sobota, 5 września 2015

IKZE w Nordea – dobrowolny fundusz emerytalny ze strategią aktywnej alokacji

IKZE z dobrowolnym funduszem emerytalnym w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Nordea prowadzone jest zgodnie ze strategią aktywnej alokacji. Ma bardzo dobre wyniki od początku istnienia, ale obciąża uczestników stosunkowo wysokimi opłatami, szczególnie jeśli wartość aktywów na ich rachunku jest niewielka. Lokuje środki prawie wyłącznie w akcje polskich spółek oraz obligacje skarbu państwa.

To jest kolejna część przeglądu wszystkich umów o IKZE dostępnych w 2015 roku na rynku – kolejne będą zebrane pod tym odnośnikiem. Wcześniej omówiłem IKZE w PKOPZUPekaoBanku Spółdzielczym w Nadarzynie i Skórczu oraz Axa Życie. Wcześniej opisałem wszystkie umowy o IKE – ich przegląd można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Jakie są najważniejsze cechy IKZE w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Nordea? Jak wypada to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego na tle konkurencji? Jakie są alternatywy wobec IKZE z dobrowolnym funduszem emerytalnym Nordea?

IKZE Nordea dobrowolny fundusz emerytalny
Kilka słów o IKZE

IKZE działa na trochę innych zasadach niż IKE – warto zapoznać się z nimi w szczegółach zanim przejdzie się do wybierania konkretnej umowy. IKZE i IKE nie wykluczają się wzajemnie – każdy może oszczędzać na jednym i drugim koncie. Polecam również dwa przewrotne artykuły o tym, czym nie są ani IKZE, ani IKE (część pierwszaczęść druga).

Dostawcami usług powiązanych z indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego mogą być:

1. towarzystwa funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych)
2. banki komercyjne i spółdzielcze (depozyty bankowe)
3. zakłady ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie)
4. domy maklerskie (rachunek inwestycyjny)
5. powszechne towarzystwa emerytalne (dobrowolny fundusz emerytalny)

Decyzja o tym, w jakiej formie utrzymywać oszczędności na IKZE jest kluczowa. Zależy od niej między innymi, jakimi kosztami będą obarczone, na jakie ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu właściciel rachunku będzie mógł realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym praktycznym przewodniku.

Nie każda instytucja finansowa oferuje umowy o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. W momencie publikowania tego artykułu jest tylko jeden bank komercyjny (ING Bank Śląski), który ma w ofercie IKZE powiązane z depozytem bankowym.

Grupa Nordea przeszła w 2013 roku zasadnicze przekształcenia własnościowe. PKO Bank Polski przejął m.in. Nordea Bank Polska oraz Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Powszechne Towarzystwo Emerytalne Nordea nie zmieniło właściciela i wciąż pozostaje częścią grupy Nordea. Nordea PTE zarządza otwartym funduszem emerytalnym Nordea oraz dobrowolnym funduszem emerytalnym Nordea. Nordea DFE występuje w powiązaniu z IKZE, ale nie z IKE.

IKZE w Nordea PTE z dobrowolnym funduszem emerytalnym

To IZKE ma formę dobrowolnego funduszu emerytalnego prowadzonego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Nordea. To w gruncie rzeczy fundusz inwestycyjny lokujący środki w dłużne i udziałowe papiery wartościowe (więcej o dobrowolnych funduszach emerytalnych).

Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny to fundusz aktywnej alokacji. Jego benchmarkiem jest kombinacja 40%% (cenowego) indeksu dużych polskich spółek WIG20, 50% indeksu polskich obligacji skarbowych i 10% wskaźnika WIBID O/N. Na koniec grudnia 2014 roku jego aktywa składały się wyłącznie z polskich papierów wartościowych (szczegółowy skład na koniec 2014).

Fundusz ma dość skomplikowaną strukturę opłat uzależnioną od wartości aktywów na rachunku uczestnika. Istnieją cztery kategorie jednostek z różnymi opłatami za zarządzanie.

Kategoria standard (jednostki D) przypisana jest do rachunków, na których zgromadzono nie więcej niż 25 tysięcy złotych oszczędności. Przy obecnym rocznym limicie wpłat na IKZE nowy klient będzie potrzebował co najmniej 5 lat, żeby zgromadzić takie aktywa. Jest to więc kategoria domyślna.

Stała opłata za zarządzanie wynosi w tej kategorii 1,95% wartości aktywów w skali roku. Dodatkowo fundusz pobiera zmienną opłatę za zarządzanie uzależnioną od wyników – wynosi ona 15% nadwyżki ponad benchmark funduszu (czyli kombinację 40% WIG20, 50% obligacje skarbowe, 10% WIBID O/N).

Stała opłata za zarządzanie maleje do 1,5% wartości aktywów w skali roku po zgromadzeniu 25 tysięcy złotych na rachunku (jednostka C) i dalej do 1% wartości aktywów w skali roku po zgromadzeniu 50 tysięcy na rachunku (jednostka B).

Istnieje również jednostka A z opłatą 0,5% wartości aktywów w skali roku dla pracowników towarzystwa oraz ich rodzin. Super – niech zwykli klienci składają się ze swoich oszczędności na przywileje dla branży finansowej.

Nie ma opłaty za dołączenie do funduszu, ale każda składka przed zainwestowaniem będzie pomniejszana o jednorazową opłatę aż do zgromadzenia 25 tysięcy oszczędności. Wtedy opłaty od składek ustają. Poniżej szczegóły opłat od składek.

IKZE Nordea opłaty od składek

To nie pomyłka. Od pierwszych wpłaconych 3 tysięcy PTE Nordea pobierze (poza okresami promocji) 24% tej kwoty tytułem opłaty od składki. Czyli 720zł zmieni właściciela zanim jeszcze zostanie zainwestowane.

Z ciekawości sprawdziłem, ile wyniosą wszystkie opłaty od składki do momentu, gdy na rachunku znajdzie się 25 tysięcy złotych oszczędności. Wynik to 1125zł. Wpłacimy 25 tysięcy złotych, ale na jednostki funduszu zamienione zostanie tylko 23875zł.

Szukałem w statucie i prospekcie, ale nie znalazłem informacji, ile wynosi opłata za zwrot, wypłatę lub wypłatę transferową przed upływem 12 miesięcy od podpisania umowy o IKZE w Nordea PTE.

Wyniki dobrowolnego funduszu emerytalnego Nordea od początku istnienia wyglądają imponująco zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i na tle (mało wymagającego i mylącego) benchmarku. Za większość stóp zwrotu odpowiadają aktywa udziałowe, szczególnie polskie małe i średnie spółki. W 2013 roku stopa zwrotu wyniosła 26,64%, a rok później 10,69%. Po wycenie jednostki funduszu należy spodziewać się bardzo dużej zmienności (w „chiński” poniedziałek 24 sierpnia 2015r. straciła 3,57% na wartości).

IKZE Nordea wyniki notowania
Wyniki DFE Nordea dla jednostki D (standard) od początku istnienia

Te wyniki uwzględniają stałą i zmienną opłatę za zarządzanie, ale nie uwzględniają opłat od składki. Porwałem się na drobny eksperyment. Załóżmy, że ktoś wpłacił na początku 2013 i 2014 całe roczne limity na IKZE w Nordea, ale zanim pieniądze trafiły do funduszu zostały pomniejszone o opłaty od składek. Jak wpłynęłoby to na stopy zwrotu uczestnika?

Wyniki Nordea DFE po opłatach

Moje obliczenia mogą nie być absolutnie precyzyjne, ale powinny oddawać ogólny wpływ wysokich opłat od składek na IKZE Nordea na rentowność inwestycji. W 2013 zamiast 26,64% hipotetyczny klient osiągnąłby 3,62% zwrotu, a w 2014 roku zamiast ponad 10% , niecałe 9%. Z czasem znacznie wysokich opłat od składek w pierwszym okresie inwestycji będzie malało, ale to na pewno nie są nieistotne koszty.

Minimalna pierwsza wpłata na IKZE w Nordea DFE wynosi 400zł. Minimalna kolejna wpłata to 100zł. PTE Nordea wymaga, żeby w pierwszym roku obowiązywania umowy na rachunek trafiło co najmniej 1800zł.

Dobrowolny fundusz emerytalny Nordea IKZE
Dane aktualne we wrześniu 2015

IKZE w Nordea – podsumowanie i opinia

IKZE Nordea z dobrowolnym funduszem emerytalnym to propozycja dla osób poszukujących gotowego rozwiązania z dużym potencjałem wzrostu. Nordea DFE to agresywny fundusz aktywnej alokacji. Należy spodziewać się bezkompromisowych wahań wyceny jego jednostek oraz dynamicznych zmian struktury aktywów.

Klient ponosi niemałe koszty uczestnictwa w dobrowolnym funduszu emerytalnym. W pierwszym okresie odstraszają wysokie opłaty od składek, które przez pierwsze kilka lat mogą pochłonąć ok. 1,1 tysiąca złotych. Przy niższej wartości aktywów na rachunku opłaty za zarządzanie (stała 1,95% rocznie i zmienna 15% nadwyżki nad benchmark) również będą negatywnie oddziaływać na rentowność funduszu.

Trzeba jednak oddać powszechnemu towarzystwu emerytalnemu Nordea, że historyczne wyniki dobrowolnego funduszu emerytalnego powiązanego z IKZE są bardzo atrakcyjne, a strategia aktywnej alokacji do tej pory działała.

Osobiście prowadzę swoje IKZE od 2012 roku w formie rachunku maklerskiego w domu maklerskim BDM (więcej o tym koncie), a IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych w NN TFI (gdzie można założyć również bardzo dobre IKZE).

Tutaj znajdują się wszystkie omówienia umów IKZE w 2015, a tutaj znajduje się przegląd umów IKE w 2015.

Warto również przejrzeć inne narzędzia wspomagające oszczędzanie i inwestowanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?