niedziela, 26 lipca 2015

IKE z funduszami inwestycyjnymi BPH TFI – przeciętność

Na indywidualnym koncie emerytalnym w BPH TFI mamy do wyboru 11 subfunduszy BPH Parasolowy FIO. Jednostki możemy nabywać “na własną rękę” (tzw. program indywidualny) lub skorzystać z jednego z dwóch automatycznych programów rekomendowanych opartych o koncepcję cyklu życia. BPH TFI pobierze jednorazową opłatę manipulacyjną 100zł od pierwszej wpłaty, ale kolejne nabycia, zamiany i zbycia jednostek będą wolne od dodatkowych kosztów.

Jest to kolejny artykuł w serii omawiającej indywidualne konta emerytalne dostępne w różnych instytucjach finansowych w 2015 roku (wszystkie zostały zebrane w tej zakładce). Do tej pory ukazały się teksty o IKE w PKO BPmBankuPZUPekao SABZWBKIdea BankuING / Nationale-NederlandenAvivaAllianzGetin BankuBanku MillenniumUnion Investment TFIInvestors TFIMetLifeKBC TFIGeneraliTFI Legg Masondomu maklerskim BOŚ, domu maklerskim BDM oraz kilku bankach spółdzielczych.

Jakie są najważniejsze zasady prowadzenia IKE w BPH TFI? Jaka jest jakość zarządzania w funduszach tego towarzystwa? Czy warto założyć indywidualne konto emerytalne z funduszami tego towarzystwa?

IKE w BPH TFI - opłaty, opinie, prywatnaemerytura.pl
IKE to nie tylko fundusze inwestycyjne

Warto wiedzieć, że indywidualne konta emerytalne mogą dostarczać również inne instytucje niż towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Są to:

a) domy maklerskie (IKE jest powiązane z rachunkiem maklerskim)
b) banki komercyjne oraz spółdzielcze (z depozytem bankowym)
c) zakłady ubezpieczeń (z ubezpieczeniem na życie)
d) powszechne towarzystwa emerytalne (z dobrowolnym funduszem emerytalnym)

Warto dodać, że BPH TFI jest spółką zależną i częścią Banku BPH. W przeszłości Bank BPH również miał w ofercie IKE powiązane z depozytem bankowym, ale zostało ono wycofane i jest w tej chwili niedostępne dla nowych klientów. IKE nie założymy również w trzeciej instytucji z grupy Banku BPH, która mogłaby je teoretycznie mieć w ofercie – domu maklerskim Banku BPH.

Decyzja o tym, w jakiej formie oraz w jakiej instytucji prowadzić swoje indywidualne konto emerytalne jest kluczowa. Od niej zależy, w jakich aktywach finansowych utrzymywane będą nasze oszczędności, na jakie opłaty i ryzyka będą wystawione oraz na jakie stopy zwrotu będziemy mogli realistycznie liczyć w krótkim i długim okresie. Więcej w tym poradniku.

Pomiędzy ofertami IKE w poszczególnych kategoriach mogą występować znaczące różnice (np. w opłatach). W jednym z poprzednich tekstów pisałem o tym, co uważam za najważniejsze cechy dobrego IKE z funduszami inwestycyjnymi. Można je ująć w dwie grupy:

a) opłaty (szczególnie stałe za zarządzanie) i jakość zarządzania
b) dostępność funduszy, limity i ograniczenia

Sprawdźmy, jak wypada pod tymi względami IKE w BPH TFI

a) Opłaty i jakość zarządzania na IKE w BPH TFI

Na rejestrze IKE w BPH TFI nabywamy jednostki funduszy inwestycyjnych typu B, ale obciążone są one dokładnie taką samą stałą opłatą za zarządzanie jak standardowe jednostki. Jednostki typu B zwalniają tylko od opłat manipulacyjnych.

Do tej pory tylko PKO TFIInvestors TFI oraz NN TFI (na IKE Plus, które posiadam i polecam) zdecydowały się stworzyć specjalne, tańsze jednostki dla właścicieli indywidualnych kont emerytalnych. W długim okresie stałe opłaty za zarządzanie mają olbrzymi wpływ na rentowność inwestycji (więcej o tej opłacie).

Stałe opłaty za zarządzanie w funduszach BPH TFI plasują się w „wyższych stanach” średniej dla polskich, detalicznych funduszy inwestycyjnych. Wynoszą: 4% w skali roku w funduszach akcyjnych oraz zrównoważonym, 3% w funduszu stabilnego wzrostu, 2% w funduszach obligacji oraz 3,75% w funduszu funduszy zagranicznych. Innymi słowy – mamy do czynienia ze stosunkowo drogim rozwiązaniem.

BPH TFI nie pobiera na rejestrach IKE dodatkowych opłat za nabycie jednostek oraz transfery oszczędności między funduszami poza jednorazową opłatą od pierwszej wpłaty. Wynosi ona 100zł.

W przypadku rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy od jej podpisania towarzystwo ma prawo pobrać 500zł opłaty (tabela opłat).

Czy wysokie opłaty pobierane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych BPH ma swoje uzasadnienie w wynikach jego głównych funduszy? Detaliczne fundusze z oferty BPH Parasolowy FIO to nie jest raczej rynkowa czołówka – ani w krótszym, ani w dłuższym okresie.

Nieźle na tle konkurencji radzi sobie BPH Stabilnego Wzrostu, szczególnie biorąc pod uwagę 3% rocznie stałej opłaty od aktywów, słabiej fundusz uniwersalny fundusz polskich akcji BPH Akcji oraz główne fundusze dłużne towarzystwa – BPH Obligacji 1 oraz BPH Skarbowy. Wykresy z analizy.pl

BPH Obligacji 1 - wyniki na tle średniej dla funduszy dłużnych uniwersalnych
BPH Obligacji 1 - wyniki na tle średniej dla funduszy dłużnych uniwersalnych
BPH Skarbowy - wyniki na tle średniej dla funduszy gotówkowych i pieniężnych
BPH Skarbowy - wyniki na tle średniej dla funduszy gotówkowych i pieniężnych
BPH Stabilnego Wzrostu - wyniki na tle średniej dla funduszy stabilnego wzrostu
BPH Stabilnego Wzrostu - wyniki na tle średniej dla funduszy stabilnego wzrostu
BPH Akcji - wyniki na tle średniej dla funduszy uniwersalnych akcji
BPH Akcji - wyniki na tle średniej dla funduszy uniwersalnych akcji

2) Fundusze dostępne na IKE w BPH TFI, limity i ograniczenia

Do dyspozycji właścicieli rejestru IKE w BPH TFI jest 11 funduszy inwestycyjnych reprezentujących różne klasy aktywów oraz profile ryzyka. W jednym momencie na rachunku mogą znajdować się jednak jednostki tylko 4 funduszy. W trakcie roku klient może wykonać 4 zmiany alokacji oszczędności między fundusze oraz 4 zmiany programu inwestowania (regulamin).

Jeśli chodzi o możliwości dywersyfikacji geograficznej oszczędności, BPH TFI umożliwia lokowanie środków w BPH Akcji Europy Wschodzącej oraz BPH Globalny Żywności i Surowców. Nie są to narzędzia pozwalające szeroko rozproszyć ryzyko. BPH Akcji Europy Wschodzącej utrzymuje ok. 30% środków w polskich akcjach, a resztę w akcjach spółek z naszego najbliższego regionu (głównie Austria oraz Turcja). BPH Globalny Żywności i Surowców reprezentuje dość niszową, specjalistyczną klasę aktywów znaną z bardzo dużej zmienności. Na dodatek struktura opłat w tym funduszu funduszy jest mocno niekorzystna dla końcowego inwestora (więcej).

Możliwość rozproszenia ryzyka związanego z utrzymywaniem wszystkich oszczędności w Polsce jest jednym z głównych powodów (obok wyższych opłat za zarządzanie w innych towarzystwach), dla których przeniosłem w 2014 swoje IKE do NN TFI (wówczas jeszcze ING TFI). IKE Plus w NN TFI można założyć przez internet.

BPH Stabilnego Wzrostu można uznać za gotowe rozwiązanie dla klientów bez ambicji do samodzielnego podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jego modelowe aktywa to 30% polskie akcje, a 70% polskie obligacje. Wyniki w krótkim i długim terminie wypadają dobrze na tle bezpośredniej konkurencji.

Właściciele rejestrów IKE w BPH TFI mogą skorzystać z tzw. programów modelowych. Do wyboru są dwa programy (dynamiczny i zrównoważony), które automatycznie dostosowują strukturę oszczędności do naszego wieku w oparciu o koncepcję cyklu życia. W dużym skrócie – im starszy jest klient, tym mniejsza część oszczędności powinna znajdować się w funduszach aktywów udziałowych, a większa w funduszach aktywów dłużnych.

Poniżej przykładowa struktura oszczędności dla klienta, który ma poniżej 45 lat i wybrał zrównoważony program modelowy:

IKE BPH TFI program modelowy zrównoważony - alokacja

Minimalna pierwsza wpłata na IKE w BPH TFI wynosi 500zł. Kolejne to 100zł.

Indywidualne konto emerytalne BPH TFI - opinie czy warto
Dane aktualne w lipcu 2015

IKE w BPH TFI – opinia i podsumowanie

Nie jestem pod wielkim wrażeniem IKE w BPH TFI. Nie jest to najgorsza umowa jaką widziałem (o to miano konkurują np. IKE w PZU TFI oraz IKE w Pioneer Pekao), ale na pierwszy rzut oka widać jej poważne słabości. Do najważniejszych należą moim zdaniem:

a) wysokie stałe opłaty za zarządzanie
b) bardzo przeciętne wyniki inwestycyjne głównych funduszy
c) niewielkie możliwości dywersyfikacji geograficznej
d) 100zł opłaty manipulacyjnej od pierwszej wpłaty
e) ograniczenia dotyczące ilości funduszy, które możemy posiadać w jednym momencie na rachunku, oraz ilości zamian

Wśród mocnych stron wymieniłbym:

a) dostęp do gotowych rozwiązań: programy modelowe oparte o cykl życia oraz solidny fundusz stabilnego wzrostu
b) brak opłat manipulacyjnych po uiszczeniu 100zł jednorazowej opłaty

IKE w BPH TFI jest dla mnie rynkowym przeciętniakiem, jeśli chodzi o umowy o indywidualne konta emerytalne powiązane z rejestrem funduszy inwestycyjnych. To podobna półka co np. IKE z funduszami Millennium TFI, Allianz TFI czy MetLife TFI.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

A co Ty sądzisz?