środa, 2 września 2015

IKZE w Axa – hybryda ubezpieczenia inwestycyjnego i od niezdolności do pracy z regularną składką

W towarzystwie ubezpieczeń Axa założymy IKZE powiązane z ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi oraz ubezpieczeniem niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Mamy więc do czynienia z połączeniem rozwiązania oszczędnościowego z ochronnym w jednym produkcie. IKZE w Axa to umowa ze regularną składką miesięczną – dzieloną między oszczędności (IKZE) oraz ochronę.

To jest kolejna część przeglądu wszystkich umów o IKZE dostępnych w 2015 roku na rynku – kolejne będą zebrane pod tym odnośnikiem. Wcześniej omówiłem IKZE w PKOPZUBanku Spółdzielczym w Nadarzynie oraz Pekao.  Jeszcze wcześniej opisałem wszystkie umowy o IKE – ich przegląd można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Jakie są inne ważne cechy umowy o IKZE w towarzystwie ubezpieczeń Axa Życie? Na czym polega oszczędzanie? Jaką ochronę ubezpieczeniową otrzymujemy? Jakie są opłaty? Czy i kiedy warto założyć IKZE w Axa?

Axa IKZE opinie
Kilka słów o IKZE

IKZE działa na trochę innych zasadach niż IKE – warto zapoznać się z nimi w szczegółach zanim przejdzie się do wybierania konkretnej umowy. IKZE i IKE nie wykluczają się wzajemnie – każdy może oszczędzać na jednym i drugim koncie. Polecam również dwa przewrotne artykuły o tym, czym nie są ani IKZE, ani IKE (część pierwszaczęść druga).

Dostawcami usług powiązanych z indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego mogą być:

1. towarzystwa funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych)
2. banki komercyjne i spółdzielcze (depozyty bankowe)
3. zakłady ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie)
4. domy maklerskie (rachunek inwestycyjny)
5. powszechne towarzystwa emerytalne (dobrowolny fundusz emerytalny)

Decyzja o tym, w jakiej formie utrzymywać oszczędności na IKZE jest kluczowa. Zależy od niej między innymi, jakimi kosztami będą obarczone, na jakie ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu właściciel rachunku będzie mógł realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym praktycznym przewodniku.

Nie każda instytucja finansowa oferuje umowy o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. W momencie publikowania tego artykułu jest tylko jeden bank komercyjny (ING Bank Śląski), który ma w ofercie IKZE powiązane z depozytem bankowym.

W grupie Axa możemy założyć IKZE powiązane z ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w towarzystwie ubezpieczeń Axa Życie. Umów IKZE nie prowadzą ani towarzystwo funduszy inwestycyjnych Axa, ani Powszechne Towarzystwo Emerytalne Axa.

IKZE Axa – szczegóły oferty

Ta umowa o IKZE powiązana jest z ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (w części oszczędnościowej) oraz ubezpieczeniem niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku. To pakiet – nie da się rozłączyć oferty oszczędnościowej od ochronnej.

Axa Życie postawiła na doprecyzowanie zasad oszczędzania na IKZE – wymaga od klientów regularnych składek wpłacanych z miesięczną regularnością.

Minimalna składka podstawowa (która jest lokowana w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe) wynosi 80zł miesięcznie. Do tego dochodzą składka ochronna na życie (0,25zł miesięcznie) oraz składka ochronna z tytułu ubezpieczenia niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku (wariant minimum to 19,9zł miesięcznie). Łącznie daje to ok. 100zł miesięcznie regularnej, minimalnej składki.

Ważne: składki ochronne nie pomniejszają rocznego limitu wpłat na IKZE. Z OWU IKZE w Axa: „Ze składki towarzystwo wyodrębnia składkę ochronną, która nie stanowi wpłaty na IKZE”.

Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci jest symboliczna i wynosi 100zł. Podstawą świadczeń dla uposażonych jest więc wartość jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zgromadzonych na koncie IKZE.

Jeśli chodzi o świadczenia z tytułu niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ochrona ubezpieczeniowa jest realna. Axa Życie wypłaci klientowi miesięczną rentę w wysokości:

a) 500zł, przy miesięcznej składce ochronnej 19,9zł
b) 1000zł, przy miesięcznej składce ochronnej 29,9zł
c) 2000zł, przy miesięcznej składce ochronnej 39,9zł

OWU IKZE w Axa tak definiuje nieszczęśliwy wypadek: „przypadkowe, nagłe zdarzenie wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ani stanu zdrowia oszczędzającego, które spowodowało u oszczędzającego fizyczne obrażenia ciała; zawału serca, udaru mózgu i innych chorób, nawet występujących nagle, nie uważa się za nieszczęśliwy wypadek”.

Z kolei niezdolność do pracy to w tym OWU: „całkowita niezdolność oszczędzającego do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, trwająca nieprzerwanie minimum 24 miesiące lub oceniona zgodnie z wiedzą medyczną na mającą trwać minimum 24 miesiące, potwierdzona decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku braku prawa oszczędzającego do ubiegania się o wydanie takiej decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – potwierdzona dokumentacją medyczną złożoną towarzystwu”.


A co się dzieje ze składką podstawową oraz uzupełniającymi? Jak można je lokować na IKZE w Axa Życie?

Ważny fragment OWU: „Ryzyko inwestycyjne ponosi oszczędzający”.

Do dyspozycji klientów jest 6 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych opartych o fundusze inwestycyjne Axa TFI. Reprezentują różne klasy aktywów oraz profile ryzyka. Jest wśród nich fundusz stabilnego wzrostu (Axa Stabilnego Wzrostu), który można uznać za gotowe rozwiązanie dla osób niezainteresowanych samodzielnym podejmowaniem decyzji inwestycyjnych.

Nie ma wśród nich niestety funduszy lokujących środki uczestników w zagraniczne aktywa. Dywersyfikacja geograficzna jest możliwa w ograniczonym zakresie tylko za pośrednictwem funduszu Axa Selective Equity, który inwestuje głównie w krajach naszego regionu (m.in. Polska, Turcja, Węgry, Austria).

Co ciekawe i trochę nietypowe dla ubezpieczycieli życiowych, „towarzystwo nie pobiera opłaty za zarządzanie z uwagi na inwestowanie aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i pobieranie opłat za zarządzanie z aktywów tych funduszy przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych”.

Innymi słowy, Axa Życie nie pobiera dodatkowej warstwy opłat za zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w stosunku do opłat za zarządzanie dla TFI. To spory plus w stosunku np. do naszpikowanego opłatami IKZE w PZU Życie.

W tej umowie IKZE występuje jednak inna opłata – wstępna. Wynosi 3,5% każdej składki inwestycyjnej i jest pobierana jednorazowo przed przeliczeniem środków na jednostki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Żadna opłata nie jest mile widziana, ale faktem jest, że jednorazowa opłata od składki ma mniejszy negatywny wpływ na rentowność inwestycji niż stała opłata od aktywów (cała tabela opłat i limitów)

A czy wyniki detalicznych funduszy inwestycyjnych Axa, które składają się na aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych powiązanych z IKZE w Axa Życie, uzasadniają wysokie stałe (dla TFI) i jednorazowe (dla ubezpieczyciela) opłaty?

Fundusze Axa TFI mają bardzo krótką historię, co utrudnia ocenę jakości zarządzania w dłuższym okresie. Od startu w 2010 roku osiągały stopy zwrotu zbliżone do średniej dla swoich kategorii. Jeśli jakoś się wyróżniały, to raczej (nieznacznie) in minus niż in plus (poniżej przeciętnej spisuje się np. Axa Lokacyjny oraz Axa Akcji). W 2014r. nagrodą Alfy firmy Analizy.pl doceniony został fundusz Axa Selective Equity sklasyfikowany jako fundusz akcji nowej Europy.

Wyniki Axa Lokacyjny na tle średniej dla funduszy pieniężnych i gotówkowych
Wyniki Axa Lokacyjny na tle średniej dla funduszy pieniężnych i gotówkowych 
Wyniki Axa Obligacji na tle średniej dla funduszy obligacji
Wyniki Axa Obligacji na tle średniej dla funduszy obligacji
Wyniki Axa Stabilnego Wzrostu na tle średniej dla funduszy stabilnego wzrostu
Wyniki Axa Stabilnego Wzrostu na tle średniej dla funduszy stabilnego wzrostu
Wyniki Axa Akcji na tle średniej dla funduszy uniwersalnych akcji
Wyniki Axa Akcji na tle średniej dla funduszy uniwersalnych akcji

Axa Życie ustala w OWU górną granicę wieku klienta w momencie podpisywania umowy: „Oszczędzającym może być osoba fizyczna, która w dniu podpisania przez oszczędzającego wniosku ubezpieczeniowego ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 55. roku życia”.

Axa IKZE czy warto tak oszczędzać na emeryturę
Dane aktualne we wrześniu 2015

IKZE w Axa Życie – podsumowanie i opinia

Tę umowę o IKZE od początku trzeba traktować jako połączenie długoterminowej inwestycji i ochrony. Jeśli ktoś poszukuje wyłącznie praktycznego narzędzia do oszczędzania / inwestowania w aktywach finansowych, znajdą się znacznie korzystniejsze rozwiązania (z niższymi opłatami, z dostępem do większej ilości funduszy lub typów aktywów, z mniejszą ilością rygorów, np. IKZE Plus w NN TFI, gdzie prowadzę swoje IKE).

Na plus towarzystwu ubezpieczeń Axa trzeba zapisać brak dodatkowej warstwy opłat za zarządzanie dla ubezpieczyciela na ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Wybór funduszy nie jest najgorszy (widziałem gorsze, np. na IKZE w PZU Życie), ale brakuje możliwości utrzymywania oszczędności w aktywach niepowiązanych z polską gospodarką. Ważnym minusem jest 3,5% jednorazowej opłaty od składek inwestycyjnych.

Jeśli chodzi o część ochronną, Axa Życie proponuje na IKZE ubezpieczenie skupione na jednym rodzaju ryzyka – niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Warto zapoznać się z tym, jak towarzystwo definiuje te pojęcia w OWU i jakie ustala warunki wypłaty świadczeń. Każdy powinien samodzielnie zdecydować, czy taka kombinacja inwestycji przez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe i wąskiej ochrony ubezpieczeniowej to coś, czego oczekuje od umowy o IKZE.

Próbowałem ustalić, ile kosztowałoby zawarcie podobnej umowy ubezpieczenia ochronnego w innych towarzystwach, ale nie znalazłem żadnej oferty o zbliżonych parametrach. Większość indywidualnych ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków ma znacznie szerszy zakres niż tylko niezdolność do pracy, jak rozumie ją Axa Życie w OWU IKZE.

Tak czy inaczej, alternatywą wobec takiego pakietu jest właśnie zawarcie dwóch umów w różnych instytucjach finansowych – jedna miałaby charakter wyłącznie inwestycyjny (np. w TFI czy biurze maklerskim), a druga charakter ochronny, być może z szerszym zakresem ubezpieczenia różnych życiowych nieszczęść.

Osobiście prowadzę swoje IKZE od 2012 roku w formie rachunku maklerskiego w domu maklerskim BDM (więcej o tym koncie), a IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych w NN TFI (gdzie można założyć również bardzo dobre IKZE).

Tutaj znajdują się wszystkie omówienia umów IKZE w 2015, a tutaj znajduje się przegląd umów IKE w 2015.

Warto również przejrzeć inne narzędzia wspomagające oszczędzanie i inwestowanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?