środa, 26 sierpnia 2015

IKZE w PZU – dobrowolny fundusz emerytalny czy ubezpieczenie inwestycyjne?

Mam neutralny stosunek wobec IKZE z dobrowolnym funduszem emerytalnym w PZU PTE. Mam zdecydowanie negatywny stosunek wobec IKZE z ubezpieczeniem na życie w PZU Życie. Od obu umów odstraszają bardzo wysokie opłaty jednorazowe i stałe. Na IKZE z dobrowolnym funduszem emerytalnym PZU dostajemy za nie przynajmniej ambitną propozycję inwestycyjną. W chwili publikacji tego artykułu IKZE nie założymy w PZU TFI.

To jest kolejna część przeglądu wszystkich umów o IKZE dostępnych w 2015 roku na rynku – kolejne będą zebrane pod tym odnośnikiem. Wczoraj omówiłem IKZE w PKO. Wcześniej opisałem wszystkie umowy o IKE – ich przegląd można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Jaki jest mój największy problem z umowami o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w PZU? Jak wypadają na tle konkurencji? Jakie są korzystniejsze alternatywy wobec IKZE w PZU?

Kilka słów o IKZE

PZU IKZE omówienei umów

IKZE działa na trochę innych zasadach niż IKE – warto zapoznać się z nimi w szczegółach zanim przejdzie się do wybierania konkretnej umowy. IKZE i IKE nie wykluczają się wzajemnie – każdy może oszczędzać na jednym i drugim koncie. Polecam również dwa przewrotne artykuły o tym, czym nie są ani IKZE, ani IKE (część pierwszaczęść druga).

Dostawcami usług powiązanych z indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego mogą być:

1. towarzystwa funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych)
2. banki komercyjne i spółdzielcze (depozyty bankowe)
3. zakłady ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie)
4. domy maklerskie (rachunek inwestycyjny)
5. powszechne towarzystwa emerytalne (dobrowolny fundusz emerytalny)

Decyzja o tym, w jakiej formie utrzymywać oszczędności na IKZE jest kluczowa. Zależy od niej między innymi, jakimi kosztami będą obarczone, na jakie ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu właściciel rachunku będzie mógł realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym praktycznym przewodniku.

Nie każda instytucja finansowa oferuje umowy o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. W momencie publikowania tego artykułu jest tylko jeden bank komercyjny (ING Bank Śląski), który ma w ofercie IKZE powiązane z depozytem bankowym.

W grupie PZU możemy założyć IKZE powiązane z dobrowolnym funduszem emerytalnym (prowadzone przez PZU PTE) lub IKZE z ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (prowadzone przez PZU Życie).

To inne umowy niż umowy o IKE w PZU. Po pierwsze, IKE można było założyć z funduszami inwestycyjnymi PKO TFI lub z ubezpieczeniem na życie w PZU Życie. Nie istnieje możliwość założenia IKE z dobrowolnym funduszem emerytalnym w PZU PTE. Po drugie, umowa o IKZE z ubezpieczeniem na życie w PZU Życie różni się szczegółami od umowy o IKE w tej instytucji. Wcześniej pisałem o IKE w PZU.

Przyjrzyjmy się umowom o IKZE w PZU w szczegółach.

A) IKZE w PZU PTE z dobrowolnym funduszem emerytalnym

To IZKE ma formę dobrowolnego funduszu emerytalnego prowadzonego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU. To w gruncie rzeczy również fundusz inwestycyjny lokujący środki w dłużne i udziałowe papiery wartościowe (więcej o dobrowolnych funduszach emerytalnych).

PZU Dobrowolny Fundusz Emerytalny to fundusz aktywnej alokacji. Jego benchmarkiem jest kombinacja 50% (cenowego) indeksu dużych polskich spółek WIG30 i 50% indeksu polskich obligacji skarbowych. Na koniec grudnia 2014 roku jego aktywa składały się wyłącznie z polskich papierów wartościowych (poniżej skład w rozbiciu na klasy aktywów, więcej w prospekcie informacyjnym).

W co inwestuje PZU dobrowolny fundusz emerytalny

Fundusz pobiera maksymalnie 2,99% aktywów w skali roku w stałej opłacie za zarządzanie. Do tego może pobierać opłatę zmienną za wyniki (20% ponad wyniki bechmarku). To konkurencyjna wysokość w stosunku do średniej opłaty za zarządzanie w detalicznych funduszach aktywnej alokacji (ok. 3,5%), ale trudno uznać DFE PZU za fundusz niskokosztowy.

Nie ma opłaty za dołączenie do funduszu, ale każda składka przed zainwestowaniem będzie pomniejszana o 3,4% przez 5 pierwszych lat oszczędzania. W kolejnych latach opłata od składki maleje. Szczegóły poniżej.

IKZE PZU DFE opłaty

Jeśli w terminie do 12 miesięcy zażądany zwrotu, wypłaty lub wypłaty transferowej środków, zostanie pobrana opłata w wysokości 10% wartości transakcji, ale nie mniej niż 50zł.

Wyniki dobrowolnego funduszu emerytalnego PZU od początku istnienia wyglądają imponująco zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i na tle (mało wymagającego i mylącego) benchmarku. Za większość stóp zwrotu odpowiadają aktywa udziałowe, szczególnie polskie małe i średnie spółki. W 2013 roku stopa zwrotu wyniosła 32,75%, a rok później 3,64%. Po wycenie jednostki funduszu należy spodziewać się bardzo dużej zmienności (w „chiński” poniedziałek 24 sierpnia 2015r. straciła 4,95% na wartości).

Wyniki DFE PZU
źródło: analizy.pl

Minimalna pierwsza wpłata na IKZE w PZU DFE wynosi 50zł. Nie ma ani przymusu, ani harmonogramu kolejnych wpłat.

IKZE DFE PZU opinie
Dane aktualne w sierpniu 2015

B) IKZE z ubezpieczeniem na życie w PZU Życie

To IKZE ma formę ubezpieczenia na życie związanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

W praktyce IKZE w PZU Życie nie ma tradycyjnego charakteru ochronnego – to narzędzie do gromadzenia oszczędności. Ubezpieczyciel pobierze jednak 5zł składki ochronnej rocznie, a w razie śmierci ubezpieczonego wypłaci uposażonym dodatkowo 100zł. Tyle wynosi suma ubezpieczenia na IKZE w PZU Życie (karta produktu i OWU).

Jeśli chodzi o (znacznie ważniejszą) część oszczędnościową, składka jest lokowana w 100% w detaliczny fundusz inwestycyjny PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek. Klient nie podejmuje dodatkowych decyzji inwestycyjnych. Podstawą przyszłych świadczeń (wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu) jest wartość zgromadzonych na rachunku jednostek funduszu PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek. W przypadku śmierci PZU dopłaci 100zł uposażonym.

Pierwsza składka musi wynieść co najmniej 55zł, z czego 5zł jest roczną składką ochronną. Reszta jest lokowana w fundusz PZU Mazurek.

Umowy zawarte do końca 2015 roku są dożywotnio zwolnione z opłaty alokacyjnej, która normalnie wynosi do 4% każdej składki (regulamin rabatów)

Ubezpieczyciel pobiera stałą opłatę za zarządzanie, która wynosi do 2% wartości aktywów w skali roku. Jest pobierana co miesiąc poprzez umorzenie części jednostek funduszu PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (więcej o tym mechanizmie).

Czyli w praktyce oszczędzający na IKZE z ubezpieczeniem na życie w PZU płaci dwie warstwy opłaty za zarządzanie. Najpierw swoją opłatę za zarządzanie funduszem PZU Stabilnego Wzrostu pobierze PZU TFI – wynosi ona 2,5% wartości aktywów w skali roku (więcej o tej opłacie). Następnie PZU Życie umorzy część jednostek tytułem swojej opłaty za zarządzanie.

Ostatecznie produktywne aktywa na naszym rachunku będą obciążone stałymi opłatami nawet do 4,5% w skali roku. Zachęcam do zapoznania się z symulacją wpływu takich opłat na inwestycję.

Rzućmy jeszcze okiem na naszą domyślną opcję inwestycyjną na IKZE w PZU Życie, czyli fundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek. Czy ubezpieczyciel wybrał dla swoich klientów coś wyjątkowego?

PZU Mazurek przegrywa w długim okresie z (niespecjalnie wygórowaną) średnią dla polskich funduszy stabilnego wzrostu. Ma gigantyczne aktywa pod zarządzaniem (ponad 2,5 miliarda złotych), ale jego wyniki wydają się rozczarowujące.

Wyniki PZU Mazurek na tle średniej dla funduszy stabilnego wzrostu
Wyniki PZU Mazurek na tle średniej dla funduszy stabilnego wzrostu

Jeśli ktoś poszukuje gotowego rozwiązania opartego o fundusz stabilnego wzrostu, alternatywą wobec IKZE w PZU Życie może być IKZE Plus z funduszem NN Stabilnego Wzrostu (do niedawna ING Stabilnego Wzrostu). Posiadam i polecam IKE Plus w tym towarzystwie.

Wyniki funduszu NN Stabilnego Wzrostu w porównywalnym okresie są lepsze nie tylko od PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek, ale też średniej dla polskich funduszy stabilnego wzrostu.

Wyniki NN Stabilnego Wzrostu na tle średniej dla grupy
Wyniki NN Stabilnego Wzrostu na tle średniej dla grupy

Na rejestrze IKZE towarzystwo NN (kiedyś ING TFI) obniża opłatę za zarządzanie do 1,9% w skali roku, co będzie miało pozytywny wpływ na przyszłe stopy zwrotu funduszu. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Żadnych. Zestawmy to z IKZE w PZU Życie z dwoma opłatami za zarządzanie rozczarowującym funduszem stabilnego wzrostu (2,5% rocznie + do 2% rocznie) oraz roczną składką za fikcyjną ochronę ubezpieczeniową.


IKZE w PZU – podsumowanie i opinia

Instytucje finansowe z grupy PZU przygotowały dwie umowy o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Nie ma wśród nich umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych.

IKZE z dobrowolnym funduszem emerytalnym to propozycja dla osób poszukujących gotowego rozwiązania z dużym potencjałem wzrostu. PZU DFE to agresywny fundusz aktywnej alokacji. Należy spodziewać się bezkompromisowych wahań wyceny jego jednostek oraz dynamicznych zmian struktury aktywów.

Sporym minusem jest niespecjalnie przyjazna dla klienta struktura opłat. Zniechęcają wysokie opłaty od każdej składki oraz rozbudowane opłaty za zarządzanie. Nie rozumiem też, dlaczego benchmarkiem dla funduszu, który potrafi mieć ponad 60% środków w małych i średnich spółkach jest kombinacja WIG30 i polskich obligacji skarbowych. Trzeba jednak oddać powszechnemu towarzystwu emerytalnemu PTE, że historyczne wyniki funduszu są bardzo atrakcyjne.

Całość oferty oceniłbym na 3 z minusem – koszty są dla mnie zbyt ważnym czynnikiem, żeby podniecać się tylko historycznymi wynikami.

Z kolei wobec IKZE z ubezpieczeniem w PZU Życie nie mam żadnej litości. Nie przekonuje mnie ani domyślna opcja inwestycyjna, czyli PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek, ani kompletnie niegospodarna struktura opłat z drugą opłatą za zarządzanie dla ubezpieczyciela. Gdyby nie dożywotni rabat od jednorazowych opłat alokacyjnych od każdej składki dla klientów zakładających IKZE do końca 2015 roku, całość wyglądałaby jeszcze gorzej. W obecnej formie nie poleciłbym IKZE w PZU Życie nikomu.

Osobiście prowadzę swoje IKZE od 2012 roku w formie rachunku maklerskiego w domu maklerskim BDM (więcej o tym koncie), a IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych w NN TFI (gdzie można założyć również bardzo dobre IKZE).

Tutaj znajdują się wszystkie omówienia umów IKZE w 2015, a tutaj znajduje się przegląd umów IKE w 2015.

Warto również przejrzeć inne narzędzia wspomagające oszczędzanie i inwestowanie.

6 komentarzy:

 1. PZU PTE i PZU DFE to to samo?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. PTE = Powszechne Towarzystwo Emerytalne
   DFE = Dobrowolny Fundusz Emerytalny

   PTE zarządza PZU DFE oraz PZU OFE

   Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 2. Wkopałem się w to IKZE w PZU z ubezpieczeniem i nawet nie da się sprawdzić stanu rachunku przez internet co w XXI wieku uważam za karygodne.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tego nie wiedziałem. Dzięki za dodatkowe informacje z pierwszej ręki. Pozdrawiam, proszę wracać!

   Usuń
 3. Też się w to wpakowałam. Dziś zrobiłam nawet stały przelew na składki ale teraz myślę o wycofaniu się z tego. Mam niewielką jedną składkę i myślę czy warto ciągnąć to dalej..

  OdpowiedzUsuń
 4. Jedno wielkie G.Po sześciu latach wpłacania mam 1200 pln mniej.Niech PiS ZU szuka innych frajerów ja zrezygnowałem i stanowczo odradzam.

  OdpowiedzUsuń

A co Ty sądzisz?