sobota, 19 września 2015

IKZE w Generali z dobrowolnym funduszem emerytalnym lub ubezpieczeniem na życie ProFamilia

W instytucjach finansowych z grupy Generali znajdziemy dwie umowy o IKZE – powiązaną z dobrowolnym funduszem emerytalnym (Powszechne Towarzystwo Emerytalne Generali) oraz z ubezpieczeniem na życie (Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń), dostępnej również w wersji z IKE (szczegóły). Ani jedna, ani druga nie wydają się specjalnie atrakcyjne na tle innych możliwości oszczędzania za pomocą IKZE dostępnych w 2015 na rynku.

To jest kolejna część przeglądu wszystkich umów o IKZE dostępnych w 2015 roku na rynku – kolejne będą zebrane pod tym odnośnikiem. Wcześniej omówiłem IKZE w PKOPZUPekaoBanku Spółdzielczym w NadarzynieSkórczuSieradzu i SkierniewicachAxa ŻycieNordea PTEAltus TFIPramericaPTE Pocztylion-Arkadomu maklerskim Millennium oraz innych domach maklerskich. Wcześniej opisałem wszystkie umowy o IKE – ich przegląd można znaleźć pod tym odnośnikiem.

Jakie są szczegółowe warunki umów o IKZE w Generali? W jaki sposób lokowane są oszczędności? Jakie są opłaty? Czy warto skorzystać z tej oferty?

Kilka słów o IKZE

IKZE Generali emerytura
IKZE działa na trochę innych zasadach niż IKE – warto zapoznać się z nimi w szczegółach zanim przejdzie się do wybierania konkretnej umowy. IKZE i IKE nie wykluczają się wzajemnie – każdy może oszczędzać na jednym i drugim koncie. Polecam również dwa przewrotne artykuły o tym, czym nie są ani IKZE, ani IKE (część pierwszaczęść druga).

Dostawcami usług powiązanych z indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego mogą być:

1. towarzystwa funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych)
2. banki komercyjne i spółdzielcze (depozyty bankowe)
3. zakłady ubezpieczeń (ubezpieczenia na życie)
4. domy maklerskie (rachunek inwestycyjny)
5. powszechne towarzystwa emerytalne (dobrowolny fundusz emerytalny)

Decyzja o tym, w jakiej formie utrzymywać oszczędności na IKZE jest kluczowa. Zależy od niej między innymi, jakimi kosztami będą obarczone, na jakie ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu właściciel rachunku będzie mógł realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym praktycznym przewodniku.

Nie każda instytucja finansowa oferuje umowy o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. W momencie publikowania tego artykułu jest tylko jeden bank komercyjny (ING Bank Śląski), który ma w ofercie IKZE powiązane z depozytem bankowym.

IKZE dostarczają dwie instytucje finansowe z grupy Generali – powszechne towarzystwo emerytalne oraz towarzystwo ubezpieczeń na życie. Z kolei IKE ma w swojej ofercie tylko Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń.

IZKE w Generali z ubezpieczeniem na życie ProFamilia

Ta umowa o gromadzenie oszczędności na IZKE jest częścią ubezpieczenia na życie ProFamilia w zakładzie ubezpieczeń Generali. IZKE jest dobrowolnym dodatkiem (rozszerzeniem) głównej umowy ubezpieczeniowej. W podobny sposób działa IZKE z ubezpieczeniem od niezdolności do pracy w Axa Życie.

Jako że IKE w Generali to nie jest samodzielny produkt, musimy najpierw chociażby w ogółach przyjrzeć się ubezpieczeniu na życie ProFamilia. Jest to ubezpieczenie na życie powiązane z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (tzw. polisa inwestycyjna) z opcją rozbudowy o dodatkowe umowy ochronne (np. całkowita niezdolność do pracy, poważne zachorowanie, pakiet dla dziecka) oraz związane z gromadzeniem oszczędności w trzecim filarze (IKE lub IKZE).

W wersji bez dodatkowych umów minimalna miesięczna składka wynosi 70zł i trafia (po odliczeniu opłat) do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Mimo szczerych chęci nie udało mi się znaleźć w OWU ubezpieczenia ProFamilia, ile wynosi lub jak jest naliczana suma ubezpieczenia. Wydaje się jednak, że w podstawowej wersji świadczenia ubezpieczeniowe powiązane są z wartością polisy (czyli wartością jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na rachunku).

Jeśli chodzi o opłaty w tej części pakietu, ubezpieczyciel nalicza między innymi:

a) opłatę administracyjną w wysokości 10,89zł miesięcznie (niezależnie od wysokości składki) przez umorzenie części jednostek z rachunku
b) opłaty za zarządzanie funduszami (wliczone w wycenę UFK)
c) opłatę alokacyjną w pierwszych dwóch latach trwania umowy, która jest powiązana z wiekiem ubezpieczonego i wynosi od 50% do 80% wpłacanych składek

Tylko z tych opłat wynika, że w pierwszych dwóch latach trwania umowy zdecydowana większość składek wędruje do ubezpieczyciela, a nie na rachunek naszej polisy. W kolejnych latach znika co prawda opłata alokacyjna, ale pozostaje opłata administracyjna i inne (np. za ryzyko ubezpieczeniowe). To negatywny czynnik dla rentowności polisy.

Jeśli podpisaliśmy już główną umowę o ubezpieczenie na życie ProFamilia, możemy rozbudować ją o indywidualne konto emerytalne, które zgodnie ze swoim OWU służy do gromadzenia oszczędności i nie jest umową o charakterze ochronnym.

W ramach IZKE w Generali ProFamilia mamy do dyspozycji 9 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych opartych o różne klasy aktywów, w tym zagraniczne. Opłaty za zarządzanie są wliczone w wycenę jednostek (inaczej niż na wielu polisach inwestycyjnych, gdzie pobierane są przez umarzanie części jednostek).

Fundusze dostępne na IZKE w Generali pozwalają na lokowanie oszczędności poza granicami Polski oraz szeroką dywersyfikację między klasy aktywów. To plus w stosunku do umowy o IKE u tego ubezpieczyciela.

Jeśli dobrze zrozumiałem załączniki do OWU tego indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, Generali pobiera dodatkowo opłatę alokacyjną przed zamianą naszych składek na jednostki uczestnictwa w UFK – niestety jej wysokość podawana jest w umowie, do której nie ma dostępu w internecie.

Umowa o IKZE w Generali sprawia wrażenie trochę mniej naszpikowanej opłatami niż umowa o IKE w Generali o fatalnej strukturze kosztów.

Właściciel IZKE w Generali może wybrać częstotliwość wpłacania składek. Musi wpłacić minimalnie 9zł w miesiącu, 27zł kwartalnie, 54zł co pół roku lub 108zł, jeśli wybrał składkę roczną.

Dane aktualne we wrześniu 2015

IZKE z dobrowolnym funduszem emerytalnym Generali

To IZKE ma formę dobrowolnego funduszu emerytalnego prowadzonego przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne. To w gruncie rzeczy również fundusz inwestycyjny lokujący środki w dłużne i udziałowe papiery wartościowe (więcej o dobrowolnych funduszach emerytalnych).

Dobrowolny fundusz emerytalny Generali to fundusz aktywnej alokacji. Nie posiada benchmarku i nie określa limitów alokacji w różne klasy aktywów. Na koniec grudnia 2014 roku jego aktywa składały się wyłącznie z polskich papierów wartościowych, ok. 60% stanowiły aktywa dłużne, 25% aktywa udziałowe, a 15% gotówka (szczegóły w prospekcie informacyjnym).

Fundusz pobiera 2,6% wartości aktywów w skali roku w opłacie za zarządzanie..

W pierwszym roku za za dołączenie do funduszu Generali pobierze ze składek 400zł, a przez kolejnych osiem lat będzie naliczać (co roku malejącą) opłatę od każdej składki. Od dziesiątego roku opłata od składki ustaje.

Wyniki dobrowolnego funduszu emerytalnego Generali od początku istnienia nie zachwycają, szczególnie w porównaniu z innymi dobrowolnymi funduszami emerytalnymi. Ostatnie dwa lata kalendarzowe znacznie lepiej poradziły sobie m.in. DFE PZUDFE Nordea, DFE Nationale-Nederlanden czy DFE Pekao. Wszystkie zarządzane są również zgodnie ze strategią aktywnej alokacji.

W 2013 roku stopa zwrotu wyniosła 2,3%, a rok później 4,3%. Te wyniki nie uwzględniają opłat od składki, które zdecydowanie pomniejszyłyby rentowność inwestycji (przykładowe obliczenia dla Nordea DFE). Na wyniki funduszu w największym stopniu wpływała do tej pory koniunktura na rynku polskiego długu skarbowego, który stanowił większość aktywów.

IKZE DFE Generali

IZKE w Generali – opinia i podsumowanie

Oferta grupy Generali w zakresie IKZE jest wybitnie nieprzekonywująca.

O IKZE z dobrowolnym funduszem emerytalnym Generali piszę tylko z kronikarskiego obowiązku. Chyba nawet w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Generali nikt nie wierzy w ten produkt - łączne aktywa netto DFE Generali na koniec 2014 roku wynosiły 54 368zł – to mniej niż udało mi się zgromadzić w pojedynkę od 2012 roku na IKE i IKZE! Nie potrafiłem nawet znaleźć historii notowań jednostek funduszu na stronie Generali i w innych popularnych źródłach.

Klientów od DFE Generali odstraszać może niejasna polityka inwestycyjna, wysokie stałe koszty zarządzania jak na fundusz zdominowany przez obligacje skarbowe (2,6% w skali roku) oraz opłaty od składek przez pierwsze 9 lat trwania umowy.

Jeśli chodzi o IKZE z ubezpieczeniem na życie ProFamilia w Generali Życie, widzę kilka plusów w stosunku do umowy o IKE z tym samym produktem. Pierwszy to dostęp do szerszego grona funduszy, w tym aktywów zagranicznych. Drugi to mniejsza ilość opłat obciążających nasze oszczędności.

Mimo tego jestem gotowy powtórzyć moją krytyczną opinię z artykułu o IKE w Generali:

Jeśli poszukujemy umowy o indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, na którym będziemy mogli efektywnie gromadzić oszczędności, IZKE w Generali powiązane z ubezpieczeniem na życie ProFamilia to nie jest rozwiązanie dla nas.

Pod pojęciem efektywne gromadzenie oszczędności rozumiem:
a) minimalizowanie nadmiernych kosztów
b) dostęp do różnych opcji inwestycyjnych, w tym funduszy aktywów zagranicznych oraz gotowych rozwiązań
c) brak rygorów i ograniczeń innych niż ustawowe

IZKE w towarzystwie ubezpieczeń Generali jest częścią większego pakietu ubezpieczeniowego. Nie oceniam w tej chwili szczegółów ubezpieczenia na życie ProFamilia, w tym dodatkowych umów ochronnych. Nie mam takich kompetencji. Ale zdrowy rozsądek podpowiada, że jeśli ktoś przede wszystkim chce gromadzić oszczędności w trzecim filarze, nie powinien wikłać się w skomplikowany pakiet drogich produktów ubezpieczeniowych, które – w tym wypadku – jest niezbędny, żeby założyć indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Zresztą, nawet jeśli ktoś decyduje się na ubezpieczenie ProFamilia, w wersji inwestycyjnej lub inwestycyjno-ochronnej, powinien dwa razy zastanowić się, czy warto dodawać do kompletu umowę o IZKE. Korzystniejsze (= tańsze, prostsze, mniej rygorystyczne) indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego założy u innych dostawców nie tracąc nic w Generali.

Osobiście prowadzę swoje IKZE od 2012 roku w formie rachunku maklerskiego, a IKE w formie rejestru funduszy inwestycyjnych w NN TFI (gdzie można założyć również bardzo dobre IKZE).

Tutaj znajdują się wszystkie omówienia umów IKZE w 2015, a tutaj znajduje się przegląd umów IKE w 2015.

Warto również przejrzeć inne narzędzia wspomagające oszczędzanie i inwestowanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?