środa, 24 czerwca 2015

IKE w Allianz – z polisą inwestycyjną, z funduszami inwestycyjnymi lub z dobrowolnym funduszem emerytalnym

W ofercie spółek z Grupy Allianz znajdziemy trzy różne umowy o indywidualne konto emerytalne – z dobrowolnym funduszem emerytalnym, z rejestrem funduszy inwestycyjnych oraz z ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Ich dostawcami są kolejno Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BP, mBanku, PZU, Pekao SA, BZWBK, Idea BankuING / Nationale-Nederlanden, Aviva oraz Banku Millennium.

Jakie warunki proponują na indywidualnych kontach emerytalnych instytucje finansowe z Grupy Allianz? Czy mają w ofercie coś nietypowego lub godnego szczególnej uwagi?

IKE Allianz oszczędzanie na emeryturę
Szybki wstęp

IKE może być powiązane z rejestrem funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeniem na życie, dobrowolnym funduszem emerytalnym, depozytem bankowym lub rachunkiem maklerskim. W Grupie Allianz dostępne są tylko trzy pierwsze trzy formy oszczędzania na emeryturę w trzecim filarze.

Wybór jednej z pięciu form IKE to kluczowa decyzja – od niej zależy m.in. w jakich klasach aktywów będziemy utrzymywać nasze oszczędności, na jakie ryzyko i koszty będą wystawione i jakie będą realistyczne stopy zwrotu w krótkim i długim okresie.


Jeśli chodzi o umowy IKE w Allianz, ofertę grupy można by tak podsumować:

a) IKE z dobrowolnym funduszem emerytalnym (dostawcą jest PTE Allianz)

b) IKE z rejestrem funduszy inwestycyjnych (TFI Allianz)

c) IKE Specjalnie Dla Ciebie z ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (zakład ubezpieczeń Allianz Życie)

Przyjrzyjmy się im po kolei w szczegółach:

a) IKE z dobrowolnym funduszem emerytalnym Allianz

Ta umowa o IKE powiązana jest z dobrowolnym funduszem emerytalnym. DFE Allianz to fundusz inwestycyjny prowadzony zgodnie z filozofią selektywnej i aktywnej alokacji (aktywa funduszu są modyfikowane w oparciu o wydarzenia na rynku). Statut DFE pozwala na max. 65% udział akcji w portfelu.

Na koniec grudnia 2014 roku na aktywa DFE Allianz składały się w ok. 53% obligacje skarbowe, w 34% akcje, w ok. 5% depozyty bankowe, reszta to środki pieniężne i inne aktywa. Fundusz nie lokuje w tej chwili oszczędności klientów poza granicami Polski (skład portfela).

Stała opłata za zarządzanie jest zróżnicowana w zależności od kategorii jednostki. Dla klient z kapitałem poniżej 20 tysięcy złotych wynosi 2,6% aktywów w skali roku (jednostka D). Przy aktywach na koncie wyższych od 20 do 50 tysięcy złotych wynosi 1,5% w skali roku (jednostka C). Przy aktywach powyżej 50 tysięcy wynosi 1% (jednostka B). Na łopatki rozłożyło mnie, że pracownicy PTE Allianz, ich rodziny oraz akwizytorzy nabywają jednostki A z opłatą za zarządzanie w wysokości 0,6% w skali roku.

Jeśli dobrze rozumiem regulamin DFE Allianz, towarzystwo pobiera również 1,5% opłaty od każdej składki. Oczywiście nie dotyczy to pracowników Allianz PTE, ich rodzin oraz akwizytorów.

Towarzystwo pobiera 200zł za rozwiązanie umowy przed okresem 12 miesięcy (zwrot, wypłata lub wypłata transferowa).

W 2013 roku DFE Allianz osiągnął 7,82% zwrotu, a w 2014 zwrot wyniósł 2,02% (jednostka D).

Minimalna pierwsza wpłata wynosi 200zł, kolejne co najmniej 50zł. Do momentu gdy nasze aktywa wyniosą 20 tysięcy złotych, fundusz zobowiązuje nas do wpłaty co najmniej 600zł rocznie.

IKE Allianz dobrowolny fundusz emerytalny
Dane aktualne w czerwcu 2015

b) IKE z funduszami Allianz TFI

To umowa o IKE powiązana jest z rejestrem funduszy inwestycyjnych w TFI Allianz. Do dyspozycji klienta jest 12 subfunduszy Allianz FIO reprezentujących różne klasy aktywów oraz profile ryzyka. Dwa z nich to fundusze aktywów zagranicznych (Allianz Akcji Globalnych oraz Allianz Obligacji Globalnych), więc wewnątrz IKE w TFI Allianz możliwa jest geograficzna dywersyfikacja oszczędności.

Allianz TFI nie pobiera na rejestrze IKE opłat manipulacyjnych (za nabycie i zamianę), a tylko pod warunkiem, że wpłacimy co roku na to konto co najmniej 600zł i nie rozwiążemy umowy przed upływem 5 lat. Czyli w praktyce opłaty manipulacyjne są warunkowo zawieszone, z możliwością całkowitej rezygnacji z ich pobierania.

Na IKE w Allianz TFI nabywamy zwykłe jednostki dla klientów detalicznych ze standardową stałą opłatą za zarządzanie. Dla funduszy akcyjnych wynosi ona 4% w skali roku, dla funduszy dłużnych 1-1,5% w skali roku. Obaw fundusze aktywów zagranicznych są tzw. funduszami funduszy, więc faktyczny poziom opłat jest wyższy niż opłata za zarządzanie dla Allianz TFI (więcej informacji).

Konto można założyć bez dodatkowych opłat, np. przez stronę internetową towarzystwa.

Funduszom inwestycyjnym Allianz TFI wiedzie się bardzo różnie. O ile wyniki funduszy dłużnych (np. Allianz Pieniężny, Allianz Polskich Obligacji Skarbowych oraz Allianz Obligacji Plus) oscylują wokół średnich w swoich kategoriach, o tyle Allianz Akcji oraz Allianz Stabilnego Wzrostu zdecydowanie odstają na niekorzyść od średnich w grupie w dłuższym okresie. Z kolei Allianz Małych i Średnich Spółek zachowuje się lepiej niż średnia dla bezpośredniej konkurencji.

Allianz Akcji a średnia
Allianz Akcji na tle średniej dla grupy uniwersalnych funduszy akcji
Allianz Stabinego Wzrostu opinie
Allianz Stabilnego Wzrostu na tle średniej dla grupy funduszy stabilnego wzrostu
Allianz Pieniężny - opinie
Allianz Pieniężny na tle grupy funduszy pieniężnych i gotówkowych
Allianz Małych i Średnich Spółek
Allianz Małych i Średnich Spółek na tle bezpośredniej konkurencji

Rezygnacja z umowy o IKE z Allianz TFI przed upływem 12 miesięcy od jej podpisania (zwrot, wypłata lub wypłata transferowa) będzie nas kosztować 10% kwoty operacji (plus zaległe opłaty manipulacyjne).

Minimalna pierwsza wpłata wynosi 200zł, kolejne co najmniej 50zł. Allianz TFI wymaga w regulaminie co najmniej 600zł wpłat rocznie.

Swoje indywidualne konto emerytalne od 2013 roku również prowadzę w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (IKE Plus w NN TFI). Pobiera ono niższe opłaty za zarządzanie, nie pobiera bezwarunkowo żadnych opłat manipulacyjnych lub innych i daje dostęp do większej ilości klas aktywów, a także „gotowych” funduszy cyklu życia. O zaletach i wadach IKE Plus pisałem wcześniej. Opisałem też proces przenoszenia IKE od innego dostawcy.

IKE w Allianz TFI - szczegóły
Dane aktualne w czerwcu 2015

c) IKE Specjalnie Dla Ciebie w Allianz Życie

Ta umowa o IKE powiązana jest z ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (tzw. polisa inwestycyjna). Nie jest to ubezpieczenie ochronne, a suma ubezpieczenia wynosi 100zł. Wszystkie świadczenia z tytułu dożycia lub śmierci powiązane są z wartością oszczędności ulokowanych w jednostkach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Do dyspozycji klienta jest 9 funduszy reprezentujących różne klasy aktywów i profile ryzyka. Nie ma wśród nich niestety ani jednego funduszy lokującego środki poza granicami Polski.

Allianz Życie pozwala na 5 bezpłatnych transferów oszczędności między funduszami (zamian) w roku. Kolejne kosztują 20zł za „sztukę”.

IKE w zakładzie ubezpieczeń Allianz połączone jest z dodatkowym kontem (Konto Swobodnego Dostępu). Z każdej składki 90% trafia na IKE, a 10% na dodatkowe konto. Z oszczędności zgromadzonych na dodatkowym koncie pobierane są przez umorzenie jednostek opłaty dla ubezpieczyciela.

Jeśli dobrze rozumiem OWU oraz regulamin UFK, są to:

1) opłata polisowa pobierana od każdej składki i zależna od stażu klienta w Allianz Życie (do 3 roku od podpisania umowy jest to 3%)

2) miesięczna stawka za ryzyko śmierci ubezpieczonego zależna od wieku klienta

Opłaty za zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Allianz są za to uwzględnione w wycenie i notowaniach jednostek – na IKE w Allianz Życie nie jest pobierana dodatkowa warstwa opłat stałych dla ubezpieczyciela podobna do zwykłych polis inwestycyjnych.

Za likwidację umowy (przez zwrot, wypłatę lub wypłatę transferową) przed upływem 12 miesięcy zapłacimy nie więcej niż 300zł.

Klient może zdecydować się na miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną częstotliwość opłacania składek, przy czym minimalnie muszą one wynosić kolejno: 100zł, 300zł, 600zł lub 1200zł.

Dane aktualne w czerwcu 2015
IKE w Allianz – opinia i podsumowanie

Nie ma wśród umów o IKE proponowanych przez spółki z grupy kapitałowej Allianz ani jednej, którą założyłbym dla siebie lub kogoś bliskiego.

Dobrowolny fundusz emerytalny Allianz niczym się nie wyróżnia na tle swoich trzech konkurentów (Bankowy PKO, ING / Nationale-Nederlanden oraz MetLife). To kolejny fundusz inwestycyjny o przeciętnych wynikach, wysokich opłatach za zarządzanie dla drobnych klientów (za to niskich dla pracowników, ich rodzin oraz akwizytorów!), skupiony wyłącznie na polskich aktywach.

IKE w Allianz TFI zaliczyłbym do tej samej kategorii co IKE w Millennium TFI – słabe. Standardowe, wysokie opłaty za zarządzanie funduszami, brak gotowych rozwiązań dla klientów nastawionych na długi termin, nierówna jakość zarządzania widoczna w długoterminowych wynikach głównych funduszy, groźba naliczenia opłat manipulacyjnych, gdy nie spełnimy warunków rezygnacji z nich przez towarzystwo.

Jeśli chodzi o IKE w Allianz Życie, dostajemy coś pomiędzy niechlubnymi, drogimi polisami inwestycyjnymi a przyzwoitym ubezpieczeniem inwestycyjnym (jak np. w Aviva). Allianz pobiera jednak większą ilość opłat i daje dostęp do mniejszej ilości klas aktywów przez swoje ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Tylko 90% składek wędruje na (optymalne podatkowo IKE), a 10% trafia na dodatkowe konto.

Zresztą – ubezpieczenie inwestycyjne nigdy nie będzie najefektywniejszym sposobem oszczędzania. Koszty, komplikacje i rygory umowy z zakładem ubezpieczeń będą negatywnie oddziaływać m.in. na rentowność naszej długoterminowej inwestycji.

Osobiście zdecydowałem się na prowadzenie IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych na IKE Plus w NN TFI (wcześniej ING TFI). Pisałem w szczegółach o motywach tej decyzji i najważniejszych parametrach umowyIKE Plus można założyć przez internet. Z kolei swoje IKZE prowadzę od 2012 w formie rachunku maklerskiego w BM BDM – je również można założyć przez internet.

Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarzeIKE oraz IKZE.

1 komentarz:

  1. Dodatkowo w IKE Specjalnie Dla Ciebie przy wcześniejszym zamknięciu są opłaty związane z zamknięcie tzw. "Konta Swobodnego Dostępu" - przez pierwsze 2 lata 100%, później 300, 200, 100 i najmniej zapłącimy 50zł... masakra...

    OdpowiedzUsuń

A co Ty sądzisz?