piątek, 28 sierpnia 2015

IKZE w Pekao – fundusze inwestycyjne lub dobrowolny fundusz emerytalny

W banku Pekao SA nie założymy IKZE z depozytem bankowym, ale dwie inne instytucje finansowe z tej grupy kapitałowej przygotowały umowy o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Chodzi o dobrowolny fundusz emerytalny w powszechnym towarzystwie emerytalnym Pekao Pioneer oraz rejestr funduszy inwestycyjnych w Pekao Pioneer TFI. Mam raczej chłodny stosunek do obu propozycji.

To jest kolejna część przeglądu wszystkich umów o IKZE dostępnych w 2015 roku na rynku – kolejne będą zebrane pod tym odnośnikiem. Wcześniej omówiłem IKZE w PKOIKZE w PZU oraz w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie. Jeszcze wcześniej opisałem wszystkie umowy o IKE – ich przegląd można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Jakie są najważniejsze cechy umów o IKZE z Pekao Pioneer PTE oraz Pekao Pioneer TFI? Jak wypadają te rozwiązania na tle bezpośredniej konkurencji?

Kilka słów o IKZE

IKZE Pioneer Pekao opinie czy warto
IKZE działa na trochę innych zasadach niż IKE – warto zapoznać się z nimi w szczegółach zanim przejdzie się do wybierania konkretnej umowy. IKZE i IKE nie wykluczają się wzajemnie – każdy może oszczędzać na jednym i drugim koncie. Polecam również dwa przewrotne artykuły o tym, czym nie są ani IKZE, ani IKE (część pierwszaczęść druga).

Dostawcami usług powiązanych z indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego mogą być:

1. towarzystwa funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych)
2. banki komercyjne i spółdzielcze (depozyty bankowe)
3. zakłady ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie)
4. domy maklerskie (rachunek inwestycyjny)
5. powszechne towarzystwa emerytalne (dobrowolny fundusz emerytalny)

Decyzja o tym, w jakiej formie utrzymywać oszczędności na IKZE jest kluczowa. Zależy od niej między innymi, jakimi kosztami będą obarczone, na jakie ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu właściciel rachunku będzie mógł realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym praktycznym przewodniku.

Nie każda instytucja finansowa oferuje umowy o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. W momencie publikowania tego artykułu jest tylko jeden bank komercyjny (ING Bank Śląski), który ma w ofercie IKZE powiązane z depozytem bankowym.

W grupie banku Pekao SA możemy założyć IKZE powiązane z dobrowolnym funduszem emerytalnym (prowadzone przez Pekao Pioneer PTE) lub IKZE z rejestrem funduszy inwestycyjnych (prowadzone przez Pekao Pioneer TFI). Co ważne, propozycja IKZE w Pekao Pioneer TFI różni się zdecydowanie od IKE w tej samej instytucji, o którym pisałem kilka tygodni temu.

Przyjrzyjmy się umowom o IKZE w instytucjach z grupy banku Pekao SA w szczegółach.

A) IKZE w Pekao Pioneer PTE z dobrowolnym funduszem emerytalnym

To IZKE ma formę dobrowolnego funduszu emerytalnego prowadzonego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Pekao Pioneer. To w gruncie rzeczy również fundusz inwestycyjny lokujący środki w dłużne i udziałowe papiery wartościowe (więcej o dobrowolnych funduszach emerytalnych).

Pekao Pioneer Dobrowolny Fundusz Emerytalny to fundusz aktywnej alokacji. Nie posiada benchmarku, ale ze statutu wynika, że akcje nie mogą przekroczyć 60% struktury aktywów. Na koniec grudnia 2014 roku jego aktywa składały się wyłącznie z polskich papierów wartościowych (szczegóły).

Fundusz pobiera 2,6% wartości aktywów w skali roku w opłacie za zarządzanie. To konkurencyjna wysokość w stosunku do średniej opłaty za zarządzanie w detalicznych funduszach aktywnej alokacji (ok. 3,5%), ale trudno uznać DFE Pekao Pioneer za fundusz niskokosztowy.

Nie ma opłaty za dołączenie do funduszu, ale każda składka przed zainwestowaniem będzie pomniejszana o 2,5% do momentu, kiedy wartość naszego konta przekroczy 10 tysięcy złotych. Kolejne wpłaty będą z tej opłaty zwolnione.

Jeśli w terminie do 12 miesięcy zażądany zwrotu, wypłaty lub wypłaty transferowej środków, zostanie pobrana opłata w wysokości 10% wartości transakcji, ale nie mniej niż 50zł.

Wyniki dobrowolnego funduszu emerytalnego Pekao Pioneer od początku istnienia wyglądają przyzwoicie. Pod tym względem lepiej wypada m.in. DFE PZU, który również zarządzany jest zgodnie ze strategią aktywnej alokacji. Za większość stóp zwrotu odpowiadają polskie aktywa udziałowe – wyniki są mocno skorelowane z koniunkturą na warszawskiej giełdzie. W 2013 roku stopa zwrotu wyniosła 16,3%, a rok później 1,3% (prospekt). Po wynikach funduszu należy spodziewać się bardzo dużej zmienności (w „chiński” poniedziałek 24 sierpnia 2015r. straciła 3,25% na wartości).

Wyniki DFE Pekao Pioneer od początku istnienia
Wyniki DFE Pekao Pioneer od początku istnienia (źródło; analizy.pl)

Minimalna pierwsza wpłata na IKZE w Pekao Pioneer DFE wynosi 100zł. Nie ma ani przymusu, ani harmonogramu kolejnych wpłat.

IKZE Pekao Pioneer dobrowolny fundusz emerytalny
Dane aktualne w sierpniu 2015
B) IKZE z rejestrem funduszy Pekao Pioneer (Program Pioneer IKZE)

To IKZE ma formę rejestru funduszy inwestycyjnych w towarzystwie Pekao Pioneer. Działa zupełnie inaczej niż IKE w TFI Pekao Pioneer.

Do dyspozycji właścicieli IKZE są trzy fundusze inwestycyjne reprezentujące główne klasy aktywów o różnym poziomie ryzyka i potencjale wzrostu. Są to Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja, Pioneer Obligacji Plus oraz Pioneer Pieniężny.

Klient może samodzielnie wybrać skład swojego portfela oraz dokonywać realokacji środków między funduszy w trakcie trwania umowy. Towarzystwo przygotowało również dwa gotowe portfele (stabilny oraz dynamiczny), które w automatyczny sposób alokują oszczędności między te trzy fundusze kierując się strategią cyklu życia (w skrócie: im bliżej końca inwestycji, rozumianego jako 65 urodziny klienta, tym mniej funduszu akcyjnego, a więcej funduszy dłużnych - szczegóły). Z materiałów promocyjnych i informacyjnych wynika, że jest to rekomendowany sposób korzystania z IKZE w Pekao Pioneer TFI.


Wszystkie fundusze dostępne na IKZE w Pekao Pioneer TFI lokują większość środków w Polsce. Dywersyfikacja geograficzna jest niemożliwa.

Fundusze Pekao Pioneer na rachunku IKZE obciążone są standardową opłatą za zarządzanie (3,6% w skali roku w funduszu akcji, 1,6% w Pioneer Obligacji Plus oraz 0,87% w Pioneer Pieniężny. Obowiązują również (niemałe) opłaty manipulacyjne za nabycie jednostek oraz realokację środków (tabela).

A jak można by ocenić jakość zarządzania w trzech funduszach dostępnych dla właścicieli IKZE w Pekao Pioneer TFI? Fundusze dłużne w dłuższym okresie nieznacznie przegrywają z bezpośrednią konkurencją, a Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja to zbyt młody fundusz, żeby powiedzieć o nim coś sensownego.

Wyniki Pioneer Pieniężny na tle średniej dla grupy
Wyniki Pioneer Pieniężny na tle średniej dla grupy 
Wyniki Pioneer Obligacji Plus na tle średniej dla grupy
Wyniki Pioneer Obligacji Plus na tle średniej dla grupy 
Wyniki Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja na tle średniej dla grupy
Wyniki Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja na tle średniej dla grupy

Pierwsza wpłata na Program Pioneer IKZE musi wynieść co najmniej 200zł, kolejne min. 100zł. Nie ma ani przymusu, ani harmonogramu wpłat.

Osobiście posiadam IKE Plus z rejestrem funduszy inwestycyjnych w NN TFI. Towarzystwo obniża na rejestrach w trzecim filarze (IKE i IKZE) opłatę za zarządzanie funduszami, daje dostęp do znacznie większej ilości klas aktywów (w tym zagranicznych) oraz do funduszy cyklu życia. IKZE Plus w NN TFI można założyć i obslugiwać w 100% przez internet.

Program Pioneer Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego opinie
Dane aktualne w sierpniu 2015

IKZE w Pekao Pioneer – podsumowanie i opinia

Instytucje finansowe z grupy banku Pekao SA przygotowały dwie umowy o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Nie ma wśród nich umowy powiązanej z depozytem bankowym.

IKZE z dobrowolnym funduszem emerytalnym to propozycja dla osób poszukujących gotowego, zrównoważonego rozwiązania z podwyższonym potencjałem wzrostu. Pekao DFE to fundusz aktywnej alokacji. Należy spodziewać się bezkompromisowych wahań wyceny jego jednostek oraz dynamicznych zmian struktury aktywów.

Historyczne wyniki funduszu są OK. Klientów mogą odstraszać opłaty od składek, które na szczęście ustają po osiągnięciu 10 tysięcy aktywów na rachunku. Stałą opłatę za zarządzanie w wysokości 2,6% w skali roku również trudno uznać za okazyjną i długoterminowy inwestor odczuje jej skutki (więcej).

Jeśli chodzi o Program Pioneer IKZE w TFI Pekao Pioneer, nie robi na mnie specjalnego wrażenia. Na niekorzyść przemawiają m.in. wysokie opłaty manipulacyjne oraz brak dostępu do zagranicznych klas aktywów. Przeciętna jakość zarządzania nie uzasadnia wysokich stałych opłat za zarządzanie. Na plus zapisałbym tej ofercie wdrożenie strategii cyklu życia w gotowych portfelach, chociaż można ten sam efekt uzyskać taniej i sprawniej u innych dostawców (cały artykuł o funduszach cyklu życia na IKE i IKZE).

Osobiście prowadzę swoje IKZE od 2012 roku w formie rachunku maklerskiego w domu maklerskim BDM (więcej o tym koncie), a IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych w NN TFI (gdzie można założyć również bardzo dobre IKZE).

Tutaj znajdują się wszystkie omówienia umów IKZE w 2015, a tutaj znajduje się przegląd umów IKE w 2015.

Warto również przejrzeć inne narzędzia wspomagające oszczędzanie i inwestowanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?