niedziela, 17 maja 2015

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego czy NN Perspektywa – które IKE lub IKZE z funduszami cyklu życia wybrać?

Dwa duże towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PKO TFI oraz ING TFI (od 21 lipca 2015r. NN Investment Partners TFI) mają w swojej ofercie fundusze cyklu życia. Chodzi o subfundusze PKO Zabezpieczenia Emerytalnego oraz ING Perspektywa (od 21 lipca 2015r. NN Perspektywa). Tak się składa, że obie propozycje są na rynku od 2012 roku oraz można je nabywać na rachunkach IKE i IKZE. To sprawia, że aż proszą się o szczegółowe porównanie!

PKO TFI prowadzi pięć subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego zorientowanych na osiągnięcie celów inwestycyjnych do lat 2020, 2030, 2040, 2050 oraz 2060. NN Investment Partners TFI udostępnia sześć funduszy cyklu życia NN Perspektywa z celem ustawionym na 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045. Sztandarowym produktem PKO TFI związanym z tymi funduszami jest tzw. Pakiet Emerytalny. Sztandarowymi produktami NN Investment Partners TFI do długoterminowego oszczędzania są IKE Plus oraz IKZE Plus.

W którym towarzystwie korzystniej oszczędzać w funduszach cyklu życia przez IKE i IKZE? Proponuję przyjrzeć się przede wszystkim opłatom, wynikom od 2013 oraz obecnej strukturze aktywów.

Pakiet Emerytalny PKO TFI opinie czy warto Co to jest fundusz cyklu życia?

To fundusze:

a) mieszane i zdywersyfikowane – na inwestycję składają się zarówno aktywa udziałowe, jak i dłużne, polskie i zagraniczne,
b) z jasnym celem – automatycznym dostosowywaniem aktywów i poziomu ryzyka do wieku klienta,
c) zarządzane – klient nie decyduje o składzie swojego portfela, wybiera tylko gotowe rozwiązanie powiązane z jego profilem ryzyka, szczególnie z wiekiem,
d) fundusze funduszy – w skład funduszy cyklu życia wchodzą inne fundusze inwestycyjne (więcej na ten temat)

Główne założenia funduszy cyklu życia są następujące:

- im dłuższy jest nasz horyzont inwestycyjny, tym większą część inwestycji powinny stanowić aktywa o wyższym potencjale wzrostu, ale i zmienności (akcje),
- w miarę zbliżania się do daty końcowej inwestycji, coraz większą częścią inwestycji powinny stawać się aktywa o niższym potencjale wzrostu, ale i zmienności (obligacje)

Czyli priorytetem w funduszach cyklu życia nie jest maksymalizowanie stóp zwrotu dzięki próbom wyczucia rynku (tzw. market timing), tylko systematyczne prowadzenie inwestycji w odniesieniu do horyzontu inwestycyjnego. Obecna sytuacja na rynkach nie jest pierwszym priorytetem. Co o tym sądzę?

Podoba mi się to! To podejście, które stawia na jasny, przejrzysty i rozsądny proces inwestycyjny, a jego wdrożenie przenosi na towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Nie oznacza to, że wyniki funduszy cyklu życia są gwarantowane. Oznacza to tylko tyle, że inwestycja oparta jest o przemyślane zasady (których korzenie znajdują się m.in. w badaniach wybitnych ekonomistów). To podwyższa prawdopodobieństwo osiągnięcia celów, szczególnie w porównaniu z jakimiś przypadkowymi, emocjonalnymi, kowbojskimi inwestycjami, z których „słynie” przeciętny Kowalski.

Innymi słowy, jeśli ktoś nie ma żadnego głębszego pomysłu na długoterminowe oszczędzanie za pomocą funduszy inwestycyjnych, fundusze cyklu życia to jedna z rozsądnych, bezobsługowych propozycji właśnie dla niego.

W przeszłości pisałem już o funduszach cyklu życia, w tym o funduszach NN Perspektywa (wtedy ING Perspektywa) oraz Pakiecie Emerytalnym PKO TFI. Nie jestem wobec nich bezkrytyczny, ale uważam jest za rozsądny kompromis.

Czy fundusze cyklu życia nadają się na trzeci filar (IKE i IKZE)?

Uważam, że dla wielu oszczędzających połączenie IKE lub IKZE z funduszami cyklu życia jak najbardziej ma sens. Powtarzam – w przeciwieństwie np. do lokat bankowych – żadne fundusze nie gwarantują osiągnięcia w krótkim czy długim terminie jakichś nominalnych stóp zwrotu. Ich wyniki zależą w dużej mierze od rynków, które nie zawsze sprzyjają.

Ale wyniki, szczególnie w dłuższym okresie, zależą również bardzo mocno od procesu inwestycyjnego, jakim się kierujemy w trakcie życia inwestycji, np. alokacji między klasy aktywów i jej zmian.

Pod tym względem fundusze cyklu życia dobrze wpisują się w mechanizm długoterminowego oszczędzania (np. na emeryturę). W pierwszych latach, nasze oszczędności są niewielkie, a odległość od daty końcowej inwestycji jest bardzo daleka (np. 15-30 lat). Powinniśmy wykorzystać ten długi horyzont inwestycyjny i przeważać aktywa o większym potencjale wzrostu. Ich wycena będzie co prawda w krótkim okresie bardzo zmienna, ale:

a) nasze oszczędności będą wtedy i tak stosunkowo niewielkie,
b) wciąż będziemy mieli mnóstwo czasu, żeby „odpracować” ewentualne straty, również dzięki nowym oszczędnościom, za które kupimy (być może) tańsze aktywa,

Z kolei po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach regularnego oszczędzania na naszym rachunku powinny znajdować się znaczące sumy. Odległość od daty końcowej inwestycji będzie już niewielka (np. 5 lat). Naszym celem na tym etapie powinno być chronienie naszego kapitału i przeważanie aktywów o niskiej zmienności. Ich potencjał wzrostu będzie ograniczony, ale:

a) nasze oszczędności będą już znaczące i ich ewentualna utrata miałaby fatalne konsekwencje,
b) nasze najbardziej produktywne lata będą już za nami, a więc czasu na „odpracowanie” ewentualnych strat oraz wygenerowanie nowych oszczędności będzie niewiele

IKE i IKZE to właśnie konstrukcje prawne stworzone z myślą o długoterminowym, regularnym akumulowaniu kapitału podczas produktywnych lat życia. Wokół tego zbudowane zostały ich najważniejsze zasady, np. roczne limity wpłat czy korzyści podatkowe powiązane z wypłatami po ukończeniu 60 (IKE) lub 65 (IKZE) roku życia.

Szczerze – nawet jeśli komuś z jakiegoś powodu nie podchodzą fundusze cyklu życia jako gotowe rozwiązanie (z czym nie mam żadnego problemu), powinien przynajmniej zastanowić się, czy portfel aktywów finansowych, który tworzy samodzielnie z myślą o odległej przyszłości, nie skorzystałby na elementach strategii cyklu życia.

Co prawda na swoim IKE Plus w NN Investment Partners TFI nie posiadam żadnego z subfunduszy NN Perspektywa, ale na moją inwestycję składają się zarówno fundusze akcji, jak i dłużne, rynku polskiego i zagraniczne, w proporcjach, które odpowiadają mojej tolerancji i zdolności podejmowania ryzyka na obecnym etapie życia. Całość jest bardzo stabilna, zmiany portfela w czasie rzadkie i – jeśli już – to ewolucyjne, a wyniki w pewnym zakresie przewidywalne. Różnica polega właściwie tylko na tym, że wiek nie jest dla mnie jedynym czynnikiem przy wyborze alokacji między klasy aktywów / subfundusze.

IKE lub IKZE z PKO Zabezpieczenia Emerytalnego czy NN Perspektywa?

Przejdźmy do porównania Pakietu Emerytalnego z funduszami cyklu życia PKO Zabezpieczenia Emerytalnego z IKE Plus oraz IKZE Plus z funduszami cyklu życia NN Perspektywa. Proponuję przyjrzeć się następującym elementom:

a) jak działają te fundusze,
b) jakie mają aktywa,
c) jakie pobierają opłaty,
d) jakie mają wyniki,
e) jak działają Pakiet Emerytalny w PKO TFI oraz IKE Plus i IKZE Plus w NN Investment Partners TFI

a) jak działają PKO Zabezpieczenia Emerytalnego oraz NN Perspektywa

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego lokuje środki klientów w inne fundusze inwestycyjne PKO TFI, reprezentujące rynek polski i rynki zagraniczne. Nabywa jednostki kategorii I tych funduszy, od których nie jest pobierana opłata za zarządzanie dla towarzystwa, co zdecydowanie obniża koszty subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego.

Zresztą w ramach umów IKE i IKZE (w tym tzw. Pakietu Emerytalnego) PKO TFI stworzyło specjalną kategorię E jednostek funduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego o obniżonej opłacie za zarządzanie (np. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 pobiera normalnie 4% opłaty za zarządzanie w skali roku, a na rejestrach IKE i IKZE 1,5% w skali roku).

NN Perspektywa lokuje środki klientów w inne fundusze inwestycyjne NN Investment Partners TFI oraz w fundusze luksemburskie prowadzone przez spółkę z tej samej grupy kapitałowej. Również nabywa jednostki dla klientów instytucjonalnych o obniżonej opłacie za zarządzanie. Poza tym stosuje mechanizm zwrotu premii inwestycyjnej z funduszy źródłowych na rachunek funduszy NN Perspektywa, co jeszcze bardziej obniża faktyczne koszty.

W ramach umów IKE Plus i IKZE Plus NN Investment Partners TFI stworzyło specjalną jednostkę K o obniżonej opłacie za zarządzanie (np. NN Perspektywa 2045 pobiera normalnie 2,1% opłaty za zarządzanie w skali roku, a na rejestrach IKE i IKZE 1,55% w skali roku).

b) jakie są aktywa funduszy cyklu życia PKO TFI oraz NN TFI?

Generalna zasada brzmi: im dalej do daty docelowej funduszu, tym więcej akcji i aktywów zagranicznych. Im bliżej daty końcowej, tym więcej obligacji i aktywów polskich. Przejrzałem sprawozdania finansowe wszystkich funduszy cyklu życia PKO Zabezpieczenia Emerytalnego oraz NN Perspektywa na koniec 2014. Tak wyglądają ich aktywa w rozbiciu na aktywa udziałowe (akcje) oraz aktywa dłużne.

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego opinie czy warto
Obliczenia mogą nie być precyzyjne

Wygląda na to, że PKO TFI zdecydowało się na bardziej jednoznaczną alokację między klasy aktywów w przypadku funduszy o najdłuższym oraz najkrótszym horyzoncie inwestycyjnym. NN Perspektywa 2020 wciąż posiada ok. 20% funduszy akcyjnych, PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 składa się wyłącznie z funduszy obligacji i pieniężnych. Z kolei NN Perspektywa 2045 wciąż posiada ok. 45% funduszy dłużnych, podczas gdy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 oraz 2060 to w ok. 95% fundusze akcji.

To, że NN Perspektywa są bardziej zrównoważone niż PKO Zabezpieczenia Emerytalnego będzie widać w ich wynikach.

Przejrzałem również sprawozdania pod kątem rozbicia składników funduszu na aktywa polskie oraz aktywa zagraniczne. Składy portfeli są pod tym względem zaskakująco zbieżne. Wyjątkiem jest chyba tylko PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020, który stawia w 100% na fundusze polskich obligacji, podczas gdy w NN Perspektywa 2020 wciąż 10% aktywów to fundusze rynków zagranicznych (akcyjne i dłużne).

IKE i IKZE w PKO TFI opinie 2015
Obliczenia mogą nie być precyzyjne

c) jak wyglądają opłaty w Pakiecie Emerytalnym PKO TFI oraz na IKE Plus i IKZE Plus w NN Investment Partners TFI

W długim terminie najważniejsze są opłaty od aktywów w funduszach – jeśli ktoś planuje oszczędzać gdzieś przez lata, głównie na tym powinien się skupiać. Zebrałem informacje o opłatach za zarządzanie oraz opłatach bieżących w 2014 dla jednostek K funduszy NN Perspektywa oraz jednostek E funduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego (niestety dla nich brak danych o opłatach bieżących w 2014, ale przypuszczam, że były wyższe od opłat za zarządzanie o mniej więcej tyle samo co w NN Perspektywa).

Pakiet Emerytalny PKO TFI IKE i IKZE

Zaskoczeniem jest dla mnie to, że na poziomie opłat za zarządzanie (i prawdopodobnie też na poziomie opłat bieżących) propozycja PKO TFI jest tańsza niż propozycja NN Investment Partners TFI. To fantastycznie, że ktoś robi IKE Plus i IKZE Plus prawdziwą konkurencję, jeśli chodzi o niskie koszty inwestowania.

Na szczególne wyróżnienie zasługują fundusze PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 i 2060, które są de facto globalnie zdywersyfikowanymi funduszami akcji z opłatami poniżej 2% w skali roku, jeśli nabywamy je w ramach umów o IKE i IKZE w PKO TFI. Nie spotkałem się z tańszym detalicznym funduszem inwestycyjnym o takim charakterze w ofercie polskich towarzystw. (tu tabela opłat za zarządzanie PKO TFI)

d) jak wyglądają wyniki funduszy cyklu życia PKO Zabezpieczenia Emerytalnego oraz NN Perspektywa

Oba rozwiązania działają od drugiej połowy 2012 roku. Mamy więc pełne wyniki za rok 2013 i 2014. Możemy też przyjrzeć się wynikom za bieżący rok do wyceny z 14 maja 2015.

fundusze cyklu życia na IKE i IKZE

Odważniejsza polityka funduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego z długim horyzontem inwestycyjnym (od 2040 wzwyż) przekłada się na wyższe stopy zwrotu i wyższą zmienność wyników. Z kolei ultra defensywna polityka funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego z najkrótszym horyzontem (2020) przekłada się na najniższe stopy zwrotu. W tym roku funduszowi nie sprzyjają rosnące rentowności obligacji skarbowych (czyli spadające ceny), które stanowią 100% aktywów funduszu.

Fundusze NN Perspektywa wydają się trochę „nudniejsze” ze swoją bardziej zrównoważoną alokacją między klasy aktywów, nawet w przypadku subfunduszy z bardzo krótkim i bardzo długim horyzontem inwestycyjnym. Ich wyniki są dzięki temu bardziej stonowane, mniej w nich ekstremalnych rezultatów.

e) jak działają Pakiet Emerytalny w PKO TFI oraz IKE Plus i IKZE Plus w NN Investment Partners TFI

Jednostki funduszy cyklu życia PKO Zabezpieczenia Emerytalnego można nabywać w ramach tzw. Pakietu Emerytalnego w PKO TFI. Składa się on z umowy o IKZE, IKE oraz zwykły rejestr funduszy. Wpłaty trafiają najpierw na rachunek IKZE, potem na rachunek IKE, a nadwyżki na zwykły rejestr. Można zdecydować się tylko na umowę o IKE lub umowę o IKZE, a nie na cały Pakiet Emerytalny.

Klient wybiera tylko jeden subfundusz cyklu życia i to na niego trafiają jego kolejne wpłaty. Może w trakcie trwania umowy zmieniać swoją decyzję. W roku ma prawo do dwóch bezpłatnych zamian (np. z PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 na PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020), od kolejnych towarzystwo będzie pobierać opłatę w wysokości 3% wartości operacji. Nie ma opłat za nabycie jednostek.

Pierwsza wpłata na IKE i IKZE (lub w Pakiecie Emerytalnym) w PKO TFI to minimum 500zł. Kolejne to minimum 100zł. Nie jestem pewien, czy można otworzyć te rachunki przez internet, bez wizyty u dystrybutora. Nie wiem też, czy towarzystwo zapewnia dostęp do systemu transakcyjnego przez internet. Dwa ostatnie pytania wysłałem do TFI i oczekuję na odpowiedź.

Fundusze NN Perspektywa również dostępne są przez IKE i IKZE. Sam posiadam IKE Plus w NN Investment Partners TFI – opisałem je kiedyś w szczegółach. IKE Plus i IKZE Plus to niezależne produkty – nie są powiązane żadnym „pakietem” i towarzystwo nie sugeruje, jak dysponować między nimi oszczędnościami.

Klient może posiadać na rachunku więcej niż jeden subfundusz NN Perspektywa. Ma również dostęp do innych funduszy towarzystwa NN Investment Partners, w tym rynków zagranicznych. Łącznie jest to 21 funduszy, w tym 6 funduszy cyklu życia. Realokacja środków między funduszami jest darmowa i nielimitowana. Nie ma opłat za nabycie jednostek. Wszystkie operacje można wykonać w internetowym systemie transakcyjnym. Przez internet możemy też założyć IKE Plus oraz IKZE Plus.

Pierwsza wpłata na IKE Plus i IKZE Plus w NN Investment Partners to minimum 50zł. Kolejne to również co najmniej 50zł.

Moja opinie

Nie wiem, czy lepsze wyniki osiągną w przyszłości fundusze cyklu życia PKO Zabezpieczenia Emerytalnego czy NN Perspektywa. Wiem natomiast, że oba te rozwiązania oparte są o rozsądny i przewidywany proces inwestycyjny, którego często brakuje oszczędzającym w trakcie życia ich samodzielnych inwestycji. W opakowaniu IKE i IKZE oferują także bardzo konkurencyjne koszty na tle zwykłych funduszy parasolowych czy polis inwestycyjnych.

Wydaje mi się, że fundusze cyklu życia PKO TFI dla różnych horyzontów inwestycyjnych mają bardziej wyrazistą alokację między klasy aktywów. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 czy 2060 to w gruncie rzeczy globalnie zdywersyfikowane fundusze akcji z opłatami poniżej 2% w skali roku, a PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 to w gruncie rzeczy zdywersyfikowany portfel polskich obligacji.

Subfundusze NN Perspektywa wyglądają na bardziej wyważone. Nawet NN Perspektywa 2020 zawiera spory komponent akcyjny, a NN Perspektywa 2045 spory komponent dłużny. To przełoży się na bardziej stabilne, ale zapewne niższe stopy zwrotu, szczególnie dla klientów o długim i bardzo długim horyzoncie inwestycyjnym.

IKE i IKZE w PKO TFI (w tym Pakiet Emerytalny) podobają mi się ze względu na konsekwencję. To gotowe rozwiązania, zarządzane, bez miejsca na zbyt wiele decyzji po stronie klienta. W Pakiecie Emerytalnym towarzystwo wskazuje nawet optymalny sposób zapełniania rachunków w trzecim filarze, najpierw IKZE, potem IKE. Trzeba docenić PKO TFI za to, że przedstawia jasną wizję długoterminowego oszczędzania i porządkuje dla klienta niemały chaos.

IKE Plus i IKZE Plus w NN Investment Partners TFI ma bardziej otwarty charakter. Fundusze cyklu życia NN Perspektywa to tylko jedna z możliwości wbudowanych w cały produkt. IKE Plus i IKZE Plus wyróżniają się natomiast na plus całkowitym brakiem opłat, niskimi minimalnymi wpłatami oraz sprawnym dostępem do rachunków przez internet. Przez internet można też założyć IKE Plus oraz IKZE Plus i rozpocząć oszczędzanie, np. w funduszach cyklu życia.

Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarzeIKE oraz IKZE.

22 komentarze:

 1. Świetny wpis! Te siedem godzin, o których pisałeś w newsletterze, nie poszło na marne. Czytałem z wielkim zaciekawieniem, bo szukam właśnie jakiejś w miarę rozsądnej i nie wymagającej poświęcania multum czasu oferty oszczędzania na emeryturę.

  OdpowiedzUsuń
 2. Jeżeli chodzi o dostęp do Pakietu Emerytalnego PKO TFI to jest on osiągalny przez interfejs konta Inteligo (podobnie jak IKE Obligacje, które mam założone). Z wiadomych powodów nie "przeklikałem" całej ścieżki, ale z tego co widzę można chyba otworzyć pakiet i kupować jednostki. Pozdrawiam i dziękuję za bardzo fajny wpis!

  OdpowiedzUsuń
 3. Inteligo umożlwia założenie Pakietu Emerytalnego jedynie w opakowaniu IKE/IKZE, szkoda, bo te mam już gdzie indziej i chętnie bym sprawdził jak to działa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za komentarz. Dodam tylko, że tańsze jednostki E funduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego dostępne są tylko przez IKE i IKZE. Na zwykłych rejestrach obowiązują zwykłe opłaty za zarządzanie - różnice w wynikach są znaczne. Poza tym Pakiet Emerytalny to z założenia właśnie kombinacja IKZE, IKE i - w ostatniej kolejności - zwykłego rejestru. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 4. Panie Michale jak wyglądają opłaty w IKE mbanku? Zastanawiam się czy nie przenieść swojego IKE do PKO (mam tu już IKZE). Podziwiam rzetelne podejście do tematu i ogrom nakładu pracy. Czytam regularnie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W najbliższym tygodniu opiszę w szczegółach IKE w mBanku. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
  2. Czekam z niecierpliwością, życzę sukcesów inwestycyjnych.

   Usuń
 5. Witam wszystkich serdecznie,

  Czy przenosząc środki zgromadzone na IKE z jednej instytucji do innej ( wypłata transferowa ), dokładnie z funduszy na konto bankowe, można oprócz transferu dokonać jeszcze dodatkowo wpłaty w ramach przysługującego limitu na dany rok ? Czy transfer z innej instytucji już jest traktowany jako wpłata i trzeba czekać do nowego roku ?
  Dziękuję za odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam, transfer i limit wpłat to osobne sprawy. Można się w trakcie roku przenieść do nowej instytucji i wykorzystać cały (lub resztę) przysługującego limitu wpłat. Nie ma znaczenia z jakiej instytucji do jakiej się przenosimy. Instytucje finansowe wymieniają między sobą informacje dotyczące tego, czy i ile limitu w danym roku już wykorzystaliśmy. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 6. Wykonał Pan kawał ciężkiej, rzetelnej, jednak nie wiem czy potrzebnej roboty. Giełdami na świecie rządzi polityka banków centralnych oraz spekulanci, co powoduje, że parkiety te przeżywają cykliczne fazy hossy i bessy, dotyczące zdecydowanej większości notowanych na nich walorów. "Kowbojskie" łapanie trendu wydaje mi się daleko sensowniejsze niż sztywne, procentowe inwestowanie tyle i tyle w akcje, bez oglądania się na kondycję giełdy w danym czasie, wyłącznie na podstawie ilości lat dzielących nas do przejścia na emeryturę. Poza tym, częśc "bezpieczna" owych funduszy nie budzi mojego entuzjazmu - kupowanie obligacji rządowych w miarę stabilnych krajów typu Polska daje dziś słabiuteńkie wyniki. Dużo lepsze efekty da samodzielne bilansowanie takiej dualnej strategii, czyli w części "ryzykownej" zwykły fundusz akcji z grona Top5, a jako częśc bezpieczna IKE Lokata bankowa, ewentualnie szukanie powszechnie dostępnych krótkich lokat promocyjnych , oferowanych jednorazowo na 2-3 m-ce w różnych bankach (namiary można znaleźc na popularnych blogach).
  Strasznie ciężko Pan pracuje, jestem pełen podziwu, ale imho instrumenty które wybrał Pan sobie do tej wiwisekcji , absolutnie na to nie zasługują. To zwykła bankowo-funduszowa sraczka do łapania naiwnych. Młodym ludziom dobrze radzę - nie wierzcie finansowym korpozaurom. Mały bank spółdzielczy z Psiej Wólki da wam na IKE/IKZE Lokacie dużo więcej niż wyrachowane hieny rynków finansowych, pobierające z waszych pieniędzy sute prowizje niezależnie od tego, czy zarabiają, czy tracą. Autorowi bloga jeszcze raz gratuluję zacięcia do roboty. Pozdrawiam z17

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kawał życia Pan stracił komentując moje wpisy. Cieżka robota, ale niepotrzebna. Nie podzielam Pana uprzedzeń i lęków związanych z wszystkim, co ma w nazwie słowo "fundusz". To się nigdy nie zmieni. Moim trybem działania nie jest szukanie ostrych, emocjonalnych słów, żeby opisać rzeczywistość, której nie rozumiem, ale jej z założenia nienawidzę. Moim trybem działania jest najpierw próba zebrania informacji, uporządkowania ich i opisania rzeczywistości w miarę obiektywnie. To się nie zmieni, choćby pisał Pan różne wersje tego komentarza pod co drugim wpisem (co zresztą Pan robi, tylko nie wszystko publikuję).

   Nie jestem też niewolnikiem lokat bankowych - to nie jest ósmy cud świata, tylko bankowe zobowiązanie dłużne, nie tak różne od innych papierów wartościowych. Z takiego ślepego zachwytu nad lokatami bankowymi (czy czymkolwiek innym) biorą się właśnie potem fatalne decyzje jak kupowanie jednostek na szczytach, gdy oprocentowanie depozytów jest niskie, a wszyscy już "wiedzą", że "to banki centralne sterują giełdami" albo inne legendy ludowe.

   Jeśli komuś odpowiada Pana podejście, nie mam z tym problemu - działajcie, jak uważacie za słuszne. Ale niech Pan ode mnie nie oczekuje, że będę promował Pana ostre, subiektywne przekonania jako prawdę objawioną.

   Usuń
 7. witam czytelników , gratulacje Michał dobra robota , moze wyrarze swoje zdanie przeczytałem uwaznie artykół i powiem ze wybieram IKE ING plus , przedwszystkim niewybralbym funduszu cyklu zycia , w ing mam duzo wiecej funduszy do wyboru i moge sobie sam stworzyc strategie , mowiac inaczej fundusze cyklu zycia od 2040 i w gore niepobieraja duzej oplaty za zarzadzanie jest to tak jak napisales 1.50 PKO i 1,84 ING ale musze przyznac ze w ike ing plus oplata za zarzadzanie za fundusze akcyjne wynosi 2,7 i jest to najnisza na rynku w ike w pl , wracajac do tematu dlatego bardziej wybiore sam zainwestowac w fundusz akcji mimo ze oplata za zarzadzanie jest wysza o 1,20 od perspektywy pko 2060 ale na jesli dobrze dobiore fundusz jestem wstanie wypacowac wyszy wzrot niz w pespektywa 2060 i to owiele wiecej i wten sposob 1,20 za zarzadzanie ktore mnie kosztuje wiecej nieodzczuje ,spojrzmy na fundusze akcyjne ike ing np. akcji srodkowoeuropejskich lub globalnych spolek dywindowych lub spolek diwendowych rynkow wschodzacych i dodam ze fundusze perspektywa musialyby 2lata pracowac na taki wynik co osiagne w jeden rok wybierac sam z posrod funduszy ike ing i dlatego zdecydowanie IKE ING , do tego dodam ze od lipca ing bedzie sie staral zarzacac jeszcze lepiej i przynosc lepsze zyski po zmianie zazwy , oczywiscie dodam ze jest to moje zdanie i prosze niebrac tego pod uwage , zdradze tylko ze mam mozliwosc zarzadzania funduszami z zagranicy i oplata za zarzadzanie zwyklymi funduszami akcyjnymi wynosi 1,5procent a niewspominam o zyskach ,dlatego nawet oplaty za zarzadzanie w ike sa bardzo duze w pl, pozdrawiam wszystkich i tak dalej Michał dobra robota.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czyli zmiana nazwy z ING na NN ma przyczynić się do wyższych stóp zwrotu? A ja myślałem, że to tylko zmiana nazwy...

   Jeśli jesteś pewiem, że samodzielnie wypracujesz wyższe stopy zwrotu, rzeczywiście IKE Plus jest lepszym rozwiązaniem. Skąd masz taką pewność, że Twoje decyzje będą wyższej jakości niż profesjonalnych zarządzających? Jakie są Twoje doświadczenia, wiedza? Na czym polega Twoja strategia? Skąd mają się wziąć te wyśmienite stopy zwrotu w kolejnych okresach?

   Pozdrawiam i liczę na jasne i prezycyjne odpowiedzi na moje pytania - liczę, że uwiarygodnisz nimi swój poprzedni, hurraoptymistyczny komentarz.

   Usuń
 8. witam Michale i dziekuje za odpowiedz , mianowicie zajmuje sie zarzadzaniem w towarzystwie za granica i osobiscie posiadam ike ing plus w pl i poprostu znam kiektóre spółki jakimi zarzadza ing dlatego takie zyski wypracowalem w ike w ing , odnosnie zmiany nazwy ing moge tylko tyle dodac ze nowe towrzystwo bedzie lepiej zarzadzalo funduszami ale czy wyniki beda leprze to sie okarze w najbliszym czasie ale poprostu chca dorownac kbc i uni tyle moge zdradzic , jesli chodzi o strategie nigdy nie inwestuje w fundusze w na dlugi okres porostu ide z rynkiem lub jak to okreslic z moda funduszy , obecnie bardzo duzo inwestuje w polska gpw ale z zewnatrz przez fundusze i tutaj musze podkreslic ze osiagam wysze wyniki na funduszach niz tych zarzadzanych w polskich towarzystwach napewno pierwsza rzecza jest zabezpieczenie walutowe ,druga oplaty i ostatnia rzecza jest personel w danym towarzystwie co zarzadza , jesli chodzi o moja strategie obecnie 100procent akcje , dziekuje michale ze moze cos napisac na twojej stronie , jesli masz jeszcze pytania postaram sie odpisac , pozdrawim i miłego dnia

  OdpowiedzUsuń
 9. Witam Michale! A co sadzisz o PBK- programie budowania kapitalu na emeryture w PKO BP? Tu tez mozna inwestowac w Fundusz Zabezpieczenia Emerytalnego (2040 lub 2050) z tym, ze chyba oplaty sa inne niz przy PAKIECIE EMERYTALNYM ale moze sie myle? No i nie ma chyba zwolnienia z "Belki" na koncu? Jakas Twoja opinia o tej formie?
  A co do IKE Plus w ING( wkrotce Nationale Nederlanden) to przy otwarciu pierwsza wplata na jeden wybrany fundusz min 50 zl a pozniej mozna wplacac dowolnie, tzn np na 4 rozne wybrane fundusze w dowolnej proporcji( np 12,5% + 12,5% + 12,5 %+ 62,5% LUB np 40% +60%)?
  Dzieki i pozdrawiam!
  /piotr

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam, dla poważnych oszczędności pod prywatną emeryturę PBK moim zdaniem przegrywa w starciu z Pakietem Emerytalnym PKO TFI. Przewaga IKE i IKZE w PKO TFI bierze się z niższych opłat (czyli wyższej rentowności tych samych aktywów) oraz korzyści podatkowych. I jedno, i drugie w długim okresie ma kluczowe znaczenie.

   Tak, na IKE Plus i IKZE Plus można dowolnie rozkładać wpłaty (po prostu będziemy wtedy robić kilka przelewów do różnych funduszy), a także robić transfery oszczędności między funduszami.

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 10. Witam Panie Michale,

  Czytam już drugi raz cały wpis i jestem pod wrażeniem Pana pracy i czytelnego zestawienia. Brawo i gratulacje. Czy komentował Pan mBank Ikze poprzez ich dom maklerski? Pozdrawiam Krzysztof
  Pozdrawiam Krzysztof

  OdpowiedzUsuń

A co Ty sądzisz?