poniedziałek, 29 czerwca 2015

IKE w MetLife – albo fundusze inwestycyjne, albo dobrowolny fundusz emerytalny

MetLife to międzynarodowa korporacja finansowa, która w Polsce prowadzi towarzystwo ubezpieczeń na życie MetLife, towarzystwo funduszy inwestycyjnych MetLife oraz powszechne towarzystwo emerytalne Amplico. Dwie ostatnie instytucje mają w ofercie umowy o indywidualne konto emerytalne.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFI oraz Investors TFI.

Jak wypadają na tle bezpośredniej konkurencji IKE z rejestrem funduszy inwestycyjnych MetLife oraz IKE z dobrowolnym funduszem emerytalnym MetLife Amplico? Jakie są opłaty? Jakie są możliwości inwestycyjne?

IKE w MetLife fundusze inwestycyjne opinie
Pięć typów IKE, tylko dwa w MetLife

Jedna osoba może w jednym momencie posiadać tylko jedno IKE. Indywidualne konto emerytalne może być powiązane z jednym z pięciu rodzajów instrumentów finansowych:

a) depozytem bankowym (dostawcą jest bank)
b) rejestrem funduszy inwestycyjnych (towarzystwo funduszy inwestycyjnych)
c) dobrowolnym funduszem emerytalnym (powszechne towarzystwo emerytalne)
d) rachunkiem maklerskim (biuro maklerskie)
e) ubezpieczeniem na życie z UFK (zakład ubezpieczeń)

Decyzja o tym, w jakiej formie oraz w jakiej instytucji prowadzić swoje indywidualne konto emerytalne jest kluczowa. Od niej zależy, w jakich aktywach finansowych utrzymywane będą nasze oszczędności, na jakie opłaty i ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu będziemy mogli realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym poradniku.

W grupie MetLife dostępne są tylko dwa typy indywidualnych kont emerytalnych:

1) z rejestrem funduszy inwestycyjnych (MetLife TFI)
2) z dobrowolnym funduszem emerytalnym (MetLife Amplico PTE)

Przyjrzyjmy się, jakie są szczegółowe warunki prowadzenia każdej z tych umów:

1) IKE z funduszami inwestycyjnymi MetLife

Ta umowa o indywidualne konto emerytalne jest powiązana z rejestrem funduszy inwestycyjnych w MetLife TFI. W artykule o IKE w Pekao Pioneer TFI przedstawiłem swoje poglądy dotyczące najważniejszych cech tego typu IKE. Są to:

a) opłaty oraz jakość zarządzania
b) dostępność funduszy, limity i ograniczenia

Jak pod tymi względami radzi sobie IKE w MetLife TFI?

a) opłaty oraz jakość zarządzania

Jeśli chodzi o kluczową dla długoterminowego klienta stałą opłatę za zarządzanie, towarzystwo MetLife pobiera ją na IKE w standardowej wysokości, np. dla funduszy akcji jest to 4% wartości aktywów w skali roku, dla funduszu MetLife Obligacji Skarbowych jest to 1,45% rocznie, a dla MetLife Pieniężny wynosi ona 1% rocznie. Dzieje się tak mimo tego, że MetLife stworzyło specjalną kategorię jednostek uczestnictwa dla rejestrów IKE (I) – nie ma ona jednak przełożenia na niższe opłaty za zarządzanie (które znajdziemy na IKE w PKO TFI, IKE w Investors TFI oraz IKE Plus w NN TFI (wcześniej ING TFI) – które posiadam i polecam).

Czy towarzystwo broni się przynajmniej dobrymi wynikami swoich głównych funduszy w krótkim i dłuższym okresie? Wśród dostępnych na IKE 7 subfunduszy funduszy towarzystwa znajdziemy zarówno takie, które wygrywają z bezpośrednią konkurencją (np. MetLife Pieniężny), jak i takie, które z nią nieznacznie przegrywają (np. MetLife Stabilnego Wzrostu). Najsłabszym ogniwem wydaje się MetLife Akcji.

MetLife Pieniężny opinie
MetLife Pieniężny na tle średniej dla grupy
MetLife Obligacji Skarbowych opinie
MetLife Obligacji Skarbowych na tle średniej dla grupy

MetLife Stabilnego Wzrostu - opinie
MetLife Stabilnego Wzrostu na tle średniej dla grupy
MetLife Akcji opinie
MetLife Akcji na tle średniej dla grupy

Czy na IKE w MetLife występują jeszcze jakieś opłaty? Niestety tak. Klient może wybrać, jaką strukturę opłat wybiera. Są dwa warianty.

W pierwszym będziemy musieli zapłacić jednorazowo 300zł za założenie rejestru IKE, ale dzięki temu uzyskamy stałe zwolnienie z opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek.

W drugim wariancie nie zapłacimy ani grosza za założenie rejestru, ale za nabycia jednostek każdego z funduszy TFI MetLife będzie pobierał jednorazowo 2%. Innymi słowy, o tyle będzie pomniejszana każda wpłata na IKE w trakcie całego życia umowy.

W obu wariantach nie ma opłat za transfer oszczędności między funduszami (tzw. zamianę).

Jeśli rezygnujemy z umowy przed upływem 12 miesięcy od podpisania umowy (zwrot, wypłata lub wypłata transferowa), towarzystwo potrąci 2% wartości transakcji tytułem opłaty umorzeniowej. Po tym okresie opłata nie jest pobierana (tabela opłat i prowizji).

b) dostępność funduszy, limity i ograniczenia na IKE w MetLife

Na rejestrze IKE w MetLife mamy do dyspozycji 7 subfunduszy MetLife Krajowy FIO, reprezentujących różne klasy aktywów oraz profile ryzyka. Tylko jeden z nich lokuje oszczędności klientów również poza Polską (na dodatek w stosunkowo niewielkiej części), więc niemożliwe będzie osiągnięcie dywersyfikacji geograficznej.

Dla mnie to minus. Od stanu polskiej gospodarki i państwa uzależnione są już świadczenia z ZUS i OFE, a także los depozytów w polskim systemie bankowym. Chciałbym, żeby moje oszczędności w trzecim filarze nie były narażone na dokładnie takie same ryzyka oraz żeby (chociaż częściowo) uczestniczyły w rozwoju globalnej gospodarki. To drugi ważny powód (obok niższych opłat), dla którego wybrałem IKE Plus w NN TFI (wcześniej ING TFI).

Jeśli chodzi o gotowe strategie na IKE w MetLife, dla klientów niezainteresowanych samodzielnym podejmowaniem decyzji, można za taką uznać fundusz MetLife Stabilnego Wzrostu. W ofercie nie ma funduszy cyklu życia czy automatycznego dostosowywania składu rejestru do wieku.

Minimalna pierwsza wpłata wynosi 500zł (dla każdego subfunduszu). Kolejne 100zł.

IKE Fundusze inwestycyjne MetLife
Dane aktualne w czerwcu 2015

2) IKE dobrowolny fundusz emerytalny w MetLife Amplico PTE

Ta umowa o IKE powiązana jest z dobrowolnym funduszem emerytalnym prowadzonym przez MetLife Amplico PTE (które zarządza też jednym z otwartych funduszy emerytalnych). Więcej o tej formie oszczędzania.

Dobrowolny fundusz emerytalny MetLife Amplico zarządzany jest zgodnie ze strategią aktywnej alokacji – jego skład jest dynamicznie dostosowywany do okoliczności rynkowych. Zgodnie ze statutem, nie więcej niż 80% środków może być lokowanych w akcje spółek publicznych. Benchmarkiem (punktem odniesienia) dla funduszu jest 50% WIG plus 50% TBSP Index.

W 2013 roku fundusz osiągnął 56% stopy zwrotu (słownie: pięćdziesiąt sześć procent), rok później wypracował 6,1% zwrotu. Z prospektów informacyjnych wynika, że zarządzający są bardzo aktywni w selekcji papierów wartościowych (aktywa na koniec 2014).

DFE MetLife Amplico pobiera 2,5% aktywów w skali roku tytułem opłaty za zarządzanie. Wśród jawnych kosztów jest również max. 500zł opłaty od składek – o tyle zostaną pomniejszone wpłaty do funduszu w trakcie całego życia umowy. Zamknięcie umowy przed upływem 12 miesięcy będzie nas kosztować 15% zgromadzonych na IKE środków, nie mniej niż 300zł (szczegóły umowy).

Zgodnie ze stanem aktywów na koniec 2014 roku, DFE MetLife Amplico lokuje 100% środków swoich klientów w Polsce. To nie jest narzędzie do dywersyfikacji geograficznej.

IKE dobrowolny fundusz emerytalny MetLife Amplico
Dane aktualne w czerwcu 2015

IKE w MetLife – opinia i podsumowanie

IKE założymy w dwóch instytucjach finansowych z grupy MetLife – towarzystwie funduszy inwestycyjnych oraz w powszechnym towarzystwie emerytalnym.

Jeśli chodzi o IKE w MetLife TFI, wśród zalet wymieniłbym:

a) solidną jakość zarządzania w głównych funduszach, szczególnie dłużnych
b) brak opłat i ograniczeń dotyczących transferów oszczędności między funduszami

Wśród słabości wymieniłbym:

a) wysokie, standardowe opłaty stałe za zarządzanie na rejestrze IKE
b) dodatkowe opłaty – albo za założenie rejestru, albo nabycia jednostek
c) brak funduszy lokujących oszczędności poza granicami Polski (brak możliwości rozproszenia ryzyka geograficznego)
d) długoterminowe wyniki funduszu MetLife Akcji

Jeśli chodzi o IKE w MetLife Amplico PTE, wygląda na to, że do tej pory – przy niewielkich aktywach – zarządzającym udaje się osiągać bardzo atrakcyjne stopy zwrotu dzięki strategii aktywnej alokacji. Fundusz wydaje się mieć agresywny, dynamiczny charakter (podobnie jak DFE prowadzone przez Nationale-Nederlanden).

Nie zachęcają za to:

a) opłata od składek
b) pełna koncentracja oszczędności w Polsce

Osobiście zdecydowałem się na prowadzenie IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych na IKE Plus w NN TFI (wcześniej ING TFI). Pisałem w szczegółach o motywach tej decyzji i najważniejszych parametrach umowyIKE Plus można założyć przez internet. Z kolei swoje IKZE prowadzę od 2012 w formie rachunku maklerskiego w BM BDM – je również można założyć przez internet.

Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarzeIKE oraz IKZE.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?