sobota, 8 sierpnia 2015

IKE z funduszami inwestycyjnymi Skarbiec TFI – trochę inna umowa niż w mBanku

Na indywidualnym koncie emerytalnym IKE Skarbiec możemy lokować oszczędności w 14 subfunduszy towarzystwa funduszy inwestycyjnych Skarbiec Do dyspozycji klientów są również dwa (niespecjalnie wyrafinowane) portfele modelowe – aktywny i statyczny. Towarzystwo nie pobiera opłat manipulacyjnych (za nabycie, zamianę i sprzedaż jednostek). Ogranicza jednak liczbę zmian funduszy oraz portfeli do jednej w roku. W jednym czasie na rachunku mogą znajdować się tylko dwa różne fundusze. Za założenie IKE w Skarbiec TFI nie jest pobierana opłata.

To kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeKBC TFIGeneraliTFI Legg Masondomu maklerskim BOŚdomu maklerskim BDMBPH TFIBanku BPSBGŻ BNP ParibasTU SKOK oraz kilku bankach spółdzielczych.

Jakie są inne ważne zasady prowadzenia IKE w Skarbiec TFI? Jaka jest jakość zarządzania w funduszach tego towarzystwa? Jak wyglądają opłaty za zarządzanie? Czym różni się IKE Skarbiec od umowy o indywidualne konto emerytalne z funduszami Skarbiec TFI zawieranej za pośrednictwem mBanku?

IKE to nie tylko fundusze inwestycyjne

IKE z funduszami inwestycyjnymi Skarbiec TFI  - opinie
Warto wiedzieć, że indywidualne konta emerytalne mogą dostarczać również inne instytucje niż towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Są to:

a) domy maklerskie (IKE jest powiązane z rachunkiem maklerskim)
b) banki komercyjne oraz spółdzielcze (z depozytem bankowym)
c) zakłady ubezpieczeń (z ubezpieczeniem na życie)
d) powszechne towarzystwa emerytalne (z dobrowolnym funduszem emerytalnym)

Decyzja o tym, w jakiej formie oraz w jakiej instytucji prowadzić swoje indywidualne konto emerytalne jest kluczowa. Od niej zależy, w jakich aktywach finansowych utrzymywane będą nasze oszczędności, na jakie opłaty i ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu będziemy mogli realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym poradniku.

Pomiędzy ofertami IKE w poszczególnych kategoriach mogą występować znaczące różnice (np. w opłatach). W jednym z poprzednich tekstów pisałem o tym, co uważam za najważniejsze cechy dobrego IKE z funduszami inwestycyjnymi. Można je ująć w dwie grupy:

a) opłaty (szczególnie stałe za zarządzanie) i jakość zarządzania
b) dostępność funduszy, limity i ograniczenia

Sprawdźmy, jak wypada w tych kategoriach IKE w Skarbiec TFI.

a) Opłaty i jakość zarządzania w funduszach Skarbiec TFI

Na rejestrze IKE Skarbiec nabywamy zwykłe jednostki funduszy inwestycyjnych ze standardową opłatą za zarządzanie. Do tej pory tylko PKO TFIInvestors TFI oraz NN TFI (na IKE Plus, które posiadam i polecam) zdecydowały się stworzyć specjalne, tańsze jednostki dla właścicieli indywidualnych kont emerytalnych. W długim okresie stałe opłaty za zarządzanie mają olbrzymi wpływ na rentowność inwestycji (więcej o tej opłacie).

Stałe opłaty za zarządzanie w funduszach Skarbiec TFI należą do najwyższych na rynku. W funduszach akcyjnych (np. Skarbiec Akcja, Skarbiec Spółek Wzrostowych czy Skarbiec Top Brands) zapłacimy 4% wartości aktywów rocznie w opłacie stałej oraz opłatę zmienną od wyników ponad punkt odniesienia.

Punkty odniesienia nie są ustawione zbyt ambitnie. Na przykład Skarbiec Akcja porównuje swoje wyniki z następującym benchmarkiem: 90% WIG20 plus 10% WIBID3M pomniejszone o koszty stałe funduszu. Opłata zmienna wynosi 25% nadwyżki ponad ten wyjątkowo mało ambitny benchmark.

Skarbiec TFI nie pobiera na rejestrach IKE dodatkowych opłat za nabycie jednostek oraz transfery oszczędności między funduszami.

W przypadku rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy od jej podpisania towarzystwo ma prawo pobrać 150zł opłaty.

Za założenie IKE Skarbiec nie jest pobierana opłata.

Jak wypada jakość zarządzania w funduszach Skarbiec TFI? Czy opłaty są uzasadnione wynikami? Najdłużej działające fundusze Skarbca to raczej rynkowa przeciętność. Skarbiec Akcja, Skarbiec Obligacja czy Skarbiec Kasa, które reprezentują trzy główne klasy aktywów są w dłuższym terminie bliscy średniej wyników w swoich kategoriach. Fundusz stabilnego wzrostu Skarbiec III Filar odróżnia się od średniej nieznacznie na korzyść. W większej symulacji, którą przeprowadziłem kilka miesięcy temu, Skarbiec TFI wypadł znacznie lub trochę słabiej niż Union Investment, Legg Mason i NN TFI (cała symulacja).

Skarbiec Akcja wyniki
Skarbiec Akcja na tle średniej dla uniwersalnych funduszy akcji polskich
Skarbiec Kasa na tle średniej dla funduszy pieniężnych i gotówkowych
Skarbiec Kasa na tle średniej dla funduszy pieniężnych i gotówkowych
Skarbiec Obligacja na tle średniej dla polskich funduszy dłużnych uniwersalnych
Skarbiec Obligacja na tle średniej dla polskich funduszy dłużnych uniwersalnych
Skarbiec III Filar na tle średniej dla funduszy stabilnego wzrostu
Skarbiec III Filar na tle średniej dla funduszy stabilnego wzrostu

Z drugiej strony w „stajni” Skarbiec TFI znajduje się kilka młodszych funduszy z bardziej oryginalnymi strategiami, które od paru lat wyróżniają się ponadprzeciętnymi wynikami. Są to przede wszystkim Skarbiec Spółek Wzrostowych oraz Skarbiec Market Opportunities. Dobre wyniki tych funduszy w krótkim terminie nie mówią jednak zbyt wiele o tym, jakie stopy zwrotu mogą przynosić w przyszłości.

Skarbiec Spółek Wzrostowych na tle funduszy akcji europejskich rynków wschodzących
Skarbiec Spółek Wzrostowych na tle funduszy akcji europejskich rynków wschodzących

2) Fundusze dostępne na IKE w Skarbiec TFI, limity i ograniczenia

Do dyspozycji właścicieli rejestru IKE Skarbiec jest 14 funduszy inwestycyjnych reprezentujących różne klasy aktywów oraz profile ryzyka.

Skarbiec TFI umożliwia lokowanie oszczędności poza granicami Polski (dywersyfikacja geograficzna). Część funduszy lokuje większość lub dużą część środków w zagraniczne aktywa finansowe (np. Skarbiec Top Brands, Skarbiec Spółek Wzrostowych, Skarbiec Rynków Wschodzących). Możliwość dywersyfikacji geograficznej to jeden z głównych powodów (obok obniżonych opłat za zarządzanie), dla których swoje IKE prowadzę w NN TFI (do niedawna ING TFI). IKE Plus w NN TFI można założyć przez internet.

Fundusz stabilnego wzrostu Skarbiec III Filar można uznać za gotowe rozwiązanie dla klientów bez ambicji do samodzielnego podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Do dyspozycji właścicieli IKE Skarbiec są również dwa portfele modelowe – statyczny oraz aktywny. Pierwszy polega na stałym podziale składki między fundusze Skarbiec Akcja i Skarbiec Depozytowy w proporcjach 50/50. Drugi dostosowuje strukturę oszczędności do wieku (szczegóły w regulaminie i umowie).

Na umowach IKE Skarbiec TFI stawia ważne ograniczenia. Po pierwsze – mimo tego, że możemy dokonać wyboru spośród 14 funduszy, w jednym czasie na naszym rejestrze mogą znajdować się jednostki maksymalnie dwóch funduszy.

Po drugie – mamy prawo do tylko jednej zmiany alokacji składki między fundusze, zmiany struktury oszczędności na rejestrze oraz zmiany typu portfela inwestycyjnego (indywidualny, modelowy statyczny, modelowy aktywny).

Minimalna pierwsza na IKE w Skarbiec TFI wynosi 300zł. Kolejne to 100zł.

IKE z funduszami Skarbiec TFI - czy warto
Dane aktualne w sierpniu 2015

IKE Skarbiec a IKE mSkarbiec w mBanku

W tym miejscu warto zaznaczyć, że umowa o IKE Skarbiec to coś innego niż umowa o IKE z funduszami Skarbiec TFI podpisywana za pośrednictwem mBanku. Najważniejsze różnice polegają na tym, że:

1. na IKE mSkarbiec w mBanku nie można skorzystać z portfeli modelowych
2. na IKE mSkarbiec w mBanku do dyspozycji klientów są trzy dodatkowe fundusze – Skarbiec Rynków Rozwiniętych, Skarbiec Top Funduszy Akcji oraz Skarbiec Top Funduszy Akcji
3. na IKE mSkarbiec w mBanku nie ma limitów dotyczących ilości funduszy, których jednostki posiadamy w jednym momencie
4. na IKE mSkarbiec w mBanku nie ma limitów zmian struktury oszczędności (poprzez zamiany jednostek jednego funduszu na inny)
5. IKE mSkarbiec w mBanku jest zintegrowane z rachunkiem osobistym w tym banku oraz usługą Supermarket Funduszy Inwestycyjnych

IKE w Skarbiec TFI – opinia i podsumowanie

IKE z funduszami inwestycyjnymi Skarbiec TFI ma kilka ważnych zalet. Daje dostęp do dużej ilości funduszy reprezentujących różne klasy aktywów, profile ryzyka oraz strategie, w tym fundusze rynków zagranicznych – ważne jeśli chcemy rozproszyć ryzyko związane z utrzymywaniem wszystkich oszczędności w aktywach powiązanych z polską gospodarką i państwem. Do dyspozycji klientów są również gotowe produkty, np. niezły fundusz stabilnego wzrostu Skarbiec III Filar oraz portfele modelowe.

Plusem jest również brak opłat manipulacyjnych i brak kosztów założenia IKE Skarbiec.

Jeśli chodzi o wady, najważniejszą wydają mi się bardzo „hojne” opłaty za zarządzanie dla towarzystwa – należą do najwyższych na rynku, szczególnie jeśli uwzględnimy część zmienną od nadwyżek od niezbyt wygórowanych benchmarków.

Wyniki większości funduszy towarzystwa nie uzasadniają tak wysokiego poziomu kosztów. Oczywiście w różnych okresach będą jakieś wyjątki – jeśli prowadzi się prawie dwadzieścia funduszy, jeden albo dwa będą akurat „na fali”. W tej chwili blask glorii świeci na przykład na fundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych. Trudno ocenić, na ile jest to przypadek (tak rozumiany), a na ile coś trwałego. Fundusze towarzystwa Skarbiec TFI z dłuższą historią (np. Skarbiec Akcja czy Skarbiec Kasa) wydają się w długim okresie solidnymi przeciętniakami, przeplatającymi okresy wzlotów okresami upadków i stagnacji.

Minusem są również limity – dotyczący ilości funduszy na rachunku oraz zmian w trakcie roku.

Osobiście odrobinę lepiej oceniam IKE z funduszami Skarbiec TFI zakładane za pośrednictwem mBanku niż bezpośrednio w towarzystwie. Umowa za pośrednictwem mBanku przynajmniej nie narzuca powyższych ograniczeń, a brak portfeli modelowych rekompensuje dostęp do trzech dodatkowych funduszy.

Liderem tego rynku pozostają dla mnie IKE Plus w NN TFI (które posiadam i polecam) oraz IKE w PKO TFI z funduszami cyklu zycia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?