na dostarczenie informacji do nowego IKE, SK Bank ma 14 dni od momentu dokonania wypłaty transferowej przez BFG.

  Od Silesia Bank: że moje środki dzisiaj wpłynęły, ale będą widoczne na koncie dopiero po otrzymaniu przez nich informacji z SK Banku, czyli do 14-tu dni.

  OdpowiedzUsuń
 60. Witam,

  U mnie właśnie dzisiaj została dokonana wypłata transferowa. Wszystkie dokumenty zostały przekazane do SK Banku jeszcze przed Bożym Narodzeniem, zaś z informacji uzyskanej na infolinii dowiedziałam się, że SK Bank przekazał dokumenty do BFG na początku ubiegłego tygodnia (chyba 11 stycznia). Dzisiaj pieniądze wpłynęły na nowe IKE. Nie wiem jeszcze jak z dokumentacją, ale mam nadzieje,że ona również została przekazana do instytucji prowadzącej nowe IKE.Dla tych, którzy jeszcze czekają na wypłaty transferowe, mogę poradzić,aby w pierwszej kolejności kontaktowali się z SK Bank poprzez infolinię, i pytali czy ich dokumenty wpłynęły do banku oraz czy zostały już przekazane do BFG. BFG po otrzymaniu dokumentów najprawdopodobniej dokonuje wypłaty transferowej w ciągu kilku dni - przynajmniej tak było w moim przypadku.

  OdpowiedzUsuń
 61. Silesia Bank właśnie obniżył oprocentowanie IKE do 2,00%. Nałapali klientów i teraz będą ich strzygli...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie jest to prawdą ponieważ z regulaminu wynika,że mogą zmienić oprocentowanie dla otwartych kont tylko jeśli RPP zmieni stopę lombardową.

   Usuń
  2. Nie mam wprawdzie regulaminu, ale u mnie kwestię oprocentowania reguluje umowa o prowadzenie IKE. Jest tam zapis, że zmiana oprocentowana następuje w związku ze zmianą stopy lombardowej, ale nigdzie nie precyzuje kiedy. Zatem zawsze mogą odpowiedzieć, że zmiana z 4% do 2% to odpowiedź na zmiany stopy lombardowej sprzed jakiegoś czasu.

   Dodatkowo w umowie jest też drugi punkt, że oprocentowanie to minimum stopa lombardowa minus 1%. Czyli mają jeszcze zgodnie z umową miejsce do obniżki oprocentowania IKE do 1,5%.

   Jak popatrzysz na nową tabelę oprocentowania, to jest tam zapis, że oprocentowanie 4% dla IKE otwartych przed 19.01.2016 obowiązuje tylko do 31.03.2016.

   Usuń
  3. Jeśli jest tak jak piszesz to załóźmy,że zakładałeś konto dla środków do transferu z skbanku,a pewnie większość tutaj piszących tak właśnie zrobiła.W umowie masz tak jak napisałeś.Od dnia założenia rachunku stopa lombardowa nie zmieniła się.Więc moim zdaniem bank nie ma prawa zmienić oprocentowania.Na tej podstawie nie może zmienić też oprocentowania dla wcześniej załozonych IKE.Jeśli jednak to zrobi to jest to złamaniem prawa.Bank nie może też powoływać się na zmiany stóp po takim czasie,a podejrzewam,że wysokość oprocentowania zmienił po ostatnich obniżkach stóp w marcu 2015 co można sprawdzić w starych tabelach oprocentowania IKE.Nie mam IKE w Silesia i nie zagłebiam się mocno bo mnie to nie dotyczy,ale gdybym miał tam IKE z przed 20 stycznia to na pewno łatwo bym się nie poddał.Pozdrawiam

   Usuń
  4. Poszperałem trochę w necie i znalazłem http://www.bankier.pl/wiadomosc/IKE-jako-konto-oszczednosciowe-Porownanie-ofert-bankow-marzec-2015-7239700.html
   Na początku marca 2015 Sileia bank oferował 4,5 % na IKE więc zmniejszył oprocentowanie po zmianie stóp w marcu 2015 ponieważ ostatnio było 4 %.Nie ma więc mozliwości zmniejszyć oprocentowania na podstawie starego regulaminu.Może natomiast zmienić regulamin z ważnych przyczyn.Przyczyną taka może być wprowadzenie podatku bankowego.Pytanie teraz czy ten bank będzie podlegał pod ten podatek ponieważ z tego co pamiętam mają być nim objęte instytucjie o aktywach pow.4 mld zł

   Usuń
  5. Dzwoniłem dziś do Silesia Banku, powiedziano mi że obniżenie oprocentowania z 4,00% do 2,00% jest odpowiedzią na całą serię obniżek stopy lombardowej NBP począwszy od maja 2013, odkąd to stopa ta obniżyła się łącznie o właśnie 2,00%. Ponoć wysyłają do klientów jakiś list z wytłumaczeniem tej obniżki.

   Usuń
  6. Więc sam widzisz,że coś jest na rzeczy.Próbują delikatnie to przeforsować.Zobacz co napiszą i napisz tutaj.Teraz zobacz jakie mieli oprocentowanie w sierpniu 2013 http://www.mojaprzyszlaemerytura.pl/2013/08/ranking-ike-2013-depozyty-bankowe.html#more .Tutaj masz zmiany stóp.http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm .Dokładnie od maja stopy spadły o 2,5 i u nich też tyle.Ewidentnie Ci naściemniali.

   Usuń
  7. Co dziwne bank Silesia twierdzi, że ta zmiana warunków umowy nie uprawnia mnie do bezpłatnego przetransferowania środków na rachunek IKE w innej instytucji:
   "W nawiązaniu do pytania odnośnie przeniesienia rachunku IKE do innego
   Banku, informuję, że można tego dokonać w dowolnym momencie, z tym,
   że
   operacja przeniesienia rachunku w okresie do jednego roku od momentu
   założenia uprawnia Bank do pobrania zgodnie z obowiązującą Taryfą
   opłat
   i prowizji jednorazowej opłaty manipulacyjnej w wysokości 100,00 zł."
   Dla mnie to absurd - co Wy sądzicie?

   Usuń
  8. Zgadzam się, że przy takiej skali obniżki, która zasadniczo zmienia warunki tego IKE, mogliby zrezygnować z tej opłaty. Ludzie przenosili się do Silesia Bank dokładnie z powodu tych 4%. Nieprzyjemny zbieg wydarzeń.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  9. Najgorsze jest to, że w celu założenia tego rachunku poświęciłem prawie cały dzień gdyż do pokonania było ponad 200 km a Pan w oddziale powiedział, że założenie rachunków (w tym podstawowego) zajmie mu jakieś 2-3 h i żebym wrócił później. Zmarnowany czas i pieniądze. Do tego przez źle wystawiony dokument (brak PESEL na powt. zawarcia umowy) wypłata się opóźniła i do dziś nie mam środków ;/ Liczę, że w tym tyg wejdzie.
   Do jakich instytucji można słać pytania o prawidłowości wporawdzenia tak drastycznych zmian w ofercie banku w tak krótkim czasie?

   Zwrócę Państwu uwagę, bo nie każdy bank zna na kilka spraw które poruszyłem w korespondencji z bankiem. Bank ten oprócz rachunków IKE obniżył też oprocentowanie wszystkich swoich depozytów, ale dla tych założonych przed 20 stycznia nieznacznie. I tak
   LOKATY STANDARD z możliwością dokonywania dopłat,
   dla 6 miesięcy jest 2,45%
   dla 12 2,55%
   dla 24 2,65%
   i dla 36 2,75%
   Na 95% wszystkie te rachunki przed zmianami było sporo gorzej oprocentowanie niż IKE. Dlaczego więc tylko IKE zostało tak brutalnie potraktowane? Zwłaszcza, że okres na jaki deponujemy na tym rachunku środki to zwykle więcej niż 36 miesięcy.

   Usuń
  10. Przykro czytać, gdy instytucja finansowa tak rozczarowuje swoich klientów. Najważniejsze pytanie brzmi, czy mechanizm tego typu obniżki znajdował się w regulaminie IKE. Od tego można zacząć.

   Jeśli chodzi o instytucje nadzorcze, warto skontaktować się z:
   Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta
   Komisją Nadzoru Finansowego
   Arbitrem Bankowym
   Rzecznikiem Finansowym

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  11. Co dokładnie napisali w liście?

   Usuń
  12. Co do Peselu na potwierdzeniu to już pisałem gdzieś wcześniej,że ja miałem bez Peselu i środki przelali ok.20 grudnia.

   Usuń
  13. U mnie brak PESELU oznaczał brak pieniędzy - zależy widocznie w czyje ręce wpadł wniosek.

   Co do treści pisama podaje niżej.
   "Informacja dotycząca zmiany oprocentowania
   Rachunku Oszczędnościowego IKE w Śląskim Banku Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach

   Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA” w Katowicach informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 12 stycznia 2016r. obniżeniu ulega oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE.

   Zmiana oprocentowania związana jest z faktem obniżenia się w okresie od maja 2013 do marca 2015 roku stawki referencyjnej kredytu lombardowego NBP od stawki 4,50% do 2,50 % obecnie. W całym tym czasie Bank utrzymywał oprocentowanie rachunków IKE zdecydowanie powyżej minimalnego limitu, określonego w umowie na poziomie oprocentowania kredytu lombardowego pomniejszonego o 1 punkt procentowy, który według obowiązującej na dzień obecny stawki wynosiłby 1,5% w skali roku. W okresie od marca 2013 roku do dnia dzisiejszego dokonywana redukcja oprocentowania rachunków IKE była nieadekwatna do zmian wysokości oprocentowania kredytu lombardowego NBP i na chwilę obecną ustalona jest na poziomie 4,00% w skali roku. Wobec utrzymującego się niskiego poziomu stóp referencyjnych Narodowego Banku Polskiego jak również stawek oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym, zmiana oprocentowania rachunków IKE jest konieczna, gdyż utrzymywanie oprocentowania na tak wysokim poziomie nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia.

   Począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 roku oprocentowanie rachunków IKE wynosić będzie 2,00% w skali roku. Wobec powyższych wypowiadamy zapisy dotychczasowej tabeli oprocentowania w zakresie rachunków IKE z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia przewidzianego umową rachunku.

   Informujemy jednocześnie o zmianie zapisów obowiązującej w Banku Taryfy opłat i prowizji. Zmiany te wynikają z wzrostu kosztów działalności Banku w 2015 roku. Taryfa opłat i prowizji, w nowym brzmieniu obowiązywać będzie od dnia 1 kwietnia 2016 roku. Pełny tekst nowej Taryfy dostępny jest na stronie www.silesiabank.pl oraz w placówkach Banku.

   W tym stanie rzeczy informujemy, iż w przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian wzorca umownego, przysługuje Pani/Panu zgodnie z zapisami art. 3841 kodeksu cywilnego prawo do wypowiedzenia Umowy przed datą wejścia w życie zmian, ze skutkiem natychmiastowym.

   W przypadku rozwiązania Umowy, Bank dokona wypłaty transferowej na wskazane przez Panią/Pana IKE. Jeżeli Pani/Pan nie przedstawił potwierdzenia zawarcia umowy IKE w innej instytucji finansowej, Bank dokonuje zwrotu środków na rachunek wskazany w Umowie jako właściwy do zwrotu nadpłat, a w przypadku niewskazania takiego rachunku na nieoprocentowany rachunek Banku.

   Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA” w Katowicach
   "

   PS
   Dziś zostały zaksięgowane środki na moim IKE :) na transfer żony wciąż czekamy :(

   Usuń
  14. U mnie brak PESELU nie przeszedł - widocznie inna osoba rozpatrywała wniosek.

   Co do treści pisma:
   "Informacja dotycząca zmiany oprocentowania
   Rachunku Oszczędnościowego IKE w Śląskim Banku Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach

   Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA” w Katowicach informuje, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 12 stycznia 2016r. obniżeniu ulega oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE.

   Zmiana oprocentowania związana jest z faktem obniżenia się w okresie od maja 2013 do marca 2015 roku stawki referencyjnej kredytu lombardowego NBP od stawki 4,50% do 2,50 % obecnie. W całym tym czasie Bank utrzymywał oprocentowanie rachunków IKE zdecydowanie powyżej minimalnego limitu, określonego w umowie na poziomie oprocentowania kredytu lombardowego pomniejszonego o 1 punkt procentowy, który według obowiązującej na dzień obecny stawki wynosiłby 1,5% w skali roku. W okresie od marca 2013 roku do dnia dzisiejszego dokonywana redukcja oprocentowania rachunków IKE była nieadekwatna do zmian wysokości oprocentowania kredytu lombardowego NBP i na chwilę obecną ustalona jest na poziomie 4,00% w skali roku. Wobec utrzymującego się niskiego poziomu stóp referencyjnych Narodowego Banku Polskiego jak również stawek oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym, zmiana oprocentowania rachunków IKE jest konieczna, gdyż utrzymywanie oprocentowania na tak wysokim poziomie nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia.

   Począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 roku oprocentowanie rachunków IKE wynosić będzie 2,00% w skali roku. Wobec powyższych wypowiadamy zapisy dotychczasowej tabeli oprocentowania w zakresie rachunków IKE z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia przewidzianego umową rachunku.

   Informujemy jednocześnie o zmianie zapisów obowiązującej w Banku Taryfy opłat i prowizji. Zmiany te wynikają z wzrostu kosztów działalności Banku w 2015 roku. Taryfa opłat i prowizji, w nowym brzmieniu obowiązywać będzie od dnia 1 kwietnia 2016 roku. Pełny tekst nowej Taryfy dostępny jest na stronie www.silesiabank.pl oraz w placówkach Banku.

   W tym stanie rzeczy informujemy, iż w przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian wzorca umownego, przysługuje Pani/Panu zgodnie z zapisami art. 3841 kodeksu cywilnego prawo do wypowiedzenia Umowy przed datą wejścia w życie zmian, ze skutkiem natychmiastowym.

   W przypadku rozwiązania Umowy, Bank dokona wypłaty transferowej na wskazane przez Panią/Pana IKE. Jeżeli Pani/Pan nie przedstawił potwierdzenia zawarcia umowy IKE w innej instytucji finansowej, Bank dokonuje zwrotu środków na rachunek wskazany w Umowie jako właściwy do zwrotu nadpłat, a w przypadku niewskazania takiego rachunku na nieoprocentowany rachunek Banku.

   Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA” w Katowicach
   "

   PS zaksięgowano moje środki na IKE. Na żony wciąz czekamy.

   Usuń
  15. Powołują się na obnizkę stóp,ale to mają już uwzględnione w aktualnym oprocentowaniu czyli 4 %.Problematyczny jest jednak ten punkt dotyczący minimalnego oprocentowania.Trzeba by zapytać jakiegoś prawnika co o tym myśli.Ścięcie oprocentowania o połowę to nie jest standardowe zachowanie.

   Usuń
  16. Najgorsze jest to, że dla wyżej wspomnianych LOKATY STANDARD z możliwością dokonywania dopłat tak drastycznego cięcia nie było (dla lokat przed 19 stycznia). Tam z ciecie z tego co pamiętam było niższe niż 1% a obstawiam że w granicach 0,5%. Niestety chyba nei ma tabeli dla oprocentowania przed 19 stycznia.

   Jest pewna zmiana w nastawieniu banku. Dostałem informację, że bank odstąpił od pobierania opłaty 100 zł za zmianę banku jeśli zmiany dokonamy do dnia 31.03.2016. Zawsze coś ale straconego czasu nie wróci.

   Usuń
 62. Czy ktoś może potwierdzić przekazanie przez SK Bank dokumentacji do instytucji prowadzącej nowe IKE?

  OdpowiedzUsuń
 63. Tak u mnie jest sprawa całkowicie zamknięta.W środę dzwoniłem do Sokołowa i Pani mi potwierdziła że dokumenty dostali od SK banku

  OdpowiedzUsuń
 64. Potwierdzam. Ja wniosek w BZWBK zlozylem 8 grudnia, oryginal potwierdzenia zalozenia nowego IKE dotarl do SK Banku 15 grudnia, 23 grudnia dostalem przelew na nowe IKE, 28 grudnia SK Bank dostal z BFG informacje ze przelal srodki na moje nowe IKE, 15 stycznia (?!) SK Bank wyslal historie transakcji na moim IKE do nowego banku i dzisiaj 22 stycznia historia dotarla do niego (sprawdzone bo srodki z IKE trafily juz na ROR w ramach likwidacji tego nowego IKE ).

  Natomiast z tego co sie dowiedzialem nie ruszyly jeszcze wyplaty w ramach zwrotów z IKE (czyli likwidacja IKE i przelew na zwykly rachunek bankowy w innej instytucji).

  OdpowiedzUsuń
 65. Witam
  U mnie przeniesienie IKE z SK Wołomin do Sokołowa z wszystkimi wnioskami, dokumentami tj założeniem nowego IKE i odwiedzinami w BZWBK trawało od 21.11 do 15.01 (transfer) czyli prawie dwa miesiące. Wszystko na koncie w Sokołowie. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za sygnał, jak sprawa się zakończyła. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 66. A ja cały czas jeszcze czekam na zwrot z IKE. BFG nabiera wody w usta (niby czekają na jakąś decyzją prawników) i nawet nie jest w stanie podać terminu kiedy wypłacą pieniądze...

  OdpowiedzUsuń
 67. 7 lutego dokładnie to samo co powyżej, czyli brak kasy w momencie nie założenia nowego IKE w ciągu 45 dni. Mało tego, SK Bank każe składać jakieś oświadczenie, że nie będę zakładał nowego IKE. Nigdzie w ustawie nie znalazłem takiego zapisu. Znalazłem za to taki, że nie muszę podejmować czynności. Poszedłem więc do BZWBK 28 grudnia i złożyłem wniosek o wypłatę, podając numer konta. I dale nic. Tak jak pisał poprzednik "nikt nic nie wie". To ciekawy temat do rozpoznania, właśnie przypadek tych, którzy chcą zwrotu gotówki pomniejszony o podatek Belki. Jakby chcieli wymusić na mnie założenie nowego IKE, bo pewnie byłoby prędzej mimo upływu 45 dni. Zawiadomienie z SK Banku 14 grudnia!

  OdpowiedzUsuń
 68. Informacja dla osób czekających na zwrot z IKE: prośba z BFG o przygotowanie historii transakcji na rachunkach w celu wyliczenia podatku dopiero teraz dotarła do SK Banku. W przyszlym tygodniu SK Bank przygotuje i prześle dokumentacje do BFG, więc może uda się odzyskać pieniądze jeszcze w lutym (?!).

  OdpowiedzUsuń
 69. http://samcik.blox.pl/2016/02/Szczyt-pecha-Miec-IKE-w-banku-ktory-splajtowal.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W przyszlym tygodniu rozpoczyna sie 4 miesiac oczekiwania na zwrot i teraz to juz nie na zarty zastanawiam sie czy BFG wyrobi sie do konca polrocza.

   Usuń
 70. Czy jest ktoś kto nie zlecał wypłaty transferowej przez BZWBK, bo nie zdążył? Jak wtedy wygląda ścieżka postępowania - czy oprócz wysłania dokumentu potwierdzającego założenie nowego IKE do SK Banku, trzeba składać jakiś wniosek/pismo do BFG? Jakoś nie mogę się doczytać...

  OdpowiedzUsuń
 71. Ufff. Wczoraj zaksięgowano mi wypłatę transferową. BFG przelał kwotę ponad miesiąc temu. Po 32 dniach dotarły dokumenty z Wołomina i kwota jest na nowym IKE.

  OdpowiedzUsuń
 72. Ufff. Po 35 dniach od otrzymania przelewu z BFG dotarły dokumenty z Wołomina i wczoraj zaksięgowano wypłatę transferową na moim nowym IKE.

  OdpowiedzUsuń
 73. Szczęśliwy Ty. Ja czekam podobnie jak parę osób powyżej na zwrot. Dokumentacja cały czas produkuje się w SK Banku. Bez niej BFG nie może mi wypłacić środków. A miesiące płyną.

  OdpowiedzUsuń
 74. Czy ktoś z osób, które zleciły zwrot otrzymał już przelew na ROR? Ja ciągle czekam i końca nie widać.

  OdpowiedzUsuń
 75. Dzisiaj wreszcie dostalem zwrot na ROR. Łał! Po 107 dniach od ogloszenia upadlosci banku.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za podzielenie się (niezbyt przyjemnym) doświadczeniem. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń

A co Ty sądzisz?