sobota, 1 sierpnia 2015

IKE w BGŻ BNP Paribas – nisko oprocentowany depozyt albo słabe fundusze inwestycyjne

W tym roku bank BNP Paribas przejął bank BGŻ, a po połączeniu nazywa się BGŻ BNP Paribas. Ma w swojej ofercie dwie umowy o indywidualne konto emerytalne – powiązane z depozytem bankowym w formie rachunku oszczędnościowego lub z rejestrem funduszy inwestycyjnych w BNP Paribas TFI. Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego wynosi równowartość WIBOR 3M (w chwili publikowania tego artykułu jest to 1,7% w skali roku). IKE w BNP Paribas TFI umożliwia lokowanie oszczędności w trzy subfundusze – akcyjny, dłużny i stabilnego wzrostu.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeKBC TFIGeneraliTFI Legg Masondomu maklerskim BOŚdomu maklerskim BDMBPH TFI, Banku BPS oraz kilku bankach spółdzielczych.

Czy warto założyć indywidualne konto emerytalne w banku BGŻ BNP Paribas lub towarzystwie funduszy inwestycyjnych BNP Paribas? Jak te rachunki IKE wypadają w porównaniu z bezpośrednią konkurencją?

IKE w BGŻ BNP Paribas - lokata lub fundusze
IKE w różnych instytucjach finansowych

W grupie banku BGŻ BNP Paribas znajdują się również cztery instytucje finansowe, które mogą oferować indywidualne konta emerytalne – bank, dom maklerski, towarzystwo ubezpieczeń na życie oraz towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Biuro maklerskie BGŻ BNP Paribas nie ma w swojej ofercie rachunku inwestycyjnego powiązanego z IKE (strona internetowa odsyła do domu maklerskiego mBanku).

Towarzystwo ubezpieczeń na życie Cardif wycofało się z oferowania indywidualnego konta emerytalnego powiązanego z ubezpieczeniem na życie w maju 2014 roku. Starzy klienci wciąż mogą korzystać z tego produktu (OWU).

Żadnego produktu wykorzystującego konstrukcję prawną IKE nie proponuje swoim klientom BGŻ Optima, która też stała się częścią banku BGŻ BNP Paribas.

Zgodnie z ustawą, indywidualne konto emerytalne może być powiązane z:

a) depozytem bankowym (w bankach komercyjnych lub spółdzielczych)
b) rejestrem funduszy inwestycyjnych (w towarzystwach funduszy inwestycyjnych)
c) dobrowolnym funduszem emerytalnym (w powszechnych towarzystwach emerytalnych)
d) ubezpieczeniem na życie (w zakładach ubezpieczeń)
e) rachunkiem maklerskim (w domu maklerskim)

Decyzja o tym, w jakiej formie oraz w jakiej instytucji prowadzić swoje indywidualne konto emerytalne jest kluczowa. Od niej zależy, w jakich aktywach finansowych utrzymywane będą nasze oszczędności, na jakie opłaty i ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu będziemy mogli realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym poradniku.

Bank BGŻ BNP Paribas oraz jej spółki zależne mają w ofercie dwa rodzaje umów o IKE – z depozytem bankowym (w banku BGŻ BNP Paribas) oraz z rejestrem funduszy inwestycyjnych (BNP Paribas TFI). Przyjrzyjmy się w szczegółach ich najważniejszym cechom.

IKE z rachunkiem oszczędnościowym w BGŻ BNP Paribas

Ta umowa o indywidualne konto emerytalne powiązana jest z depozytem bankowym w formie rachunku oszczędnościowego.

Przed połączeniem BGŻ z BNP Paribas oba banki miały w swojej ofercie IKE powiązane z depozytem bankowym. BGŻ utrzymywało na indywidualnych kontach emerytalnych znacznie wyższe oprocentowanie.

Co ciekawe – banki wciąż nie do końca zintegrowały swoich ofert. W dniu publikacji tego artykułu dla IKE zakładanych w byłych oddziałach BGŻ oprocentowanie tego rachunku wynosi 1,7% w skali roku, a w BNP Paribas jest powiązane ze stawką WIBOR 3M (w chwili publikacji artykułu 1,72%). W obu przypadkach jest to odpowiednik ok. 2,1% w skali roku na „zwykłym” depozycie bankowym, od którego pobierany jest regularnie podatek Belki.

Oprocentowanie jest zmienne, a kapitalizacja odsetek kwartalna.

Konto jest zakładane bezpłatnie, jego utrzymanie również nic nie kosztuje.

Opłata za rezygnację z umowy (zwrot, wypłata lub wypłata transferowa) w okresie 12 miesięcy od jej podpisania wynosi 200zł.

IKE lokata w BGZ BNP Paribas - oprocentowanie
Dane aktualne w sierpniu 2015

IKE z funduszami inwestycyjnymi BNP Paribas TFI

Pomiędzy ofertami IKE w poszczególnych kategoriach mogą występować znaczące różnice (np. w opłatach). W jednym z poprzednich tekstów pisałem o tym, co uważam za najważniejsze cechy dobrego IKE z funduszami inwestycyjnymi. Można je ująć w dwie grupy:

a) opłaty (szczególnie stałe za zarządzanie) i jakość zarządzania
b) dostępność funduszy, limity i ograniczenia

Sprawdźmy, jak wypada pod tymi względami IKE w BNP TFI

a) Opłaty i jakość zarządzania na IKE w BNP Paribas

Na rejestrze IKE w BNP Paribas nabywamy takie same jednostki funduszy jak inni klienci detaliczni, o niepomniejszonej stałej opłacie za zarządzanie. Towarzystwo zwalnia jednak właścicieli indywidualnych kont emerytalnych od wszelkich opłat manipulacyjnych (za nabycie, zbycie czy zamianę jednostek) – to plus. Cała tabela opłat.

Jeśli chodzi o stałą opłatę za zarządzanie jest ona niska na tle bezpośredniej konkurencji (np. fundusz BNP Paribas Akcji pobiera „tylko” 2% wartości aktywów w skali roku jako wynagrodzenie towarzystwa), ale oprócz niej występuje również opłata zmienna od nadwyżek wypracowanych ponad benchmark.

Nietrudno się domyślić, że towarzystwo ustaliło benchmarki na stosunkowo niskim poziomie, więc jest to opłata zmienna tylko z nazwy. W funduszu BNP Paribas Akcji benchmarkiem jest indeks cenowy WIG20 (nieuwzględniający m.in. dochodów z dywidend), w funduszy BNP Paribas Papierów Dłużnych jest nim wskaźnik inflacji, a w BNP Paribas Stabilnego Wzrostu kombinacja WIG20 (15%) oraz inflacji (85%).

Mimo tego można uznać poziom opłat w detalicznych funduszach inwestycyjnych BNP Paribas TFI za niższy niż średnia na rynku. Problem polega na tym, że nie przekłada się to na wyniki osiągane przez główne fundusze towarzystwa. Wręcz przeciwnie – wszystkie trzy subfundusze BNP Paribas FIO mają rozczarowujące wyniki na tle swojej bezpośredniej konkurencji. Niską jakość zarządzania widać szczególnie w dłuższym okresie.

Wyniki BNP Paribas Akcji na tle średniej dla funduszy akcji
Wyniki BNP Paribas Akcji na tle średniej dla funduszy akcji
Wyniki BNP Paribas Papierów Dłużnych na tle średniej dla funduszy dłużnych
Wyniki BNP Paribas Papierów Dłużnych na tle średniej dla funduszy dłużnych
Wyniki BNP Paribas Stabilnego Wzrostu na tle średniej dla funduszy stabilnego wzrostu
Wyniki BNP Paribas Stabilnego Wzrostu na tle średniej dla funduszy stabilnego wzrostu

2) Fundusze dostępne na IKE w BNP Paribas TFI, limity i ograniczenia

Do dyspozycji klientów są trzy subfundusze reprezentujące różne klasy aktywów oraz profile ryzyka – BNP Paribas Akcji, BNP Paribas Papierów Dłużnych oraz BNP Paribas Stabilnego Wzrostu.

Ten ostatni fundusz można uznać za gotowe rozwiązanie dla klientów bez ambicji do samodzielnego podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jego wyniki są niestety w dłuższym okresie rozczarowujące.

BNP Paribas TFI daje również dostęp do czterech planów emerytalnych. Co kryje się pod tą szumną nazwą? Okazuje się, że niewiele. Plan agresywny to po prostu lokowanie 100% środków w jednostki BNP Paribas Akcji, plan konserwatywny to lokowanie 100% środków w jednostki BNP Paribas Papierów Dłużnych. Każdy może zrobić coś takiego samodzielnie – nie potrzeba do tego jakiegoś „planu”. Plan defensywny i zrównoważony oznaczają podział środków między fundusz dłużny i akcyjny w proporcjach 30/70 (defensywny) oraz 50/50 (zrównoważony).

Na IKE w BNP Paribas TFI nie znajdziemy funduszy lokujących oszczędności klientów poza granicami Polski. Rozproszenie ryzyka związanego z utrzymywaniem wszystkich oszczędności w Polsce (w tym w formie przyszłych świadczeń z ZUS, które również zależą od losów polskiej gospodarki i państwa) nie jest w tym produkcie możliwe.

Dostęp do zagranicznych klas aktywów umożliwiający dywersyfikację geograficzną był jednym z głównych powodów (obok obniżonych opłat i przyzwoitej jakości zarządzania), dla których zdecydowałem się na utrzymywanie swoich oszczędności na IKE Plus w NN TFI. IKE Plus można założyć przez internet.

IKE z funduszami inwestycyjnymi BNP Paribas - opinie
Dane aktualne w sierpniu 2015

IKE w BGŻ BNP Paribas – opinie i podsumowanie

Jeśli chodzi o depozyt bankowy powiązany z IKE w BGŻ BNP Paribas, nie mam o nim zbyt wielu ciepłych słów do powiedzenia. Oprocentowanie na poziomie stawki WIBOR 3M oznacza, że nasze długoterminowe oszczędności pracują w tempie krótkoterminowych pożyczek międzybankowych. Konkurencyjne warunki znajdziemy w innych komercyjnych (np. Millennium) oraz spółdzielczych bankach (np. SK Bank).

IKE z funduszami inwestycyjnymi BNP Paribas wyróżnia się na plus brakiem opłat manipulacyjnych (za nabycie, zbycie i zamianę jednostek) oraz stosunkowo niskimi stałymi opłatami za zarządzanie. Po drugiej stronie szali są jednak wyjątkowo ciężkie minusy:

a) jakość zarządzania poniżej przeciętnej (widoczna szczególnie w wynikach za dłuższy okres)
b) brak dostępu do funduszy reprezentujących zagraniczne klasy aktywów
c) zmienna opłata za zarządzanie naliczana od nadwyżek od mało ambitnych benchmarków

Osobiście zdecydowałem się na prowadzenie IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych na IKE Plus w ING TFI (wkrótce NN Investment Partners). Pisałem w szczegółach o motywach tej decyzji i najważniejszych parametrach umowyIKE Plus można założyć przez internet. Z kolei swoje IKZE prowadzę od 2012 w formie rachunku maklerskiego w BM BDM – je również można założyć przez internet.

Tutaj wszystkie artykuły o trzecim filarzeIKE oraz IKZE.

1 komentarz:

 1. Witam
  Nie zakładajcie IKE w BGŻ PB
  Moje doświadczenie z IKE w banku BGŻ.
  Mając 58 lat w 2014 roku zwolniłem się w firmy która prowadziła III filar PPE w PZU. Pieniądze z PPE musiałem przetransferować do IKE, wybrałem BGŻ. Mniejsza z tym dlaczego akurat ten bank.
  W banku nie mogłem uzyskać wniosku do wypełnienia bo nie wiadomo który wniosek trzeba wypełnić, taką informacje uzyskałem w banku BGŻ oddział Rumia. Po miesiącu wkońcu dostałem wniosek do ręki i go złożyłem Mam uprawnienia do wcześniejszej emerytury, więc po uzyskaniu decyzji o emeryturze w wieku 60 lat wystąpiłęm o zwrot IKE i likwidacje konta. W tym przypadku 30% idzie do ZUS i podatek Belki trzeba zapłacić. Mówimy o kwocie zebranej z odsetkami 62000 PLN. Zgodnie z umową bank ma 14 dni na zwrot pieniędzy i 30 dni na zamknięcie konta. Minęło 14 dni i pieniędzy nie widać ani nie wiadomo kiedy je otrzymam. Na moje pytania w banku nie uzyskuje odpowiedzi. Złożyłem reklamacje, bank ma 30 dni na odpowiedź, ale myślę że nie uzyskam odpowiedzi bo takie mam doświadczenia z tym bankiem.
  Na infolini także nie mogę uzyskać konkretnej odpowiedzi.
  Nie wiem kiedy otrzymam i nie wiem czy otrzymam i nie wiem z jakiego powodu opóźnienie występuje.
  Nie polecam banku z chwilą gdy będziecie chcieli wybrać te pieniądze z BGZ zacznie się horror dla was.

  Pozdrawiam
  K.B.

  OdpowiedzUsuń

A co Ty sądzisz?